BRİKETLƏMƏ

Briketləmək”dən f.is.
BRİKÉT
BRİKETLƏMƏK

Digər lüğətlərdə