Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • BU

  iş. əvəz. 1. Zaman və ya məkan daxilində bilavasitə göz qabağında olan şeyi göstərir, həm də ismə konkretlik verir (o müqabili)

  Tam oxu »
 • BÚBLİK

  [rus.] Halqa şəklində qoğal

  Tam oxu »
 • BUCAQ

  is. 1. Bir şeyin iki daxili tərəfinin birləşdiyi yer; künc, guşə. Dilşad ceyran kimi ürkərək otağın bucağına qısıldı

  Tam oxu »
 • BUCAQLI

  sif. Bucağı olan

  Tam oxu »
 • BUCAQÖLÇƏN

  is. xüs. Bucaqları ölçmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • BUCUĞAZ

  əvəz. “Bu”dan oxş. [Qadın:] Bax, bircə bucuğaz mənim yanımdadır. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • BUCURQAD

  is. xüs. Qaldırıcı qurğuların təpəsində və ya intiqal mexanizmlərində: üzərində ip, qayış və s. keçirilən xüsusi formalı çarx

  Tam oxu »
 • BUD

  is. anat. Qıçın çanaq sümüyü ilə dizə qədər olan hissəsi. Bud sümüyü. Bud əti. – [Çingiz:] Bir budu şişə çəkib iki çörək ilə tək yemişəm

  Tam oxu »
 • BUDAQ

  is. 1. Ağac və kolların gövdələrindən ayrılan hər bir qol; şaxə. Payız çağında hər səhər soyuq-soyuq külək əsər; Ağaclara, budaqlara dəyəndə yarpağın

  Tam oxu »
 • BUDAQCIQ

  is. Kiçik budaq. Təzəcə boy atan ağacın budaqcıqları hələ yaşıl rənglərini itirməmişdi

  Tam oxu »
 • BUDAQÇI

  bax budayıcı

  Tam oxu »
 • BUDAQLANMA

  “Budaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUDAQLANMAQ

  f. 1. Budaqlara ayrılmaq, şaxələrə ayrılmaq. // Budaqlar əmələ gəlmək, budaq atmaq. Ağaclar budaqlandı

  Tam oxu »
 • BUDAQLI

  sif. Budağı olan. Budaqlı ağac. – Sınıq budaqlı ağaclar qurumağa başlamışdı. Ə.Məmmədxanlı

  Tam oxu »
 • BUDAQSIZ

  sif. Budağı olmayan, budaqları kəsilmiş (qırılıb tökülmüş)

  Tam oxu »
 • BUDAL

  sif. məh. Qoçaq, igid

  Tam oxu »
 • BUDALA

  sif. məh. Dəlixasiyyət, ağıldanyüngül

  Tam oxu »
 • BUDALAMAQ

  f. bax budamaq

  Tam oxu »
 • BUDAMA

  1. “Budamaq”dan f.is. Budama bitkilərin boy atmasına güclü təsir edir. 2. is. məh. Paya, dəyənək; iri əl ağacı

  Tam oxu »
 • BUDAMAQ

  f. 1. Ağacın, kolun quru və ya artıq budaqlarını kəsmək, ya qısaltmaq. Yaz gələndə ağacları budayırlar ki, yaxşı inkişaf etsin

  Tam oxu »
 • BUDANMA

  “Budanmaq”dan f.is. Tənəklərin quru budanması da yazda görülən əsas tədbirlərdən biridir. “Az. qad.”

  Tam oxu »
 • BUDANMAQ

  məch. Ağacın, kolun quru və ya artıq budaqları kəsilmək, ya qısaldılmaq

  Tam oxu »
 • BUDATMAQ

  icb. Budama işi gördürmək

  Tam oxu »
 • BUDAYICI

  is. Meyvə ağac və kollarının qurumuş budaqlarını kəsən adam. Manqanın bütün üzvləri budayıcıların seminarlarında iştirak etdilər

  Tam oxu »
 • BUDDİST

  Budda dininə mənsub olan adam

  Tam oxu »
 • BUDDİ́ZM

  [xüs. is.-dən] Eramızdan qabaq VI əsrin axırında Şimali Hindistanda ortaya çıxıb, sonradan Tibetdə, Çində, Hind-Çində və başqa Şərq ölkələrində yayılm

  Tam oxu »
 • BUDKA

  [rus. будка] Qarovulçu, növbətçi, yaxud bir şey satmaq və s. üçün, adətən taxtadan qayrılan kiçik tikili

  Tam oxu »
 • BUDKAÇI

  is. və sif. Budkada şey satan, budka satıcısı

  Tam oxu »
 • BÚFER

  [ing.] xüs. Dəmiryol vaqonlarında, avtomobillərdə və s.-də toqquşma zamanı zərbənin, təkanın gücünü azaltmaq üçün yaylı qurğu

  Tam oxu »
 • BUFÉT

  [fr.] 1. İçində qab-qacaq, yemək, içki və s. saxlanılan böyük şkaf. 2. Aşxanalarda, restoranlarda və s

  Tam oxu »
 • BUFETÇİ

  is. 1. Bufetdə (2-ci mənada) xidmət edən işçi. 2. köhn. Bufet (2-ci mənada) sahibi

  Tam oxu »
 • BUFETÇİLİK

  is. 1. Bufetçinin işi, sənəti. 2. köhn. Bufet saxlama

  Tam oxu »
 • BUGÜNKÜ

  s. Bu gün olan, bu gün baş verən. Bugünkü söz sabahkı sözün körpüsüdür

  Tam oxu »
 • BUĞ

  is. Su və ya başqa bir maye bərk qızdırıldığı zaman hasil olan damcı zərrələrindən ibarət qaz, ya duman; buxar

  Tam oxu »
 • BUĞA

  is. Hələ burulmamış və işə qoşulmamış döllük heyvan (qaramal); kələ. Buğa seçdikdə onun yaxşı cinsdən olması, yaxşı nəsil verməsi və i

  Tam oxu »
 • BUĞACA

  is. Kiçik buğa

  Tam oxu »
 • BUĞALANMA

  “Buğalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUĞALANMAQ

  f. Buğa halına gəlmək, böyüyüb buğa olmaq

  Tam oxu »
 • BUĞALIQ

  is. Döllük üçün saxlanan erkək heyvan (qaramal)

  Tam oxu »
 • BUĞDA

  is. Dənindən ağ un üyüdülən taxıl növü. Ağ buğda. Sarı buğda. Xırda buğda. Buğda unu

  Tam oxu »
 • BUĞDABİTİ

  is. Buğda və başqa taxıllara ziyan verən cücü

  Tam oxu »
 • BUĞDAYI

  sif. Buğda rəngli, qarayağız, əsmər. Biri sərtasər ağ, həm siyah telli; Biri buğdayıdır, amma şəkilli

  Tam oxu »
 • BUĞDAYIBƏNİZ

  bax buğdayı. İclası ortaboylu, arıq, qələmqaş, qaragöz, buğdayıbəniz bir adam aparırdı. P.Makulu

  Tam oxu »
 • BUĞDAYISİFƏT

  bax buğdayı. Bunların [əsirlərin] içində buğdayısifət, qonur gözlü, uzun kirpikli bir qız vardı. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • BUĞLAMA

  1. “Buğlamaq”dan f.is. 2. is. aşp. Buğda bişirilən ət; bozartma

  Tam oxu »
 • BUĞLAMAQ

  f. Bir şeyi buğa (buxara) vermək, buğa tutmaq

  Tam oxu »
 • BUĞLANDIRILMA

  “Buğlandırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUĞLANDIRILMAQ

  məch. Buğ halına salınmaq, buğ çıxarılmaq, buxarlandırılmaq

  Tam oxu »
 • BUĞLANDIRMA

  “Buğlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUĞLANDIRMAQ

  f. Buğa çevirmək, buğ halına salmaq, buxarlandırmaq

  Tam oxu »