Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Bİ...

  [fars.] İsimlərin əvvəlinə gətirildikdə inkar və yoxluq mənasında sifət düzəldən və -siz/-süz mənasını verən şəkilçidir; məs

  Tam oxu »
 • BİABIR

  sif. [fars.] Abırsız. □ Biabır etmək (eləmək, eyləmək) – abırdan salmaq, rüsvay etmək, adını ləkələmək

  Tam oxu »
 • BİABIRCASINA

  zərf 1. Abırsızca, utanmaz bir surətdə. Biabırcasına danışmaq. 2. Çox pis, utanılacaq bir surətdə, rüsvayçılığa səbəb olacaq bir tərzdə

  Tam oxu »
 • BİABIRÇI

  sif. Rüsvayedici, eyib gətirən, adbatıran, utanılacaq. Biabırçı hərəkət. – Evdə qulaqtutan, biabırçı bir marçıltı qopdu

  Tam oxu »
 • BİABIRÇILIQ

  is. Rüsvayçılıq, rəzalət, utanılacaq hal. Bu nə biabırçılıqdır? – [Nazlı xanım:] İndi, Nəcəf bəy, sən də bizim biabırçılığımıza razı olma! Ə

  Tam oxu »
 • BİAHƏNG

  [fars.] bax ahəngsiz. Gahi bir nəğmə kimi biahəng; Gahi bir lövhə kimi rəngarəng. A.Səhhət

  Tam oxu »
 • BİAR

  [fars. bi… və ər. ar] bax arsız. Biar adam. – Daşə çəkmiş xalq üçün Fərhad Şirin surətin; Ərz qılmış xalqa məhbubun, əcəb biar imiş! Füzuli

  Tam oxu »
 • BİARAM

  [fars.] bax aramsız. Keçdi üç ay, hələ ondan nə kağız var, nə pəyam; Gözləyir ailəsi kənddə onu biaram

  Tam oxu »
 • BİARLIQ

  bax arsızlıq

  Tam oxu »
 • BİATLON

  is. [yun.] idm. 20 km məsafədə tüfəngdən atəş açmaqla icra edilən xizək yarışı

  Tam oxu »
 • BİBAK

  sif. [fars.] Qorxusuz, qorxmaz, heç bir şeydən ehtiyat etməyən. Nisbətim vermə Məcnunə; Bir aşiqi-bibakəm mən

  Tam oxu »
 • BİBƏHRƏ

  [fars.] bax bəhrəsiz. [Məşədi Oruc:] …Bəlkə ağanın fəzilətinin kəraməti və mərhəmətindən mənim həmşəhərlilərim bibəhrə qalmasınlar

  Tam oxu »
 • BİBƏR

  is. Dadı acı, uzunsov tərəvəz bitkisi; istiot. Göy bibər. Qırmızı bibər

  Tam oxu »
 • BİBƏRLİ

  sif. İçində bibər olan, bibər qatılmış; istiotlu

  Tam oxu »
 • BİBİ

  is. Övlad üçün atanın bacısı

  Tam oxu »
 • BİBİGƏLİNİ

  is. Atanın bacısının gəlini (oğlunun arvadı)

  Tam oxu »
 • BİBİQIZI

  is. Atanın bacısı qızı

  Tam oxu »
 • BİBİNƏVƏSİ

  is. Atanın bacısının nəvəsi

  Tam oxu »
 • BİBİOĞLU

  is. Atanın bacısının oğlu

  Tam oxu »
 • BİBİYOLU

  is. etnoqr. Gəlinə toy parçası göndərildikdə, oğlan tərəfindən bibiyə hədiyyə edilən paltarlıq parça

  Tam oxu »
 • BİBLİÓQRAF

  [yun.] (kitabiyyat) mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • BİBLİOQRAFİ́K

  sif. Biblioqrafiyaya (kitabiyyata) aid olan. Biblioqrafik məlumat

  Tam oxu »
 • BİBLİOQRÁFİYA

  is. [yun.] 1. Müəyyən məsələyə dair kitab, məcmuə və məqalələrin siyahısı; kitabiyyat; kitabların məzmununun elmi təsviri və onların siyahı və qeydlər

  Tam oxu »
 • BİBLİYA

  bax İncil

  Tam oxu »
 • BİC₂

  is. dan. Ağac və kolların kötüyündən, yaxud gövdəsinin alt hissəsindən çıxan xırda zoğ, haramı

  Tam oxu »
 • BİC

  sif. və is. 1. dan. Rəsmi nikah olmadan doğulan uşaq. 2. Çox hiyləgər, fəndgir. Bic adam. // Çoxbilmiş, tədbirli, zirək, ağıllı mənasında

  Tam oxu »
 • BİC-BİC

  zərf Zeynal isə bic-bic hamının ağzına baxdıqdan sonra qeyd etdi… Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • BİC-QIC

  bax bic2

  Tam oxu »
 • BİCA

  sif. və zərf [fars.] 1. Yersiz, münasibətsiz, mənasız. Bica söz. Bica danışıq. – [Müəllim:] Amma uşaq tayfasına o cür sözləri deməyiniz, bir az bicadı

  Tam oxu »
 • BİCA-BİCA

  zərf bax bica 2-ci mənada. Həzrət saqqalını bica-bica saxlamayırdı. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • BİCƏK

  is. məh. 1. bax bic2. 2. Noxud. 3. Daha kiçik yaşda ikən doğan düyə, erkən doğan düyə

  Tam oxu »
 • BİCƏNGƏ

  sif. məh. Hiyləbaz, bic. [Dayıoğlu:] Amma elə ki, bicəngə xalaoğlum başladı dayımı yamsılamağa və dayım kimi dodaqlarını tərpətməyə, … burada, doğrusu

  Tam oxu »
 • BİCƏNGƏNƏ

  sif. məh. Hiyləbaz, bic. [Dayıoğlu:] Amma elə ki, bicəngə xalaoğlum başladı dayımı yamsılamağa və dayım kimi dodaqlarını tərpətməyə, … burada, doğrusu

  Tam oxu »
 • BİCLƏŞMƏ

  “Bicləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BİCLƏŞMƏK

  f. dan. Getdikcə ustalaşmaq, hiyləgərləşmək; kələkbaz (diribaş, tədbirli) olmaq. O, yaman bicləşibdir, aldatmaq olmur

  Tam oxu »
 • BİCLİK

  is. Hiylə, kələk, fənd, fırıldaq; hiyləgərlik, kələkbazlıq, fəndgirlik. Biclik etmək. – Hər fənd və bicliklə edər kəsb maaşın; Saxlar özü başın

  Tam oxu »
 • BİÇARƏ

  sif. [fars.] 1. Yazıq, miskin, fağır, məzlum; bədbəxt. Biçarə münəccimbaşının ərvahı uçub, başladı yarpaq kimi titrəməyə

  Tam oxu »
 • BİÇARƏLİK

  is. Çıxılmaz vəziyyət, köməksizlik, acizlik. …Biz burada məmləkəti aclıq, biçarəlik və acizliyə aparan əcnəbi kapitalının törətdiyi faciələri faş etmə

  Tam oxu »
 • BİÇDİRİLMƏ

  “Biçdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BİÇDİRİLMƏK

  “Biçdirmək”dən məch

  Tam oxu »
 • BİÇDİRMƏ

  “Biçdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BİÇDİRMƏK

  “Biçmək”dən (1 və 3-cü mənalarda) icb. Taxılı biçdirmək. – [Hacı Nuru:] Sən mülkədarsan, sənə lazım idi ki, əkdirəydin, biçdirəydin, dövlət qazanaydın

  Tam oxu »
 • BİÇƏNƏCƏK

  bax biçənək. İlxı dağdan, düzdən keçib gəldi, ballıcalı Qara xanın bıçənəcəyinə doldu. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • BİÇƏNƏK

  is. Biçiləcək yer, otlaq, çəmənlik. Nəbi biçənəyin içində oturub, atını otarırdı. “Qaçaq Nəbi”. Taxıl zəmiləri arasındakı biçənəklər yenicə toxunmuş ə

  Tam oxu »
 • BİÇİCİ

  xüs. 1. is. Paltar və s. biçən usta (dərzi). 2. sif. Paltar biçməklə məşğul olan. [Tikiş fabrikinin] biçici sexində iki pres qoyulmuşdur

  Tam oxu »
 • BİÇİLMƏ

  “Biçilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BİÇİLMƏK

  “Biçmək”dən məch. Paltar biçilmişdir

  Tam oxu »
 • BİÇİLMİŞ

  “Biçilmək”dən f.sif. Biçilmiş paltar. Biçilmiş taxıl. Əsən asta külək biçilmiş otların qoxusunu kəndə doldurdu

  Tam oxu »
 • BİÇİM

  is. 1. Biçilmək tərzi; paltarın forması, fasonu, ülgüsü. Bu biçimdə paltar görməmişəm. Onun paltosunun biçimi çox gözəldir

  Tam oxu »
 • BİÇİMLİ

  sif. Biçimi düzgün, quruluşu düzgün; tənasüblü, yaraşıqlı, qəşəng, sərrast, təndürüst. Biçimli adam. – [Mahrunun] nazik və biçimli dodaqları iyul günə

  Tam oxu »