Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • BE

  “B” hərfinin və bu hərflə işarə olunan səssizin adı. // bax bey

  Tam oxu »
 • BECA

  bax bica

  Tam oxu »
 • BECƏRİLMƏ

  “Becərilmək”dən icb

  Tam oxu »
 • BECƏRİLMƏK

  məch. Yetişdirilmək, bəslənib yetişdirilmək

  Tam oxu »
 • BECƏRMƏ

  “Becərmək”dən f.is. Becərmə işləri. – Xanpərinin də sahəsində becərmə gedir, pambıq seyrəlirdi. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • BECƏRMƏK

  f. Xidmət edərək, bəsləyərək yetişdirmək. Bağ becərmək. – [Heydər bəy:] Qulaq as, gör mənə nə cavab verdi: Heydər bəy, cüt ək, bağ becər, alış-veriş e

  Tam oxu »
 • BECƏRTMƏ

  “Becərtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BECƏRTMƏK

  “Becərmək”dən icb

  Tam oxu »
 • BECİD

  zərf dan. Tez, yeyin, sürətli, cəld. Tez ol, becid gəl

  Tam oxu »
 • BEÇÇƏ

  bax beçə

  Tam oxu »
 • BEÇƏ

  is. [fars.] 1. Bala. 2. Çolpa, cavan xoruz. Siz sərv kimi sərkəş olub böylə boy atdız; İllik beçətək banlayaraq, xalqı oyatdız

  Tam oxu »
 • BEÇƏDAN

  is. [fars.] Uşaqlıq, balalıq, ana qarnı

  Tam oxu »
 • BEÇƏXOR

  is. [fars.] Qadınların uşaqlıqlarında əmələ gələn bir xəstəliyin xalq arasında adı

  Tam oxu »
 • BEÇƏLƏMƏ

  f.is. Yeni əmələ gəlmiş ana arı və işçi arıların səbətdən çıxıb döl verməsi

  Tam oxu »
 • BEÇƏLƏMƏK

  f. 1. Beçə vermək, özündən yeni arı dəstəsi ayırmaq. Arılar yayda beçələmişdir. 2. Zoğ atmaq, zoğlanmaq, yeni zoğ vermək

  Tam oxu »
 • BEH

  is. [ər.] Bütün təəhhüdün, ya sifarişin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün işi icra edən şəxsə qabaqca verilən pul

  Tam oxu »
 • BEHBAZAR

  is. dan. Sözübütövlük, etibar, sövdə, vədədə doğruluq

  Tam oxu »
 • BEHBUD

  is. Qalın tiyəli, qında gəzdirilən iri bıçaq (silah)

  Tam oxu »
 • BEHBUDLAMA

  “Behbudlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BEHBUDLAMAQ

  f. Behbudla vurmaq, behbudla yaralamaq

  Tam oxu »
 • BEHBUDLANMAQ

  məch. Behbudla vurulmaq, yaralanmaq

  Tam oxu »
 • BEHBUDLAŞMA

  “Behbudlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BEHBUDLAŞMAQ

  qarş. Bir-birini behbudla vurmaq, yaralamaq

  Tam oxu »
 • BEHİŞT

  is. [fars.] 1. Dini etiqadlara görə, bu dünyada savab iş görmüş adamların axirətdə səadət içərisində yaşayacaqları yer; cənnət

  Tam oxu »
 • BEHİŞTLİK

  sif. və is. Dini nöqteyinəzərdən günahsız olduğu üçün behiştə layiq olan (ölən adama hörmət üçün deyilir)

  Tam oxu »
 • BEHLƏMƏ

  “Behləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BEHLƏMƏK

  f. Beh vermək

  Tam oxu »
 • BEHLƏŞMƏ

  “Behləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BEHLƏŞMƏK

  qarş. Beh verib şərtləşmək, razılaşmaq, sazişə girmək, uzlaşmaq. Novruzqulu … karvansaraya gedib, arabanı danışıb behləşərdi

  Tam oxu »
 • BEHLİ

  sif. Beh alınmış, behi verilmiş; satılmış

  Tam oxu »
 • BEHMAN

  dan. Adətən filan-behman şəklində işlənir (bax filan-behman)

  Tam oxu »
 • BEKON

  is. [ing.] Hisə verilmiş və ya duzlanmış piysiz, cavan donuz əti

  Tam oxu »
 • BEL₁

  is. 1. Bədənin ortası, qurşaq bağlanan yeri. İncə bel. Beli ağrımaq. Belinə qayış bağlamaq. Belə qədər suya girmək

  Tam oxu »
 • BEL₂

  is. Sağ və ya sol yanında ayaqla basmaq üçün çıxıntısı olan uzun saplı qazma aləti. Dəmir bel. Bel ilə belləmək

  Tam oxu »
 • BELAĞACI

  is. məh. Arabaya qalanmış otun üstündən atılan uzun ağac

  Tam oxu »
 • BELBAĞI

  is. Belə bağlanılan hər şey (qayış, toqqa, qurşaq, kəmərbənd və s.). …Belində gümüş körpülü belbağı, qıçında Çin ipəyindən şalvar olan qonşu oğlu … yo

  Tam oxu »
 • BELBAĞLAMA

  is. etnoqr. Keçmişdə gəlin köçürüldüyü zaman oğlanın yaxın qohumlarından birinin dəsmal və s. ilə gəlinin belini bağlama adəti

  Tam oxu »
 • BELÇİKALI

  is. Belçika əhalisinə mənsub adam

  Tam oxu »
 • BELETÁJ

  [fr.] 1. Teatrın tamaşa salonunda parterdən yuxarı birinci yarus. [Yeni teatr binasında tamaşaçı yerlərinin] bir hissəsi beletaj şəklində 24 lojada ye

  Tam oxu »
 • BELƏ

  əvəz. 1. Bu cür, bu təhər, bu kimi, bu sayaq. Mən belə adam görməmişəm. Belə işlərə yol vermək olmaz

  Tam oxu »
 • BELƏCƏ

  zərf Bunun kimi, bu cür, bu təhər, belə, tamamilə bu cür, bu qayda ilə, bu tərzdə. [Rüxsarə] beləcə düşünür və yorulmadan çalışırdı

  Tam oxu »
 • BELƏDƏN-BELƏ

  Bir tərəfdən o biri tərəfə, bu yandan o yana. Yük, minik çəkirsən belədən-belə; İşləmək olmaz, a canım, bir belə! A

  Tam oxu »
 • BELƏLİKDƏ

  zərf dan. 1. Belə olduqda, bu halda, əgər belə olsa. Beləlikdə mən sənə yoldaş deyiləm. 2. Bu vəziyyətdə, bu halda, bu qaydada

  Tam oxu »
 • BELƏLİKLƏ

  ara s. (bəzən “də” ədatı ilə işlənir). Bu qayda ilə, bu cür, demək (nəticə olan ikinci cümlənin əvvəlində işlənir)

  Tam oxu »
 • BELİBAĞLI₂

  is. zool. Qırğı böyüklükdə yırtıcı bir quş

  Tam oxu »
 • BELİBAĞLI₁

  sif. Beli bağlı olan, beli qurşaq və s. ilə bağlanmış

  Tam oxu »
 • BELİBASIQ

  sif. dan. Belini yəhər vurmuş (minik heyvanı haqqında)

  Tam oxu »
 • BELİBÜKÜK

  sif. Beli bükülmüş, qocalmış. Doxsan yaşlı belibükük bir kişi

  Tam oxu »
 • BELİƏYRİ

  sif. 1. Beli əyilmiş. 2. məc. Qoca, çox yaşlı adam mənasında

  Tam oxu »
 • BELLETRİ́ST

  [fr.] Belletristika əsərləri müəllifi

  Tam oxu »