Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • BRA

  is. [fr.] Divar şamdanı, qəndili

  Tam oxu »
 • BRAK

  [alm.] 1. Nöqsanlı, zədəli mal, zay və s. İstehsalatda braka yol verilməməli. □ Brak etmək – nöqsanlı olduğu üçün yaramaz hesab etmək

  Tam oxu »
 • BRAKÇI

  is. xüs. İstehsalatda nöqsanlı, zədəli malları brak etməklə məşğul olan işçi

  Tam oxu »
 • BRAKONYER

  is. [fr.] İcazəsiz ov edən, balıq tutan; ovçuluq və balıqçılıq qanunlarını pozan

  Tam oxu »
 • BRAUNİ́NQ

  [ing. xüs. addan] Xüsusi sistemli silah (tapança) növü. Raya bir sillə onun ağzından vuraraq, … brauninq tapançanı çıxardı

  Tam oxu »
 • BRÁVNİK

  dan. bax brauninq. Birinci kərə [Rəşidin] belində kiçik “bravnik” tapança görürdüm. M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • BREZÉNT

  [holl.] 1. Su keçirməyən qalın parça. Un çuvallarının üstü brezentlə örtülmüşdür. – Böyük brezenti üstündən götürüb, tüfəngləri və patronları əncir ağ

  Tam oxu »
 • BRƏHMƏN

  is. [sanskr.] 1. Hindlilərin qədim dini olan brəhmən dininə mənsub adam. 2. Hindlilərin brəhmən rahibi, brəhmən kahini

  Tam oxu »
 • BRƏHMƏNİZM

  bax brəhmənlik

  Tam oxu »
 • BRƏHMƏNLİK

  is. Eramızdan qabaq X-IX əsrlərdə Hindistanda meydana gələrək, hindlilərin ən qədim dini olan vedizmi əvəz etmiş din

  Tam oxu »
 • BRİFİNQ

  is. [ing.] Bir mövzuda nəticə olaraq verilən məlumat və ya bəyanat; açıqlama

  Tam oxu »
 • BRİKÉT

  [fr.] Kərpic şəklində preslənmiş (sıxılmış) material. Kömür briketi

  Tam oxu »
 • BRİKETLƏMƏ

  “Briketləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BRİKETLƏMƏK

  f. Briket (kərpic) şəklində presləmək, kərpic şəklinə salmaq

  Tam oxu »
 • BRİKETLƏNMƏK

  məch. Briket (kərpic) şəklində preslənmək, kərpic şəklinə salınmaq

  Tam oxu »
 • BRİQÁDA

  [fr.] 1. Bir neçə polkdan, batalyon, ya batareyadan ibarət qoşun birləşməsi. Tank briqadası. – …Kazak briqadası İran hökumətinin ümidlərini boşa çıxar

  Tam oxu »
 • BRİQADİ́R

  [alm.] 1. Briqada rəhbəri, başçı (bax briqada 3-cü mənada). Ferma briqadiri. 2. tar. Rusiyada XVIII əsrdə polkovnik ilə general arasında hərbi rütbə

  Tam oxu »
 • BRİQADİRLİK

  is. Briqadir vəzifəsi və işi

  Tam oxu »
 • BRİLYÁNT

  [fr.] 1. Cilalanmış (taraş edilmiş) almaz, çox baha qiymətli parlaq daş. Brilyant düzülmüş badamşəkilli cıqqasını yaşıl lentin üstündən taxdı

  Tam oxu »
 • BROKER

  is. [ing.] Alıcı və satıcı arasında əlaqə yaradan şəxs

  Tam oxu »
 • BROM

  [yun.] 1. Qırmızı rəngli maye halında kəskin qoxulu kimyəvi element. [Böyükşor və Masazır] göllərinin sularında kaustik soda, yod və brom çıxarılması

  Tam oxu »
 • BROMLU

  sif. kim. Tərkibində brom olan. Bromlu duzlar. Bromlu su

  Tam oxu »
 • BRONX

  [yun.] anat. Tənəffüs borusunun ciyərlərə hava aparan şaxələrindən hər biri

  Tam oxu »
 • BRONXİÁL

  sif. anat. Bronxlara aid olan. Bronxial astma (xəstəlik adı)

  Tam oxu »
 • BRONXİ́T

  [yun.] tib. Bronxların selikli qişasının iltihabı (xəstəlik)

  Tam oxu »
 • BROŞǗRA

  [fr.] Səhifə sayı az olan kiçik kitab, kitabça, risalə. [Polislər] şkafdan bir broşüra, iki kitab götürüb, stolun üstünə atdılar

  Tam oxu »
 • BROVHABROV

  zərf dan. Dəbdəbə, təntənə, cah-cəlal, dəsgah. Qoyunlar axşamdan kəsilib, soyutma olub, cahü cəlal ilə, brovhabrov ilə düşürük yola

  Tam oxu »
 • BROYLER

  is. [ing.] Ətlik çolpa

  Tam oxu »
 • BU

  iş. əvəz. 1. Zaman və ya məkan daxilində bilavasitə göz qabağında olan şeyi göstərir, həm də ismə konkretlik verir (o müqabili)

  Tam oxu »
 • BÚBLİK

  [rus.] Halqa şəklində qoğal

  Tam oxu »
 • BUCAQ

  is. 1. Bir şeyin iki daxili tərəfinin birləşdiyi yer; künc, guşə. Dilşad ceyran kimi ürkərək otağın bucağına qısıldı

  Tam oxu »
 • BUCAQLI

  sif. Bucağı olan

  Tam oxu »
 • BUCAQÖLÇƏN

  is. xüs. Bucaqları ölçmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • BUCUĞAZ

  əvəz. “Bu”dan oxş. [Qadın:] Bax, bircə bucuğaz mənim yanımdadır. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • BUCURQAD

  is. xüs. Qaldırıcı qurğuların təpəsində və ya intiqal mexanizmlərində: üzərində ip, qayış və s. keçirilən xüsusi formalı çarx

  Tam oxu »
 • BUD

  is. anat. Qıçın çanaq sümüyü ilə dizə qədər olan hissəsi. Bud sümüyü. Bud əti. – [Çingiz:] Bir budu şişə çəkib iki çörək ilə tək yemişəm

  Tam oxu »
 • BUDAQ

  is. 1. Ağac və kolların gövdələrindən ayrılan hər bir qol; şaxə. Payız çağında hər səhər soyuq-soyuq külək əsər; Ağaclara, budaqlara dəyəndə yarpağın

  Tam oxu »
 • BUDAQCIQ

  is. Kiçik budaq. Təzəcə boy atan ağacın budaqcıqları hələ yaşıl rənglərini itirməmişdi

  Tam oxu »
 • BUDAQÇI

  bax budayıcı

  Tam oxu »
 • BUDAQLANMA

  “Budaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUDAQLANMAQ

  f. 1. Budaqlara ayrılmaq, şaxələrə ayrılmaq. // Budaqlar əmələ gəlmək, budaq atmaq. Ağaclar budaqlandı

  Tam oxu »
 • BUDAQLI

  sif. Budağı olan. Budaqlı ağac. – Sınıq budaqlı ağaclar qurumağa başlamışdı. Ə.Məmmədxanlı

  Tam oxu »
 • BUDAQSIZ

  sif. Budağı olmayan, budaqları kəsilmiş (qırılıb tökülmüş)

  Tam oxu »
 • BUDAL

  sif. məh. Qoçaq, igid

  Tam oxu »
 • BUDALA

  sif. məh. Dəlixasiyyət, ağıldanyüngül

  Tam oxu »
 • BUDALAMAQ

  f. bax budamaq

  Tam oxu »
 • BUDAMA

  1. “Budamaq”dan f.is. Budama bitkilərin boy atmasına güclü təsir edir. 2. is. məh. Paya, dəyənək; iri əl ağacı

  Tam oxu »
 • BUDAMAQ

  f. 1. Ağacın, kolun quru və ya artıq budaqlarını kəsmək, ya qısaltmaq. Yaz gələndə ağacları budayırlar ki, yaxşı inkişaf etsin

  Tam oxu »
 • BUDANMA

  “Budanmaq”dan f.is. Tənəklərin quru budanması da yazda görülən əsas tədbirlərdən biridir. “Az. qad.”

  Tam oxu »
 • BUDANMAQ

  məch. Ağacın, kolun quru və ya artıq budaqları kəsilmək, ya qısaldılmaq

  Tam oxu »