Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ...BA...

  Təkrardan ibarət olan mürəkkəb sözlərdə bitişdirici ünsür; məs.: adbaad, qapıbaqapı, qolbaqol, şəhərbəşəhər, kəndbəkənd və i

  Tam oxu »
 • BA

  nida. 1. Heyrət və təəccüb bildirir, yaxud birdən bir şey yada düşdükdə deyilir. Ba! Sən hara, bura hara! Ba! Bu haradan çıxdı? – [Ağa Kərim:] Ba! Bir

  Tam oxu »
 • BAB

  is. [ər.] köhn. 1. Bir kitab mətninin bölündüyü hissələrindən hər biri (çox vaxt hər bab bir neçə fəslə bölünür)

  Tam oxu »
 • BAB₂

  is. [fars.] Tay, cur, bərabər. Məxmərin abı gərək; Yar yarın babı gərək. (Bayatı). …Məndən əfzəldi qüvvədə qəssab; Qızını ver ona, odur sənə bab

  Tam oxu »
 • BAB₃

  bax babi. [Seyidsədulla:] Siz bab və bəhailik aləmi barəsində uzun və uzadı mütaliə etməlisiniz. M.S

  Tam oxu »
 • BABA

  is. 1. Atanın, ya ananın atası; nəvəsi olan kişi. 2. Bəzi yerlərdə ataya deyilir. 3. Yaşlı və hörmətli kişi, yaxud yaşlı kişiyə hörmətlə müraciət

  Tam oxu »
 • BABACAN

  is. Babaya, yaxud qoca kişiyə mehribanlıqla müraciət. Babacan, bir az oturub dincinizi alın. // Ataya müraciət

  Tam oxu »
 • BABADANQALMA

  sif. 1. İrs, miras. Babadanqalma ev. 2. məc. Çox köhnə, qədim, vaxtı keçmiş. Babadanqalma üsullarla işləmək olmaz

  Tam oxu »
 • BABAL

  bax vəbal. Dərin bir dəryadır şair xəyalı; Götürdüm boynuma şəri, babalı. R.Rza

  Tam oxu »
 • BABALIQ

  is. 1. Ögey baba. 2. Babanın nəvələri üzərindəki haqqı. // Baba ilə nəvəsi arasındakı qan qohumluğu

  Tam oxu »
 • BABASİL

  is. [ər.] tib. Düzbağırsağın aşağı hissəsindəki qan damarlarının şişməsi nəticəsində tez-tez qanayan düyünlərin əmələ gəlməsindən ibarət xəstəlik

  Tam oxu »
 • BABASİLLİ

  sif. Babasil xəstəliyi olan

  Tam oxu »
 • BABAT

  sif. və zərf Orta keyfiyyətli, miyanə, orta həddə yaxın, nə çox yaxşı, nə də çox pis. Babat şey. – [Cavad bəy:] Ruzgarım bir növ babat keçir, hacı

  Tam oxu »
 • BABATCA

  zərf bax babat

  Tam oxu »
 • BABATLAŞDIRILMA

  “Babatlaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BABATLAŞDIRILMAQ

  məch. Babat hala salınmaq, bir qədər yaxşılaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • BABATLAŞDIRMA

  “Babatlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BABATLAŞDIRMAQ

  f. Bir qədər yaxşılaşdırmaq

  Tam oxu »
 • BABATLAŞMA

  “Babatlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BABATLAŞMAQ

  f. 1. Babat olmaq, bir qədər yaxşılaşmaq, bir qədər düzəlmək. [Alo:] Bircə bu ala öküzə bir tay tapsaydıq, … işimiz onda bir ala-qolay babatlaşardı

  Tam oxu »
 • BABATLIQ

  is. Babat şeyin halı

  Tam oxu »
 • BABAY

  is. Uşaq dilində: qoca, saqqallı kişi (adətən balaca uşaqları qorxutmaq üçün söylənir)

  Tam oxu »
 • BABAYİ-ƏMİR

  is. [xüs. is.-dən] Çoxbilmiş, söz altında qalmayan adam

  Tam oxu »
 • BABƏKİLƏR

  cəm. [xüs. is.-dən] tar. XI əsrdə Babəkin başçılığı ilə ərəb istilaçılarına qarşı mübarizə aparmış Babək tərəfdarları

  Tam oxu »
 • BABƏT₁

  [fars.] bax babat

  Tam oxu »
 • BABƏT₂

  [fars.] köhn. 1. Təhər, hal, vəziyyət, keyfiyyət. Zülf bir yana düşər, gərdən bir yana; Özün bilməz, bir özgə babət olur

  Tam oxu »
 • BABI

  is. [xüs. is.-dən] 1. XIX əsrin ortasında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd tərəfindən təsis edilmiş dini təriqətə mənsub olan adam

  Tam oxu »
 • BABILIQ

  is. [xüs. is.-dən] 1. Babi məzhəbi; XIX əsrin ortalarında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd adlı bir şəxs tərəfindən təsis edilmiş dini təriq

  Tam oxu »
 • BABİ

  is. [xüs. is.-dən] 1. XIX əsrin ortasında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd tərəfindən təsis edilmiş dini təriqətə mənsub olan adam

  Tam oxu »
 • BABİLİK

  is. [xüs. is.-dən] 1. Babi məzhəbi; XIX əsrin ortalarında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd adlı bir şəxs tərəfindən təsis edilmiş dini təriq

  Tam oxu »
 • BABİLLİLƏR

  cəm. tar. Qabaq Asiyada ən qədim (e.ə. V-I əsrlərdə) dövlətlərdən biri olan Babilistanın əhalisi

  Tam oxu »
 • BABİZM

  bax babilik

  Tam oxu »
 • BABLAŞMA

  “Bablaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BABLAŞMAQ

  f. Bab olmaq, tay olmaq, uyğunlaşmaq

  Tam oxu »
 • BAC

  is. [fars.] köhn. 1. Keçmiş zamanlarda bir yerdən başqa bir yerə aparılan mal və sairədən alınan rüsum, vergi

  Tam oxu »
 • BAC-XƏRAC

  is. [fars.] bax bac 1 və 2-ci mənalarda. Xəlil paşa Koroğluya yeddi ilin bac-xəracını verdi. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • BACA

  is. 1. Tüstü çıxmaq üçün ocağın üstündə kərpicdən hörülən və ya dəmirdən qayrılan içi boş boru. Evin bacası

  Tam oxu »
 • BACA-BACA

  is. Köhnə məişətdə: Novruz bayramı axşamı qapı-qapı dolaşıb bayramlıq pay almaq adəti; qodu-qodu

  Tam oxu »
 • BACAQ

  is. Qıç. Heyvancıqlar … bacaqlarını bükərək, quyruqlarını oynada-oynada analarının məmələrini əmirdilər

  Tam oxu »
 • BACAQLI

  is. köhn. Keçmişdə Hollandiya və ya Avstriya qızıl pulu (qadınlar bunları ipə düzərək bəzək kimi boyunlarına taxardılar)

  Tam oxu »
 • BACALI

  sif. Bacası, ya bacaları olan. Bacalı ev

  Tam oxu »
 • BACALIQ

  is. Damda baca üçün hazırlanmış yer

  Tam oxu »
 • BACANAQ

  is. Bacıların ərlərinin birbirinə qohumluq münasibəti. Nə olar ki, bacanaq bacanağın evinə getməsə, daha hara getmək olar? S

  Tam oxu »
 • BACARAN

  f.sif. Qabiliyyətli, başı çıxan, iş görə bilən, əlindən iş gələn, bir işin öhdəsindən gələn. Bacarana baş (can) qurban

  Tam oxu »
 • BACARIQ

  is. Bilik, təcrübə, vərdiş nəticəsində əldə edilmiş işgörmə qabiliyyəti, təcrübə. Hər işdə bacarıq lazımdır

  Tam oxu »
 • BACARIQLI

  sif. İstedadlı, qabiliyyətli, əlindən iş gələn, iş yaradan, təcrübəli. Bacarıqlı adam. Bacarıqlı usta

  Tam oxu »
 • BACARIQLIQ

  is. Bacarıqlı adamın xüsusiyyəti. Hüseynqulunun mahirliyini və bacarıqlığını görən başqa bir tacir, onu öz yanında faytonçu durmağa dəvət edir

  Tam oxu »
 • BACARIQLILIQ

  is. Bacarıqlı adamın xüsusiyyəti. Hüseynqulunun mahirliyini və bacarıqlığını görən başqa bir tacir, onu öz yanında faytonçu durmağa dəvət edir

  Tam oxu »
 • BACARIQSIZ

  sif. Bacarığı olmayan, əlindən iş gəlməyən, qabiliyyətsiz, təcrübəsiz, aciz. Bacarıqsız adam

  Tam oxu »
 • BACARIQSIZLIQ

  is. Bacarığı olmama, əlindən iş gəlməmə, qabiliyyətsizlik, təcrübəsizlik, acizlik. …[Kor kişinin] əlbisəsinin tərzi, biçimi – avamlığını; yerişi – göz

  Tam oxu »