Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • BLANK

  is. [fr.] Müəyyən formada sənəd tərtib etmək üçün bir hissəsi çap edilmiş və doldurulmağa görə boş yerlər qoyulmuş vərəqə

  Tam oxu »
 • BLANKİ́ST

  [xüs. is.-dən] Blankizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • BLANKİ́ZM

  [XIX əsr fransız inqilabçısı O.Blankinin adından] Kapitalizmi, xalq kütlələrinin sinfi mübarizəsi olmadan, inqilabi sui-qəsd yolu ilə devirmək haqqınd

  Tam oxu »
 • BLEF

  is. [ing.] 1. Olmayan şeylə lovğalanma. 2. Gözə kül üfürmə

  Tam oxu »
 • BLİN

  is. [rus.] Mayalı xəmirdən qızartma üsulu ilə bişirilmiş nazik kökə

  Tam oxu »
 • BLİNDÁJ

  [fr.] hərb. Top və mina atəşindən qorunmaq üçün üstüörtülü möhkəm səngər, mühafizə sipəri. Burada Zorin üçdörd yerdə kənd daxmalarına bənzər blindajla

  Tam oxu »
 • BLOK₁

  [fr.] Birgə hərəkət etmək üçün dövlətlər, partiyalar, təşkilatlar, müxtəlif ictimai qruplar arasında düzəldilən ittifaq, birləşmə

  Tam oxu »
 • BLOK₂

  [ing.] tex. 1. Ağır şeyləri qaldırmaq üçün sadə maşın, mexanizm və onun fırlanan diskdən (çarxdan) ibarət olan hissəsi

  Tam oxu »
 • BLOKÁDA

  [ing.] 1. Mühasirə; mühasirəyə alma. 2. məc. Bir dövlətə siyasi təzyiq göstərmək məqsədi ilə onu siyasi və iqtisadi cəhətdən təcrid etmək üçün görülən

  Tam oxu »
 • BLOKNÓT

  [fr.] Qopardılan ağ kağız vərəqələrindən ibarət dəftər. Qurbanəli bloknotuna yazır və … səhnədən çıxır

  Tam oxu »
 • BLÚZA

  [fr.] Kəmərsiz geniş köynək şəklində kişi iş paltarı

  Tam oxu »
 • BLǗMİNQ

  [ing.] tex. Çox güclü metalyayma maşını

  Tam oxu »
 • BÓBRİK

  [rus.] Xovlu mahud parça növü. // Bu parçadan tikilmiş. Bobrik palto. – Bu zaman Kərbalı tükü tökülmüş bobrik pencəyinin ətəyini dartışdırıb düzəldər…

  Tam oxu »
 • BOÇKA

  [rus. бочка] Çəllək. Çaxır boçkası. Su boçkası. – Rizvan araba gedə-gedə Xosrovun köməyi ilə çıxıb, ağzı örtülü yağ boçkalarının üstündə oturdu

  Tam oxu »
 • BOÇKAÇI

  is. Boçka (çəllək) qayıran usta; çəlləkçi

  Tam oxu »
 • BOÇKAÇILIQ

  is. Boçkaçı sənəti; çəlləkçilik

  Tam oxu »
 • BOĞANAQ

  1. is. Boğucu hava, havası boğuq olan yer. Bu otaq yaman boğanaqdır. Bu boğanaqda necə oturubsunuz? // sif

  Tam oxu »
 • BOĞAZ₂

  sif. Boynunda balası olan. Boğaz at. Boğaz inək. Boğaz qoyun. – Əmniyyələr boğaz inəyi, eşşəyi və qoyunları tövlədən çıxardılar

  Tam oxu »
 • BOĞAZ

  is. 1. anat. Boyunun, qida borusunun başı və nəfəs yollarının yerləşdiyi ön hissəsi. Boğazdan yapışmaq

  Tam oxu »
 • BOĞAZADÖYMƏ

  is. dan. Höcətləşmə, bir-biri ilə sözləşmə, söz güləşdirmə, mübahisə etmə; mübahisə, deyişmə. İki saatdan bəri davam edən boğazadöymə ağıllıbaşlı bir

  Tam oxu »
 • BOĞAZALTI

  is. 1. Balaca şal. 2. Baş örtüyünün boğazın altından bağlanan bağı. 3. Qadınların boğazlarına taxdıqları qızıl zinət

  Tam oxu »
 • BOĞAZDÖYÜŞMƏSİ

  bax boğazadöymə

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAMA

  “Boğazlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAMAQ

  f. 1. Boğazından yapışmaq (tutmaq, yaxalamaq). Vəznəli kişi qorodovoylara qışqırdı, tez məhkumu boğazladılar

  Tam oxu »
 • BOĞAZLANMAQ

  məch. 1. Boğazından tutulmaq, yaxalanmaq. [Şeyda:] Bu gün Yusiflə Musanın boğazlandığını görüb də qoyun sürüsü kimi kənardan seyr edirsiniz

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAŞMA

  “Boğazlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞAZLAŞMAQ

  qarş. Bir-birinin boğazından yapışmaq, dalaşmaq

  Tam oxu »
 • BOĞAZLI

  sif. Boğazı olan. Boğazlı qab. Boğazlı şüşə. Boğazlı çəkmə. Boğazlı qaloş

  Tam oxu »
 • BOĞAZLIQ₁

  is. 1. Boğaza sarınan şal və ya boğaza keçirilən qadın zinəti. 2. Paltarın boyun tərəfi. Onun köynəyinin ancaq boğazlığı salamat qalmışdı

  Tam oxu »
 • BOĞAZLIQ₂

  is. Qarnında balası olma, hamiləlik. Qarabağ madyanlarında boğazlıq dövrü

  Tam oxu »
 • BOĞÇA

  is. İçinə dəyişək, parça və s. qoyulub bükülmüş bağlama (böyük yaylıq). [Atam anama dedi:] Hərgah getmək istəyirsənsə, dur ayağa, boğçanı aç, mənim pa

  Tam oxu »
 • BOĞÇALAMA

  “Boğçalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞÇALAMAQ

  f. Boğçaya bükmək, boğça şəklində bağlamaq

  Tam oxu »
 • BOĞÇALANMA

  “Boğçalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞÇALANMAQ

  məch. Boğça şəklində bağlanmaq, boğçaya qoyulub bağlanmaq. ◊ Paltarı boğçalanmaq – ölmək. Qızılgül axçalandı; Dərmədim axçalandı; Sənə kimlər qarğadı;

  Tam oxu »
 • BOĞDURMA

  “Boğdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞDURMAQ

  “Boğmaq”dan icb. [Hacı Səməd xan:] Həyasızın birisi, deyəsən, bizim Təbrizdə adam boğdurmaqdan başqa bir işimiz yox imiş

  Tam oxu »
 • BOĞMA

  is. 1. “Boğmaq”dan f.is. 2. Yoluxma boğaz xəstəliyi (xalq arasında difteritin adı). Boğma çıxarmaq (boğma xəstəliyinə tutulmaq)

  Tam oxu »
 • BOĞMACA

  is. bax boğma 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • BOĞMAQ

  f. 1. Boğazı sıxmaqla nəfəs yolunu, nəfəsini kəsmək. Boğazından yapışıb boğmaq. Boyunduruq öküzün boynunu boğur

  Tam oxu »
 • BOĞMALAMA

  “Boğmalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞMALAMAQ

  f. 1. Yavaşca, yüngülvari boğmaq, sıxışdırmaq. 2. dan. Qarğış etmək, nifrin etmək, qarğımaq. 3. vulq

  Tam oxu »
 • BOĞMALANMA

  “Boğmalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BOĞMALANMAQ

  f. vulq. Tez-tez və acgözlüklə yemək

  Tam oxu »
 • BOĞMALIQ

  is. vulq. Yemək, xörək (nifrət və acıqla deyilir). Əlbəttə, Talıb xana cüzi bir boğmalıq vermək, bu var-yoxun hamısını verməkdən çox-çox asan idi

  Tam oxu »
 • BOĞUCU

  sif. 1. Tənəffüsü çətinləşdirən, boğan. Boğucu tüstü. Boğucu hava. – Kərimbəy qapını açanda, ağır və boğucu isti hava onu vurdu

  Tam oxu »
 • BOĞUCULUQ

  is. Boğucu şeyin xassəsi

  Tam oxu »
 • BOĞUQ

  sif. 1. Boğulmuş. Boğuq barama (qurdları boğulmuş barama). Ağzı boğuq çuval (ağzı iplə boğulmuş çuval)

  Tam oxu »
 • BOĞUQLUQ

  is. Boğuq şeyin halı. Səsin boğuqluğu

  Tam oxu »
 • BOĞULMA

  “Boğulmaq”dan f.is

  Tam oxu »