CİKKİLDƏŞMƏ

Cikkildəşmək”dən f.is.
CİKKİLDƏMƏK
CİKKİLDƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə