DÜNYƏVİ

sif. [ ər. ] Dünyaya aid olan, dünya ilə bağlı olan; din ilə əlaqəsi olmayan, dini mahiyyətdə olmayan. Dünyəvi məktəblər. Dünyəvi adam. Dünyəvi elmlər. Zakirin qoşma və gəraylıları dərin dünyəvi mahiyyət daşıyır.
DÜNYAYA BAXIŞ
DÜNYƏVİLİK

Digər lüğətlərdə