DA

Da, də bağlayıcıları dəxi sözünün ixtisarından törəmədir. V.Bank yazır: “Türk dillərində “связывать” mənasını verən taq feili olub, ondan taqu (dağı forması da olub) feili bağlaması əmələ gəlib. Dəxi sözü taqu feili bağlamasının dəyişmiş for­masıdır. Mənası “и”, “также”, “тоже” deməkdir. Dəxi sözü dağı şəklində mon­qol di­­linə də keçib, “повторять”, “повторение” mənalarında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÇÜY
DAB

Значение слова в других словарях