DİAMÁT

[dialektik materializm söz. ixtisar forması] dan. Dialektik materializm (ali məktəbdə keçilən fənn). Diamat müəllimi. Diamatdan imtahan vermək.
DİALÓQ
DİÁMETR

Digər lüğətlərdə