DUDƏ

bax duda.
Sübhi-əzəldən üzün etdikdə təcəlli; Məhv oldu cahanı bürüyən dudeyi-zülmat. M.Ə.Sabir.

DUDALI
DUDKEŞ

Digər lüğətlərdə