FÜNUN

is. [ ər. “fənn” söz. cəmi] klas. Fənlər, elmlər, biliklər.
Onlar ki səninlədir müasir; Hər elmü fünunə oldu mahir. M.Ə.Sabir.
[İrəvanda] bizim dövlət tərəfindən açılan mədrəsələrdə ülum və fünun kəsb edən müsəlman şagirdləri başqalarına nisbətən çox azdır. F.Köçərli.

FÜQƏRAYİ-KASİBƏ
FÜRSƏT

Digər lüğətlərdə