Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • phare

  m 1) mayak; 2) çıraq

  Tam oxu »
 • pharmacie

  f aptek, əczaxana

  Tam oxu »
 • pharmacien

  m, -ne f əczaçı

  Tam oxu »
 • phase

  f mərhələ, dövr

  Tam oxu »
 • phénomène

  m 1) fenomen; 2) nadir hadisə

  Tam oxu »
 • philarmonie

  f filarmoniya

  Tam oxu »
 • philologie

  f filologiya

  Tam oxu »
 • philologue

  m filoloq

  Tam oxu »
 • philosophe

  m filosof

  Tam oxu »
 • philosophie

  f fəlsəfə

  Tam oxu »
 • philosophique

  adj fəlsəfi

  Tam oxu »
 • phonétique

  f fonetika

  Tam oxu »
 • phosphore

  m fosfor

  Tam oxu »
 • photographe

  m fotoqraf

  Tam oxu »
 • photographie

  f fotoşəkil; prendre une ~ şəkil çəkmək; appareil ~ fotoaparat

  Tam oxu »
 • photographier

  vt şəkil çəkmək

  Tam oxu »
 • phrase

  f cümlə

  Tam oxu »
 • physicien

  m, -ne f fizik

  Tam oxu »
 • physique

  1. f fizika 2. adj fiziki

  Tam oxu »
 • pianiste

  m, f pianoçu

  Tam oxu »
 • piano

  m piano, fortepiano

  Tam oxu »
 • pièce

  f 1) parça, hissə; par ~ hissə-hissə; 2) otaq; 3) pyes; ~ d'identité şəxsiyyət vəsiqəsi

  Tam oxu »
 • pied

  m ayaq, qıç; à ~ piyada, ayaqla

  Tam oxu »
 • piège

  m tələ

  Tam oxu »
 • pierre

  f daş

  Tam oxu »
 • piétiner

  vt tapdalamaq

  Tam oxu »
 • piéton

  m, -ne f piyada (insan)

  Tam oxu »
 • pigeon

  m göyərçin

  Tam oxu »
 • pilier

  m dirək

  Tam oxu »
 • pillage

  m qarət, talan

  Tam oxu »
 • piller

  vt qarət etmək, soymaq, talamaq, talan etmək

  Tam oxu »
 • pilleur

  m, -se f qarətçi

  Tam oxu »
 • pilote

  m pilot, təyyarəçi

  Tam oxu »
 • pinceau

  m fırça (rəng üçün)

  Tam oxu »
 • ping-pong

  m stolüstü tennis

  Tam oxu »
 • pion

  m piyada (şahmat fiquru)

  Tam oxu »
 • pipe

  f qəlyan

  Tam oxu »
 • pique-nique

  m piknik; faire le ~ piknik etmək

  Tam oxu »
 • pique-niquer

  vi piknik etmək

  Tam oxu »
 • piquer

  vt sancmaq, batırmaq

  Tam oxu »
 • piquet

  m piket

  Tam oxu »
 • pis

  adv daha pis; tant ~ lap pis

  Tam oxu »
 • pistache

  f püstə

  Tam oxu »
 • pistachier

  m püstə ağacı

  Tam oxu »
 • piste

  f iz; ~ cycliste velotrek

  Tam oxu »
 • pistolet

  m pistolet

  Tam oxu »
 • pitié

  f rəhm, mərhəmət; sans ~ rəhmsizcəsinə

  Tam oxu »
 • pittoresque

  adj mənzərəli

  Tam oxu »
 • pivoter

  vi fırlanmaq

  Tam oxu »
 • place

  f 1) yer; 2) meydan

  Tam oxu »