Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • peau

  f dəri

  Tam oxu »
 • péché

  m günah

  Tam oxu »
 • pêche

  I f balıqçılıq II f şaftalı

  Tam oxu »
 • pêcher

  I m şaftalı ağacı II vt balıq tutmaq

  Tam oxu »
 • pêcheur

  m, -eresse f balıqçı

  Tam oxu »
 • pédagogie

  f pedaqogika

  Tam oxu »
 • pédagogique

  adj pedaqoji

  Tam oxu »
 • pédale

  f pedal

  Tam oxu »
 • peigne

  m daraq

  Tam oxu »
 • peigner

  vt daramaq

  Tam oxu »
 • peindre

  vt rəngləmək

  Tam oxu »
 • peine

  f 1) cəza, tənbeh; ~ capitale, ~ de mort edam; 2) əzab, əziyyət; 3) iş, əmək; à ~ az qala, az qaldı

  Tam oxu »
 • peintre

  m, f rəssam

  Tam oxu »
 • peinture

  f rəssamlıq, şəkil

  Tam oxu »
 • pêle-mêle

  m qatma-qarışıqlıq

  Tam oxu »
 • pèlerinage

  m 1) ziyarət; 2) səyahət

  Tam oxu »
 • pelisse

  f kürk

  Tam oxu »
 • pelle

  f bel

  Tam oxu »
 • pendant

  prép ərzində, müddətində; ~ que o vaxt ki, halbuki, -anda, -əndə

  Tam oxu »
 • pendre

  1. vt asmaq 2. vi sallanmaq

  Tam oxu »
 • pendule

  f divar saatı, stolüstü saat

  Tam oxu »
 • pénétrer

  vt girmək

  Tam oxu »
 • pénible

  adj çətin, ağır

  Tam oxu »
 • péninsule f

  f yarımada

  Tam oxu »
 • pensée

  f fikir, düşüncə, təfəkkür

  Tam oxu »
 • penser

  vi düşünmək, fikirləşmək

  Tam oxu »
 • penseur

  m, -se f mütəfəkkir

  Tam oxu »
 • pensif

  -ve adj fikirli

  Tam oxu »
 • pension

  f təqaüd

  Tam oxu »
 • pensionnaire

  m, f təqaüdçü

  Tam oxu »
 • pénurie

  f 1) çatışmazlıq; 2) kasıblıq, yoxsulluq

  Tam oxu »
 • pépin

  m tum (meyvədə)

  Tam oxu »
 • perçant

  -e adj kəskin

  Tam oxu »
 • percer

  vt dəlmək, deşmək

  Tam oxu »
 • percevoir

  vt qavramaq

  Tam oxu »
 • perdre

  1. vt itirmək 2. vi zərər çəkmək

  Tam oxu »
 • père

  m ata

  Tam oxu »
 • période

  1. f dövr, müddət 2. m mərhələ

  Tam oxu »
 • périr

  vi məhv olmaq, həlak olmaq

  Tam oxu »
 • perle

  f mirvari, muncuq, inci

  Tam oxu »
 • permettre

  vt icazə vermək, yol vermək, imkan vermək

  Tam oxu »
 • permis

  m vəsiqə; ~ de conduire sürücü vəsiqəsi

  Tam oxu »
 • permission

  f icazə

  Tam oxu »
 • perroquet

  m tutuquşu

  Tam oxu »
 • perruque

  f parik

  Tam oxu »
 • persan

  -e 1. adj fars 2. m fars dili

  Tam oxu »
 • Persan

  m, -e f fars

  Tam oxu »
 • persil

  m cəfəri

  Tam oxu »
 • personnage

  m 1) şəxs; 2) personaj

  Tam oxu »
 • personnalité

  f şəxsiyyət

  Tam oxu »