GORDA

Xəncərşəkilli iri bıçaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğluyam, bir ac qurdam,

Çənlibeldə ağır yurdam,

Qan çıxardar indi gordam,

Tök malını, get, bəzirgan!

                   (“Koroğlunun Bayazid səfəri”) (“Koroğlu-Hümmət”)

GİZLÜ
GOVUR

Digər lüğətlərdə