ICE

ice1

n 1. buz; dead ~ tərpənməyən / hərəkətsiz buzlaq; eternal ~ əbədi buz; floating ~ üzən buz; open ~ seyrək buz; a block of ~ buz parçası / kütləsi; to turn into ~ buza dönmək, buz bağlamaq; buza döndərmək; Terror turned his heart into ice Dəhşət onun qəlbini buza döndərdi; to feel as cold as ~ buz kimi hiss etmək; to be made of ~ buz kimi soyuq olmaq; She is all ice to me Onun mənə münasibəti buz kimi soyuqdur; 2. pl dondurma; two strawberry ~s iki pay çiyələkli dondurma; Children like ices Uşaqlar dondurmanı xoşlayırlar;

◊ straight off the ~ 1) təzə, tər, yenicə alınmış (azuqə, ərzaq haq.); 2) dərhal, yubanmadan; on thin ~ təhlükə qarşısında, təhlükəli vəziyyətdə; to skate / to walk on thin ~ uçurumun qırağı ilə yerimək, təhlükə qarşısında qalmaq; ≅ odla oynamaq; to break the ~ buzu sındırmaq, ilk addını atmaq, bir işi başlamaq

ice2

v 1. buzla örtmək (həm də ~ up, ~ over); The pond was iced over Nohur buzla örtülmüşdü; 2. (həm də ~ up) dondurmaq, donmaq, buz bağlamaq; The water has iced overnight Su gecə buz bağlayıb / donub; 3. soyutmaq; to ~ water / coffee / tea suyu / kofeni / çayı soyutmaq; 4. şirələmək; to ~ a cake tortu şirələmək

IBERIAN
ICE-AGE