İMALƏ

İMALƏ1

ə. 1) bir tərəfə əymə, bir yana yat(ır)ma, meyil et(dir)mə; 2) əruz vəznində: şeirdə vəznə uyğun olmaq üçün bəzi hecaların tələffüzdə qısaldılması və ya uzadılması.

İMALƏ2

ə. 1) mədəni süni surətdə təmizləmək üçün düzbağırsağa maye daxil etmə; 2) həmin mayeni mədəyə daxil etmək üçün alət.

İMAD
İMAM

Digər lüğətlərdə