Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • İFA

  İFA’ ə. yerinə yetirmə, icra etmə

  Tam oxu »
 • İFADƏ

  İFADƏ(T) ə. 1) anlatma, söyləmə, bəyan etmə; 2) sorğu-sual, istintaq yolu ilə alınan cavab, məlumat; 3) əda satma, əda göstərmə; əda; 4) ibarə; 5) üsl

  Tam oxu »
 • İFADƏT

  İFADƏ(T) ə. 1) anlatma, söyləmə, bəyan etmə; 2) sorğu-sual, istintaq yolu ilə alınan cavab, məlumat; 3) əda satma, əda göstərmə; əda; 4) ibarə; 5) üsl

  Tam oxu »
 • İFAQƏ

  İFAQƏ(T) ə. 1) səhhəti düzəlmə; sağalma, yaxşılaşma; 2) sərxoşluqdan və ya bayılmaqdan ayılma

  Tam oxu »
 • İFAQƏT

  İFAQƏ(T) ə. 1) səhhəti düzəlmə; sağalma, yaxşılaşma; 2) sərxoşluqdan və ya bayılmaqdan ayılma

  Tam oxu »
 • İFATƏ

  ə. əldən çıxarma, puç etmə, yox etmə

  Tam oxu »
 • İFAZƏ

  ə. dol(dur)ma, daş(dır)ma

  Tam oxu »
 • İFFƏT

  ə. 1) namus, irs; 2) mənəvi təmizlik, əxlaqı saflıq; 3) hər cür pis işlərdən çəkinmə

  Tam oxu »
 • İFFƏTPƏRVƏR

  ə. və f. iffətli, namuslu

  Tam oxu »
 • İFHAM

  ə. 1) anlama, başa düşmə, dərk etmə; 2) ağzını bağlama

  Tam oxu »
 • İFLAH

  ə. həll edib yaxşılaşdırma

  Tam oxu »
 • İFLAS

  ə. 1) sınıq çıxma, müflis olma; 2) m. puça çıxma; əsassızlıq

  Tam oxu »
 • İFLİC

  ə. bədənin müəyyən üzvünün quruyub normal fəaliyyətdən qalması

  Tam oxu »
 • İFLİCZƏDƏ

  ə. və f. iflic xəstəliytnə tutulmuş

  Tam oxu »
 • İFNA

  İFNA’ ə. yox etmə, puç etmə, məhv etmə, tələf etmə

  Tam oxu »
 • İFRAD

  ə. 1) tək qoyma, təkləmə; 2) dilçilikdə: sözün kəmiyyətcə təkdə işlədilməsi

  Tam oxu »
 • İFRAĞ

  ə. 1) qəlibə tökmə; metalı və s. əridib qəlibə axıtma; 2) bir şəklə salma; formalaşdırma; 3) qaydaya salma

  Tam oxu »
 • İFRAT

  ə. 1) mübaliğə, şişirtmə; 2) israf, hədd-hüdud bilməmə, hədd-hesabı olmama

  Tam oxu »
 • İFRATÜ TƏFRİT

  ə. hədsiz-hesabsız, çox

  Tam oxu »
 • İFRAZ

  ə. 1) ayırma; 2) axma, sızma; 3) bax ifrazat

  Tam oxu »
 • İFRAZAT

  ə. «ifraz» c. t. bədənin müəyyən üzvlərindən maddələrin çıxması

  Tam oxu »
 • İFRİT

  ə. cin, damdabaca

  Tam oxu »
 • İFRİTƏ

  ə. 1) ifrit qadın; 2) küpəgirən qarı, cadugər qadın; 3) m. çirkin; xasiyyəti pis (əsasən qadın haqqında)

  Tam oxu »
 • İFRİTSİYƏR

  ə. «cin üzlü» m. çirkin, ifritəyə bənzəyən

  Tam oxu »
 • İFRİYYƏT

  ə. hirs, hirslənmə, acıqlanma

  Tam oxu »
 • İFSAD

  ə. 1) bərbad etmə, alt-üst etmə, xarab etmə; 2) fəsad törətmə, fitnə salma, qarışıqlıq salma

  Tam oxu »
 • İFŞA

  İFŞA’ ə. 1) meydana çıxarma, aşkar etmə, faş etmə; 2) yayma, hamıya bildirmə; 3) birisinin iç üzünü, pis cəhətlərini açıb göstərmə

  Tam oxu »
 • İFTA

  İFTA’ ə. fitva vermə, fitva yolu ilə həll etmə

  Tam oxu »
 • İFTAN

  ə. 1) az(dır)ma, yoldan çıx(ar)ma; 2) vəsvəsə

  Tam oxu »
 • İFTAR

  ə. 1) oruc açma // orucu açarkən yeyilən yemək; 2) oruc açma vaxtı, orucluqda günbatan vaxt

  Tam oxu »
 • İFTARİYYƏ

  ə. iftarda yeyilən xörək, çərəz və s

  Tam oxu »
 • İFTİAL

  ə. yalan, uydurma, saxtakarlıq

  Tam oxu »
 • İFTİXAR

  ə. fəxr etmə; öyünmə

  Tam oxu »
 • İFTİXARƏN

  ə. fəxr edərək

  Tam oxu »
 • İFTİKAR

  ə. 1) fikir yürütmə; düşünmə; 2) mülahizə, fikir

  Tam oxu »
 • İFTİQAR

  ə. çox böyük ehtiyac, çox möhtac

  Tam oxu »
 • İFTİRA

  İFTİRA’ ə. böhtan atma, böhtan

  Tam oxu »
 • İFTİRAQ

  ə. 1) ayrılıq, ayrılma, hicran; 2) dağılma, pərakəndə olma, dağınıqlıq

  Tam oxu »
 • İFTİRAS

  ə. parçala(n)ma (vəhşi heyvanlar haqqında)

  Tam oxu »
 • İFTİTAH

  ə. 1) açma, açılış; 2) başlanma, başlanğıc. İftitahi-kəlam sözün əvvəli, söz açma

  Tam oxu »
 • İFTİZAH

  ə. rüsvay olma, biabır olma, biabırçılıq

  Tam oxu »
 • İĞBİRAR

  ə. 1) tozlanma, üzərinə toz qonma; 2) xatirinə dəymə, xatirinə toxunma

  Tam oxu »
 • İĞFAL

  ə. qəflətə salma; aldatma

  Tam oxu »
 • İĞLA

  İĞLA’ ə. bahalan(dır)ma

  Tam oxu »
 • İĞLAQ

  ə. 1) qapa(n)ma, bağla(n)ma; 2) sözü anlaşılmayan şəkildə demə

  Tam oxu »
 • İĞMA

  İĞMA’ ə. bayılma, bayğınlıq

  Tam oxu »
 • İĞMAZ

  İĞMAZ1 ə. 1) böhtan; 2) qeybət. İĞMAZ2 ə. özünü görməməzliyə qoyma, nəyəsə göz yumma

  Tam oxu »
 • İĞNA

  İĞNA’ ə. varlandırma, ehtiyacdan qurtarma

  Tam oxu »
 • İĞRA

  İĞRA’ ə. 1) birini başqasına qarşı qaldırma, təhrik etmə; 2) həvəslən(dir)mə

  Tam oxu »
 • İĞRAQ

  ə. 1) suya batırma; 2) mübaliğə, şişirtmə

  Tam oxu »