İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Çağırış siqnalı

  bədahətən (özündən asılı olmayan) formalaşdırma elementi; radiostansiyanın şərti işarəsidir ki, buna görə radioəlaqə yaratdıqda və danışıq aparanda o

  Tam oxu »
 • Çoxdilli lüğət

  üç və daha çox bir-biri ilə müqayisə (tutuşdurulan) edilən tərcümə lüğəti.

  Tam oxu »
 • Çoxdilli situasiya

  bu, sistemə bir neçə tərcümə dilinin maşın lüğəti yerləşdirildiyi halda baş verir, məsələn, «mütərcimin avtomatlaşdırılmış iş yeri», avtomatlaşdırı

  Tam oxu »
 • Çoxdillilik

  1. Bir neçə dili mükəmməl bilmək; 2. Konkret ərazidə bir neçə dilin olması.

  Tam oxu »
 • Çoxfunksionallıq

  müxtəlif nitq hissələrinin formaca bir-birinə uyğun gəlməsi, bununla belə bəzi hallarda bu hissələr mənaca yaxın, bəzi hallarda isə bu sözlər mənaca

  Tam oxu »
 • Çoxpilləli tipik ayırma, seçmə

  çıxarış ayırma, seçmə əsas bütövün ardıcıl olaraq kommunikativ - funksional əlamətə görə həmcins yarımqruplara (yarımmövzulara) bölünməsini nəzərdə

  Tam oxu »
 • Daha böyük informasiya yükünə malik sözü seçmə metodu

  məna təhlili metodlarından (ardıcıl tərcümənin yazıya alınması sistemində istifadə olunur) biridir, bu zaman açar informasiyası rolunu oynayan sözlər

  Tam oxu »
 • Daimi uyğunluq (müvafiqlik)

  1. (məsələn, terminlər, coğrafi adlar, qabaqlayıcı yazılar, sitatlar, atalar sözü və s.). 2. Daimi uyğunluq, həm də ekvivalent müvafiqlik deməkdir

  Tam oxu »
 • Danışıq dili

  bu, ədəbi dilin kodlaşmamış forması olan kitab dilinə qarşı duran xüsusi üslubi həmcins funksional sistemdir

  Tam oxu »
 • Danışıq klişesi

  danışıq dilində istifadə edilən stereotip deyim. Danışıq klişesinin fərqləndirilməsi təlimdə kommunikativliyin realizasiyasına kömək edir

  Tam oxu »
 • Dar sintaktik kontekst

  bu, konkret sözün, söz birləşməsinin, yaxud cümlənin işlədildiyi sintaktik konstruksiyadır.

  Tam oxu »
 • Daralma (daraldılma)

  tərcümə praktikasında konkretləşməyə müvafiq olan semantik transformasiya.

  Tam oxu »
 • Deyim mənası

  1. Məlumatın invariantı, yəni məlumatı ötürən, yaxud alanın şüurunda bu məlumatın gerçəklik situasiyası ilə uyğunlaşması

  Tam oxu »
 • Dərinləşdirilmiş yenidən kodlaşdırma

  orijinalın dərinləşdirilmiş strukturunun (bunula belə, səthi strukturda kənarlaşmalar ola bilər) tərcüməsi

  Tam oxu »
 • Diaxron tərcümə

  qeyri-müasir ədəbi mətnin (tarixən əvvəl mövcud olmuş) müasir tərcüməsi.

  Tam oxu »
 • Diqqətli auditoriya

  sayca daha böyük qapalı auditoriya.

  Tam oxu »
 • Dil daxilində tərcümə

  bax: transformasiya, dildaxili tərcümə.

  Tam oxu »
 • Dil modeli

  bu, linqvistik hadisələrin cəmi, daha doğrusu, elə mexanizmdir ki, o leksik vahidlər və qaydaların düzgün, zəncirvari qrammatik qaydalara uyğun olar

  Tam oxu »
 • Dil modeli

  bu, linqvistik hadisələrin cəmi, daha doğrusu, elə mexanizmdir ki, o leksik vahidlər və qaydaların düzgün, zəncirvari qrammatik qaydalara uyğun olar

  Tam oxu »
 • Dil sistemaltısı

  mətnin nisbətən müstəqil hərəkət (fəaliyyət) qruplarının kommunikativ fəaliyyətin sistemaltı kimi sıxılmış modelin hissəsi

  Tam oxu »
 • Dil üslubu

  1. Seçim, uyğun işlənmə və dil vasitələrinin təşkilində xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunan növ müxtəlifliyi məlumat vəzifələri ilə səciyyələnir

  Tam oxu »
 • Dil üslubu

  dil sisteminə mənsub əlamətlərin reallaşması kimi götürülən üslub. Dildə funksional və ekspressiv ifadə vasitələrinin işləndiyi üslub

  Tam oxu »
 • Dilarası analogizmlər

  bax: tərcüməçinin yalançı dostları.

  Tam oxu »
 • Dilarası əlaqələrinin alt sinifləri

  bax: dilarası əlaqələr.

  Tam oxu »
 • Dilarası (interlinqvistik) tərcümə

  iki təbii dil sistemləri arasında həyata keçirilən tərcümə.

  Tam oxu »
 • Dilarası intersemiotik tərcümə

  iki semiotik sistem arasında həyata keçirilən tərcümə. Burada əsasən, semiotikaarası transformasiyadan, məsələn, ədəbiyyat dilindən film (kino) dilin

  Tam oxu »
 • Dilarası kommunikasiya (ünsiyyət)

  dil hüdudlarından (sərhədlərindən) kənara çıxan kommunikasiya.

  Tam oxu »
 • Dilarası omonimiya

  iki və daha artıq müqayisə edilən dillərin zahiri və semantik paralellik yaradan oppozisiyası (qarşılığı), daha doğrusu (iki dilin müqayisəsi zamanı

  Tam oxu »
 • Dilarası omonimlər

  bax: tərcüməçinin yalançı dostları.

  Tam oxu »
 • Dilarası situasiya

  bu, elə bir dilarası situasiyadır ki, bu zaman ünsiyyət prosesində iki dildən istisfadə olunur.

  Tam oxu »
 • Dilarası tərcümə

  1. Bir dildən digər dilə tərcümə, ikidilli (qoşadilli) situasiyada tərcümə, dilarası kommunikasiya şəraitində tərcümə; 2

  Tam oxu »
 • Dildaxili tərcümə

  vahid dil sistemi çərçivəsində mətnin, yaxud onun elementlərinin transformasiyası. Bu, semantik sinoni19 mika səviyyəsində həyata keçirilir (mətndə iz

  Tam oxu »
 • Dilin lüğət vahidi

  lüğət məqalələrində başlıq bildirən söz.

  Tam oxu »
 • Dilin makrolinqvistik təsviri

  dil sisteminin əsaslandırılmış qarşılıqlı ekstralinqvistik hadisələrlə tərcümə obyektinin mövcudluğu şərtlərinin və quruluşunun predmetini müəyyənlə

  Tam oxu »
 • Dilin semantik-sintaktik modeli

  semantik və sintaktik əlaqələrin orqanın birləşməsini nəzərdə tutan dil modeli.

  Tam oxu »
 • Dilin statistik modeli

  dilaltı alınmış funksional - kommunikativ modelin təşkil olunmuş strukturunda duran modeldir ki, onun köməyi ilə tezlik lüğətləri seriyasının yaradıl

  Tam oxu »
 • Dilin statistik modeli

  dilaltı alınmış funksional-kommunikativ modelin təşkil olunmuş strukturunda duran modeldir ki, onun köməyi ilə tezlik lüğətləri seriyasının yaradılma

  Tam oxu »
 • Dilin struktur səviyyəsinin təşkili

  tərcümənin stratifikasiyaya müvafiq mətn səviyyələrinə görə realizasiyası təsnifatı. Bədii tərcümə heç də yalnız bir səviyyədə realizə olunmur, o ç

  Tam oxu »
 • Dillərarası uyğunluğun statistik sxemi

  əsas etibarı ilə müqayisəli dilçiliyə meyillənir və tərcümə nəzəriyyəsi üçün son dərəcə məhdud dəyərə malikdir

  Tam oxu »
 • Diskurs

  filoloji ədəbiyyatda geniş yayılmış termin (frans. discours, lat. dis-curere - ora-bura, müxtəlif tərəflərə qaçmaq) fransız dilində ənənəvi olaraq “m

  Tam oxu »
 • Diskursiv praktika

  dil baxımından müəyyən məna yaxın funksiyal alternativ dil vasitələrindən istifadə tendensiyasıdır. (Gerçəkliyin variativ interpretasiyası)

  Tam oxu »
 • Doğruluqlar lüğəti

  bu, bir tərəfdən, düzgün, doğru söz işlətmə və forma yaradıcılığı məsələləri ilə bağlı təkliflər, digər tərəfdən, müvafiq normaların pozulmasına qa

  Tam oxu »
 • Dövrə (oborot)

  1. Tezliklər lüğətində dövrə iki və daha artıq sözformalardan (adətən, beşdən artıq olmayaraq) olan xətti mətn ardıcıllığı hesab olunur ki, onlar mət

  Tam oxu »
 • Düşürtmə, düşmə

  1. İlkin mətnin izafı semantik elementlərinin qısaltma və kompressiya yolu ilə buraxılmasıdır. 2. Cümlə üzvlərindən hər hansı birinin onun «sıfır» i

  Tam oxu »
 • Ehtimal proqnozlaşdırma mexanizmi

  mühüm, xüsusən sinxron tərcümə üçün mənbədəki mətn vahidindən və hətta situasiya elementlərini göstərən və qeyd edən məqamları hiss edib tapa bi

  Tam oxu »
 • Ekspress-informasiya tipli tərcümə

  ana dilində orijinalın əvvəlcədən ixtisarı aparılmadan müxtəsər və obyektiv xarici dildə olan elmi-texniki referat, yaxud məqalənin tərtib olunmasınd

  Tam oxu »
 • Elmi ədəbiyyat tərcüməsi

  elmi ədəbiyyatın tərcüməsi bu dilin normalarına cavab verməlidir. Tərcümənin düzgün olunması üçün kontekstdə nədən söhbət getdiyini və onu düzg

  Tam oxu »
 • Elmi-texniki informasiya

  Üç əsas axına (hissəyə) bölünür: 1. Mübadilənin başlıca forması olan patent ədəbiyyatına, daha doğrusu, elm və texnika sahəsində bütün yeni hər n

  Tam oxu »
 • Elmi-texniki tərcümə

  1. Onun başlıca cəhəti mühüm terminologiyaya söykənməklə, materialı obrazlı - emosional ifadə vasitələrinin köməyi olmadan şərh etməkdir

  Tam oxu »
 • Elmi tərcümə

  Xüsusi elmi mətnlərin tərcüməsi. Bax: elmitexniki tərcümə.

  Tam oxu »