İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Ümumi birdilli lüğət

  eyni dildə sözlərin, anlayışların və predmetlərin mənasını təriflərin, təsvirlərin, nümunələrin və eləcə də sinonimlərin və antonimlərin köməyi ilə i

  Tam oxu »
 • Ümumi ensiklopediya

  məqalələr, çertyojlar, şəkillər, cədvəllər və s. təmin olunmuş sosial-iqtisadi elmlər, təbiətşünaslıq və texnika üzrə biliklərin sistemləşdirilmiş k

  Tam oxu »
 • Ümumi ikidilli lüğət

  müəyyən qaydada düzülmüş müvafiq (adətən əlifba üzrə) tərcümə və (yaxud) digər dildə (müəyyən kontekstdə mümkün ekvivalentlərinin) sözlərin

  Tam oxu »
 • Ümumi referat

  bir neçə mənbəyə görə bütün material haqqında tam təsəvvür yaratmaq məqsədinə istiqamətlənmiş referat

  Tam oxu »
 • Ümumi semantik komponent

  çoxmənalı söz, yaxud müxtəlif sözlərin mənasında iştirak edən eyni semantik komponent.

  Tam oxu »
 • Ümumi slenq

  emosiosnal-espressiv kolorit ifadəni səciyyələndirən danışıq leksikası.

  Tam oxu »
 • Ümumi tezlik lüğəti

  dilin bütün sferalarında eyni dərəcədə çox və ya daha az işlək olan leksika.

  Tam oxu »
 • Ünsiyyət

  intellektual və emosional informasiya mübadiləsinə qoşulmuş insanların qarşılıqlı verbal durumu.

  Tam oxu »
 • Üslub

  1.Dil vasitələrindən məqsədyönlü istifadə, seçim. 2. İşlədilmə priyomlarının cəmi, bu sahədə işlənmə vasitələrinin seçimi

  Tam oxu »
 • Üslubi çalar

  linqvistik vasitənin ekspressiv nailiyyətidir ki, onun əsas, yaxud predmet-məntiqi mənasına əlavə olunur

  Tam oxu »
 • Üslubi kod

  mətnin üslubi strukturunun qenerasiyası üçün nəzərdə tutulmuş təsviri vasitələr sistemi üslubi kod yaradır, əsas üslubi xüsusiyyətləri və mətndə

  Tam oxu »
 • Üslubi modifikasiya

  eyni funksional üsluba öz elementləri ilə birgə digər üsluba aid olan deyim elementlərinin tərcümə prosesində dəyişdirilməsi

  Tam oxu »
 • Üslubi sinonimiya

  bax: modulyasiya.

  Tam oxu »
 • Üslubi sinonimlər

  1. Yalnız üslubi cəhətdən seçilən sinonimlər. 2. Məna etibarı ilə üst-üstə düşən, lakin istənilən fərqli nitq üslubuna məxsusluğu ilə, istifadə d

  Tam oxu »
 • Üslubi transformasiyalar

  mətnin üslubunun üslubi mənasının tərcümədə eyni effekti yenidən yaratmaq məqsədi ilə verilməsi, daha doğrusu, oxucuda analoji reaksiya yaratmaq, t

  Tam oxu »
 • Üslubi transpozisiya

  üslubi nöqteyi-nəzərdən rəngli vahidlərin onun üçün qeyri-adi üslubi kontentdə istifadə olunması

  Tam oxu »
 • Verilməyən informasiya

  uyğunsuzluq nəzəriyyəsində informasiyadır - tərcümədə mətnlərin müqayisəli şəkildə öyrənilməsində ortaya çıxır ki, məhz məlumatlar ilkin mətndə veri

  Tam oxu »
 • Vərəqdən sinxron tərcümə

  sinxron tərcümə növlərindən biri. Bu tərcümə növündə tərcüməçi natiq nitqinin gedişatında ilkin mətndən kənara çıxırsa zəruri düzəlişlər edərək ç

  Tam oxu »
 • Vərəqdən tərcümə

  ilkin yazılı mətnlərin eyni zamanda göz qavrayışı vasitəsi ilə (vizual) həyata keçirilən şifahi tərcümə

  Tam oxu »
 • Yaddaş

  ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə və təsir nəticəsində informasiya fəaliyyətinin ardıcıl olaraq saxlanılması və istifadə olunması ilə bağlı ümumfunksio

  Tam oxu »
 • Yalançı beynəlmiləlçilik

  yalançı beynəlmiləlçilik leksikası o sözlərə deyilir ki, hər hansı konkret dildə beynəlxalq morfemdən yaranmış və onun hüdudlarından (digər dillər tə

  Tam oxu »
 • Yalançıekvivalent söz cütlüyü

  bax: tərcüməçinin yalançı dostları.

  Tam oxu »
 • Yamsılama

  başqa dildə olub hər hansı ilkin mənbəyə əsaslanan, onunla bəzi ümumi xüsusiyyətlərə malik cəhətləri qoruyub saxlayan və dilin prototipik, potensial

  Tam oxu »
 • Yazı ilə ardıcıl tərcümə

  bu, mətnin bir dildən digərinə şifahi tərcüməsi zamanı dinlənildikdən sonra ilkin mətnin ardıcıl tərcümədə qavramasının sistemli yazılışı deməkdir

  Tam oxu »
 • Yazı sistemi

  ardıcıl tərcümə zamanı tərcüməçiyə çatdırılan seçim qaydasını və informasiyanın yazılışını özündə birləşdirən yaddaşın köməkçi vasitəsi; bax: ardıc

  Tam oxu »
 • Yazılı

  yazılı tərcümə - yazılı mətnin yazılı tərcüməsi. Hər iki dil - ilkin dil və tərcümə dili - burada yazılı formada istifadə olunur

  Tam oxu »
 • Yazılı

  şifahi tərcümə - yazılı mətnin şifahi tərcüməsi. İlkin dil yazılı formada istifadə olunur, tərcümə dili şifahi şəkildə

  Tam oxu »
 • Yazılı dil

  yazılı nitq üçün səciyyəvi olan söz və ifadələrin işlənilmə spesifikası ilə istifadə olunan və işlənən dilin növlərindən biri

  Tam oxu »
 • Yazılı kommunikasiya

  yazılı deyimlərin verilməsini və qavrayışını doğuran proses.

  Tam oxu »
 • Yazılı nitq

  1. Yazılı formada olan nitq. 2. Hər hansı konkret dildə ədəbi normanın daha ciddi əməl olunması ilə səciyyələnən nitqin üslubi müxtəlifliyi

  Tam oxu »
 • Yazılı tərcümə

  1. Yaddaşın ölçüsü məhdudlaşmayan tərcümə. 2. Görmə ilə qavranılan yazılı tərcümə. 3. Peşəkar tərümənin daha çox yayılmış növüdür ki, bu zaman

  Tam oxu »
 • Yazışma

  şəxsi ünsiyyət, biznes, elmi və digər fəaliyyət sistemi sahəsində müasir insanın əlaqələrində mühüm element olmaqla, cəmiyyətin elementi, sosial s

  Tam oxu »
 • Yazıyaalma metodu

  ardıçıl tərcümə metodudur, yazıyaalmanın əlavə yaddaş vasitəsi kimi istifadə olunmasını nəzərdə tutur

  Tam oxu »
 • Yeni sözlər lüğəti

  əvvəllər nəşr olunmuş lüğətlərə daxil edilməmiş yeni sözlərin izahını, şərhini verən lüğət.

  Tam oxu »
 • Yenidən kodlaşdırma

  bir məlum mənbədən və əvəzedici mənbədəki kod sistemindən hər hansı ünvançının kod sisteminə hər hansı informasiyanı tərcümə etmək (dəyişdirmək)

  Tam oxu »
 • Yenidən kodlaşdırma

  məlumatın bir dil sistemindən digərinə ötürülməsi və dəyişdirilməsi. Dil haqda söhbət gedən təqdirdə yenidən kodlaşdırmanı biz tərcümə adlandırırıq

  Tam oxu »
 • Yenidən sintaktik kodlaşdırma

  sintaktik kodlaşmaya, əks prosesə, daha doğrusu, sistemə çıxışda (nitq kommunikasiyası zamanı yenidən kodlaşdırma eşidənə məxsusdur) sintaktik zənciri

  Tam oxu »
 • Yerdəyişmə

  1. Tərcümə dilində ilkin dildəkinə nisbətən dil elementlərinin yerinin dəyişdirilməsi. 2. Tərcümə dili və ilkin dilin leksik-semantik sıralanmasında

  Tam oxu »
 • Zəmanət annotasiyası

  biblioqrafik göstərici və müxtəsər məlumatlardan başqa mətnin məzmunu, onun müəllifi, annotasiya edilmiş mənbənin istifadə üçün məsləhət olunması

  Tam oxu »
 • Zəruri seçim həcminin müəyyənləşdirilməsi

  linqvistik tədqiqatlarda nisbi səhvin həcmini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan metod. Bu, modelləşdiriləsi dilaltının lüğəti doğru statistika

  Tam oxu »