İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Şəklinin dəyişdərilməsi

  bu, tərcüməçinin elə fəaliyyətidir ki, burada əsas məqsəd çatdırılası məzmunun dəyişdirilməsini elə yolla həyata keçirmək lazımdır ki, tərcümə dilin

  Tam oxu »
 • Şərh

  Bax: şərh olunmuş referat.

  Tam oxu »
 • Şərh olunmuş referat

  1. Ümumi mövzu altında birləşmiş bir neçə sənədin məzmunu ilə oxucunu tanış edir. 2. Bir neçə material və mənbə (məsələn, mətbuatla bağlı referat şərh

  Tam oxu »
 • Tam ekvivalentlik

  1. Tam ekvivalentlik halları mümkündür, lakin bəzən elə olur ki, adətən, o qədər də mürəkkəb olmayan kommunikativ şəraitdə məhdud diapazonlu funks

  Tam oxu »
 • Tam olmayan uyğunluq

  məna və üslubi invariantlara uyğunluq. 1. Məna invariantına uyğunluq. 2. Mənanı özündə əks etdirməyən (saxlamayan) uyğunluq

  Tam oxu »
 • Tam tərcümə

  hər hansı bir ixtisara yol verilmədən edilən tərcümə.

  Tam oxu »
 • Tam yazılı tərcümə

  texniki tərcümənin əsas forması. Çünki bütün tərcümə praktiki olaraq istifadə olunan informasiya tam yazılı tərcümə formasında işlənib hazırlanı

  Tam oxu »
 • Tamamilə kalkalaşdırma situasiyası

  mətn seqmentinin bütün birmənalı konfrontasiyalı elementlərinin tam qarşılıqlı izomorfluğunu səciyyələndirən tərcümə situasiyası

  Tam oxu »
 • Tamhüquqlu əvəzləmə

  adekvat əvəzləmə.

  Tam oxu »
 • Texniki ədəbiyyat tərcüməsi

  burada ön plana tərcümə edilən mətnin predmetinin düzgün başa düşülməsi çıxır. Bununla belə, texnikanın istənilən sahəsinə aid olan və qəbul edil

  Tam oxu »
 • Texniki mətnlərin tərcüməsi

  bax: elmi-texniki tərcümə.

  Tam oxu »
 • Temporal münasibətlərin markerləri

  buraya zaman bağlayıcıları, «the next morning-növbəti, səhəri gün», «all that day-bütün gün» tipli temporal cümlələr, Future Perfect və Past Perf

  Tam oxu »
 • Terminlərin tərcüməsi

  məlum olduğu kimi, dildə terminlər (daha doğrusu, sözlər və söz birləşmələri) xüsusi anlayışları və xüsusi əşyaların işarələrini bildirmək üçün ya

  Tam oxu »
 • Terminləşməmiş leksika

  öz adi keyfiyyətində xüsusi mətnlərdə olub, amma termin kimi işlədilməyən söz və söz birləşmələridir

  Tam oxu »
 • Tezlik lüğətlərinin ümidvericiliyi qiyməti

  düzgünlük və effektivlik qiymətini özündə ehtiva edir və nəzərdə tutur.

  Tam oxu »
 • Tezlik siyahısının riyazi təhlili

  EHM-da tezlik lüğətlərinin lüğət vahidlərinin hərfi yazılışı (təsviri) aparılmadan riyazi işləmələr üçün istifadə olunur

  Tam oxu »
 • Təhtəlşüur

  müəyyən şəraitlərdən əvvəllər dərk olunmuş, yaxud dərk oluna biləsi. Təhtəlşüur hadisələrinə nitq vərdişlərini aid etmək olar ki, onlar əldə olunmuş

  Tam oxu »
 • Təxəllüs

  insanın ictimai həyatda əsl adı, yaxud onun yerinə işlədilən uydurma adı.

  Tam oxu »
 • Təxəllüs metodu

  müəllif subyektinin kompozisiya strategiyasıdır ki, o, öz əsərini başqasınınkı kimi təqdim edir (müəllif tapılmış əlyazmanın nasiri kimi, müəllif-t

  Tam oxu »
 • Təkrar

  bax: tərcümə-reminissensiya.

  Tam oxu »
 • Təkrar informasiya

  verilmiş mətndə bir neçə dəfə təkrarlanmış məlumatlar.

  Tam oxu »
 • Təkrar (təkrir)

  1. Təkrar - mikro və makromətn tərkibində cümlə əlaqəsinin elementar forması (fonetik: alliterasiya və assonans; leksik və sintaktik

  Tam oxu »
 • Tənzimləyən funksiya

  bax: Nitq kommunikasiyasının (ünsiyyətinin) funksional məzmunu.

  Tam oxu »
 • Tərcümə

  1.«Tərcümə» insanın nitq-dil fəaliyyətinin mürəkkəb növlərindən biri. Burada, adətən tərcümə prosesinin özü, ya tərcüməçi fəaliyyətinin şifahi–ya

  Tam oxu »
 • Tərcümə

  dil mətninin yenidən kodlaşdırılmasıdır ki, bu zaman onun dil obrazı və üslubi forması yaranır. Tərcümə bir mətnin invariantının digərinə keçidi dem

  Tam oxu »
 • Tərcümə

  bu, orijinal və tərcümənin dil elementləri arasında və obrazlar sistemində struktur, yaxud funksional dəyişikliklərin aparılma situasiyasıdır

  Tam oxu »
 • Tərcümə-adaptasiya

  poetik mətnin nəsr formasında (prozaik) adaptasiyası - burada mətnin nəinki hazırlıqsız oxucu üçün adaptiv uyğunlaşmasının ənənəvi istifadəsində mü

  Tam oxu »
 • Tərcümə cütlüyü

  dil bilən mütəxəssislərin, yazıçı və şairlərin tərcümə prosesində birləşməsi. Tərcümə prosesinin iki fazasının - analiz (mütəxəssis tərəfindən ori

  Tam oxu »
 • Tərcümə-devalvasiya

  bu, elə poetik mətndir ki, tərcüməçinin qeyri-peşəkarlığı üzündən orijinal haqqında təhrif olunmuş təsəvvür yaranır

  Tam oxu »
 • Tərcümə dili (2)

  tərcümədə dil vahidlərinin orijinal və tərcümə mətnləri arasında dil səviyyəsi münasibətlərinin (fonematik, morfematik, leksik, sintaktik və daha y

  Tam oxu »
 • Tərcümə ekvivalenti

  tərcümə nəzəriyyəsində orijinal mətnin müəyyən vahidinə ekvivalent olan tərcümə mətninin vahidi başa düşülür

  Tam oxu »
 • Tərcümə ekvivalentliyi

  kommunikativ ekvivalentlik kimi başa düşülməlidir.

  Tam oxu »
 • Tərcümə etmək

  1. Başqa dilin vasitələri ilə artıq ifadə olunmuş məzmun və formanı vəhdət kimi əks etdirən mətnin digər dilin vasitələri ilə düzgün və tam ifadə ol

  Tam oxu »
 • Tərcümə fəaliyyəti

  hər hansı kollektiv, yaxud təşkilat tərəfindən həyata keçirilən mətnlərin bir dildən digərinə tərcüməsini nəzərdə tutan sistemli iş

  Tam oxu »
 • Tərcümə fəaliyyətinin sosial tənzimlənmə mexanizmi

  tərcümənin sosial aspektinə kommunikativ yanaşmanın tədqiq olunmasına aiddir. Tərcümə nəzəriyyəsində ilk dəfə olaraq tərcümənin sosioloji problemlə

  Tam oxu »
 • Tərcümə haqqında elm

  Nitq fəaliyyətinin xüsusi növünü - tərcümə məsələlərini tədqiq edir; bax: tərcüməşünaslıq.

  Tam oxu »
 • Tərcümə haqqında elm

  tərcüməçilik işinin xarakterini tədqiq edən nəzəriyyə və metod. Ümumi şəkildə tərcümə haqqında elmi-nəzəri fənlərə və tərcümə praktikasına ayırmaq

  Tam oxu »
 • Tərcümə hesablayıcı leksikoqrafiya

  bu, maşınların köməyilə tərcümənin ehtiyacını ödəmək üçün tezlik lüğətlərinin tərtibi və istifadə olunması ilə (daha doğrusu, avtomatlaşdırılmış t

  Tam oxu »
 • Tərcümə həlli

  tərcümə vahidində sinonimik əvəzləmə seçimi (adətən, digər dildə).

  Tam oxu »
 • Tərcümə həlli yaddaşı

  tərcüməçinin bütün yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə yaratdığı üslubi priyom və prinsiplər xəzinəsi

  Tam oxu »
 • Tərcümə həllinin realizə mexanizmi

  proqramlı motor (mütəhərrik) tərcümə həlli, səslər seçimi və tərcümə dilində nitqin tələffüzü zamanı həyata keçirilir

  Tam oxu »
 • Tərcümə-imla (1)

  diktə yolu ilə aparılan tərcümə deməkdir.

  Tam oxu »
 • Tərcümə-imla (2)

  1. Bu elə tədris-təlim tərcümə növüdür ki, burada müəllim mətni bir dildə oxuyur, təlim alanlar onu digər dildə yazırlar

  Tam oxu »
 • Tərcümə intuisiyası (fəhmi)

  tərcümə prosesində üslubi vasitələri axtarıb tapa bilmək, interpretasiya (şərh) etmə və seçmə bacarığı

  Tam oxu »
 • Tərcümə kompensasiyaları

  özündə əlavə fikirləri əks etdirən (birləşdirərək) tərcümə prosesində gedən qrammatik transformasiyalar (sintaktik və bəzi sözlərin tərcümədə burax

  Tam oxu »
 • Tərcümə leksikoqrafiyası

  ikidilli və çoxdilli lüğətlərin tərtibi ilə məşğul olur. Bax: ikidilli leksikoqrafiya.

  Tam oxu »
 • Tərcümə lüğəti

  iki və daha artıq dillərin (onların bu və ya digər hissəsinin, yaxud hamısını) lüğət tərkibinin planlı şəkildə müqayisəsini əks etdirən lüğət

  Tam oxu »
 • Tərcümə metodikası

  1.Tərcüməçilik fəaliyyətinə öyrətmə nəticəsində praktik fəaliyyət zamanı əldə edilən metod və priyomların məcmusu; 2

  Tam oxu »
 • Tərcümə metodu

  tərcümə üsulundan fərqli olaraq tərcümə metodu obyektiv, mövcud qanunauyğunluq yox, tərcümənin növ və üsullarını nəzərə alan qarşılıqlı priyomlar

  Tam oxu »
 • Tərcümə metodu

  tərcümənin realizə üsulu. Tərcümə metodu tərcüməçinin ondan əvvəlki tərcümə ənənəsinə fərdi münasibətindən, ədəbi savad dairəsindən və mövcud əd

  Tam oxu »