Model

1. Ümumi şəkildə təqdim olunmuş köməkçi sistemi əvəz edən öyrənilmə üçün nəzərdə tutulmuş obyekt; 2. Bu (verilmiş) dilə xas olan, onun strukturunu təşkil edən elementlər sxemidir; 3. Bu sxemin (yaxud onun hər hansı hissələrinin və yaxud elementlərinin) kompakt simvolik təsviridir ki, ondan dilin onun öyrənilməsində metodlardan biri kimi dilin modelləşdirilməsidir; 4. Hər hansı dil vahidinin onun hissələrini təşkil edən ardıcıl düzümünü (yerləşməni) əks etdirən sxem, yaxud nümunədir.
Modal rəmzlər
Modelin etibarlılığı

Digər lüğətlərdə