KEÇİMƏMƏSİ

is.
1. bot. Zınqırovçiçəklilər fəsiləsindən ot bitkisi.
2. Azərbaycan oyun havalarından birinin adı.
Təkçalma, uzundərə, keçiməməsi havası ilə gənclər oynayanda yoldaşları onların başına kağız pul (əsginas) şabaş tökərdilər. H.Sarabski.
[Əhli məclisdən birisi:] Padşah sağ olsun, ərzim var! Təvəqqe edirəm ki, burada bir keçiməməsi çalınsın və Xudadad bəy də durub oynasın! Ü.Hacıbəyov.

3. İri uzunsov gilələri olan üzüm növü.
KEÇİLMƏZLİK
KEÇİNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə