KINDLE

v 1. yandırmaq, qalamaq; alışmaq, yanmaq; to ~ a fire tonqal / ocaq qalamaq; 2. oyatmaq, oyandırmaq; doğurmaq; to ~ interest maraq oyatmaq; to ~ anger qəzəb doğurmaq; to ~ passions ehtirasları oyatmaq

KINDERGARTEN
KINDLING