KINDLING

n 1. yanma, yandırma, alışma, alışdırma; 2. alovlanma, alovlandırma; 3. məc. qızışdırma, doğurma, oyatma (maraq, ehtiras və s.)

KINDLE
KINDLY