Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏLA

  Ə’LA ə. ən yaxşı, ən yüksək; daha yaxşı, daha yüksək

  Tam oxu »
 • ƏLAC

  ə. bax ilac

  Tam oxu »
 • ƏLACNAPƏZİR

  ə. və f. əlac ol(un)mayan, əlacsız

  Tam oxu »
 • ƏLACPƏZİR

  ə. və f. əlac olunan, əlacı olan

  Tam oxu »
 • ƏLAHƏZRƏT

  Ə’LAHƏZRƏT ə. ən yüksəkdə duran cənab (hökmdarlar haqqında işlədilir)

  Tam oxu »
 • ƏLAİQ

  ə. «əlaqə» c. əlaqələr, rabitələr

  Tam oxu »
 • ƏLAİM

  ə. «əlamət» c. əlamətlər

  Tam oxu »
 • ƏLAQƏ

  ə. rabitə, bağlılıq

  Tam oxu »
 • ƏLAQƏDAR

  ə. və f. əlaqəli, rabitəli, bağlı

  Tam oxu »
 • ƏLAM

  Ə’LAM ə. «ələm» c. 1) əlamətlər, nişanlar; 2) bayraqlar, ələmlər

  Tam oxu »
 • ƏLAMAN

  ƏL’AMAN ə. kömək, yardım

  Tam oxu »
 • ƏLAMƏT

  ə. 1) nişan, işarə; 2) əsər, iz. Əlaməti-fariqə fərqləndirici əlamət; əlaməti-məxsusə xüsusi əlamət

  Tam oxu »
 • ƏLAMƏTDAR

  ə. və f. əlamətli, xüsusi qeyd edilmiş

  Tam oxu »
 • ƏLAN

  ƏL’AN ə. 1) indi(cə), bu saat; 2) hələ indiyə qədər

  Tam oxu »
 • ƏLBAB

  ə. «lübb» c. 1) ağıllar; 2) ürəklər, qəlblər

  Tam oxu »
 • ƏLBAQİ

  ə. 1) Əbədi olan (Allahın gözəl adlarından biri); 2) hesablaşmadan qalan qalıq; artıq

  Tam oxu »
 • ƏLBƏSİTƏ

  ə. aləm, yer üzü

  Tam oxu »
 • ƏLBƏT

  ə. 1) mütləq, yəqin; 2) aqibət, nəhayət, axır

  Tam oxu »
 • ƏLBƏTTƏ

  ə. mütləq, sözsüz, yəqin

  Tam oxu »
 • ƏLBİSƏ

  ə. «libas» c. libaslar, paltarlar

  Tam oxu »
 • ƏLEYH

  ə. 1) onun üzərinə, ona; 2) onun ziddinə, ona qarşı, onun əksinə

  Tam oxu »
 • ƏLEYHDAR

  ə. və f. birisinin əleyhinə olan

  Tam oxu »
 • ƏLEYHİRRƏHMƏ

  ə. 1) Allah ona rəhmət eləsin! 2) rəhmətlik

  Tam oxu »
 • ƏLEYHİSSƏLAM

  ə. ona salam olsun!

  Tam oxu »
 • ƏLEYKÜMƏSSƏLAM

  ə. sizə salam olsun! sizə salamatlıq (arzulayıram)!

  Tam oxu »
 • ƏLƏDDƏVAM

  ə. daimi olaraq; davamlı olaraq

  Tam oxu »
 • ƏLƏF

  ə. quru ot; saman

  Tam oxu »
 • ƏLƏFİYYAT

  ə. 1) heyvan yeminə yarayan bitkilər; ələflər; 2) t. ələfə aid olan

  Tam oxu »
 • ƏLƏFZAR

  ə. və f. ot olan yer; otluq, otlaq

  Tam oxu »
 • ƏLƏQ

  ə. 1) qan laxtası, qan parçası; 2) zəli

  Tam oxu »
 • ƏLƏQİ

  ə. qan laxtasına, qan parçasına aid olan, qandan olan

  Tam oxu »
 • ƏLƏLƏCƏLƏ

  ƏLƏL’ƏCƏLƏ ə. tələsik, tələsə-tələsə

  Tam oxu »
 • ƏLƏLFÖVR

  ə. həmin saat, o dəqiqə, dərhal, əlüstü

  Tam oxu »
 • ƏLƏLXÜSUS

  ə. xüsusən, xüsusilə

  Tam oxu »
 • ƏLƏLİTLAQ

  ƏLƏL’İTLAQ ə. buraxma

  Tam oxu »
 • ƏLƏLVƏCH

  ə. lazımi surətdə, lazimi dərəcədə

  Tam oxu »
 • ƏLƏLYƏQİN

  ə. qəti, lap yəqin, şübhə yeri olmayan

  Tam oxu »
 • ƏLƏM

  ƏLƏM1 ə. 1) ağrı, dərd, sıxıntı; 2) kədər, qəm, qüssə. ƏLƏM2 ə. 1) əlamət, nişan, işarə; 2) bayraq. Ə’LƏM ə

  Tam oxu »
 • ƏLƏMAVƏR

  ə. və f. ağrı gətirən, kədərləndirən, qüssələndirən

  Tam oxu »
 • ƏLƏMDAR

  ə. və f. bayraqdar

  Tam oxu »
 • ƏLƏNƏN

  ə. açıqcasına, aşkarcasına, açıq-aşkar

  Tam oxu »
 • ƏLƏNİ

  ə. açıqda olan, aşkar, meydanda olan

  Tam oxu »
 • ƏLƏNİYYƏT

  ə. aşkarlıq, açıqlıq

  Tam oxu »
 • ƏLƏNNƏQD

  ə. nağd olaraq

  Tam oxu »
 • ƏLƏSSƏBAH

  ə. sübh çağı, səhər-səhər

  Tam oxu »
 • ƏLƏST

  ə. bəşərin yaradılışının başlanğıcı

  Tam oxu »
 • ƏLƏTTƏKRAR

  ə. təkrarla, ikinci dəfə

  Tam oxu »
 • ƏLƏZZ

  ə. ən dadlı; daha ləzzətli

  Tam oxu »
 • ƏLƏZZAHİR

  yəqin ki, görünür ki

  Tam oxu »
 • ƏLF

  ə. bax əlif2

  Tam oxu »