Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏMA

  ƏMA ə. 1) kor; 2) m. nadan. ƏM’A ə. bağırsaqlar

  Tam oxu »
 • ƏMACİD

  ə. «əmcəd» c. ən şanlılar, ən şərəflilər; daha şərəflilər

  Tam oxu »
 • ƏMAİM

  ə. «əmmamə» c. əmmamələr

  Tam oxu »
 • ƏMAİMPUŞ

  ə. və f. 1) əmmamə qoyanlar; əmmaməlilər; 2) m. axundlar, mollalar

  Tam oxu »
 • ƏMAKİN

  ə. «məkan» c. məkanlar, yerlər

  Tam oxu »
 • ƏMAL

  Ə’MAL ə. «əməl» c. 1) əməllər, işlər; 2) t. fəaliyyət. Ə’mali- ərbəə dörd əməl (toplama, çıxma, vurma, bölmə); ə’mali-haqqə katorqa işləri, əziyyətli

  Tam oxu »
 • ƏMAN

  ə. aman, imdad

  Tam oxu »
 • ƏMANƏT

  ə. müvəqqəti saxlamaq üçün başqasına verilən əşya, pul və s

  Tam oxu »
 • ƏMANƏTDAR

  ə. və f. əmanət saxlayan; əmanətçi // tapşırılan şeyi yaxşı saxlayan

  Tam oxu »
 • ƏMANƏTƏN

  ə. 1) əmanət yolu ilə, əmanət olaraq; 2) girov olaraq; girov; 3) inanaraq; 4) ala-babat, başdansovdu

  Tam oxu »
 • ƏMANƏTKAR

  ə. və f. əmanətə xəyanət etməyən, tapşırılan şeyi yaxşı saxlayan

  Tam oxu »
 • ƏMANİ

  ə. ümidlər, arzular, niyyətlər

  Tam oxu »
 • ƏMARƏ

  ə. əlamət, nişan, əsər

  Tam oxu »
 • ƏMARƏT

  ə. 1) əmirlik, bəylik; 2) bir əmirin idarəsi altında olan ərazi

  Tam oxu »
 • ƏMCƏD

  ə. 1) ən şanlı, şövkətli; daha şanlı, daha şöhrətli; 2) tanınmış, məşhur

  Tam oxu »
 • ƏMD

  ə. niyyət, qəsd

  Tam oxu »
 • ƏMDA

  ə. bax əmdən

  Tam oxu »
 • ƏMDƏN

  ə. qəsdən, bilərəkdən, bilə-bilə

  Tam oxu »
 • ƏMƏL

  ƏMƏL1 ə. 1) iş; 2) işləmə, icra etmə; 3) məhsul, əsər; 4) hesab əməliyyatlarından hər biri. ƏMƏL2 ə. arzu, istək, dilək

  Tam oxu »
 • ƏMƏLBAZ

  ə. və f. fırıldaqçı

  Tam oxu »
 • ƏMƏLBƏXŞ

  ə. və f. ümid verən

  Tam oxu »
 • ƏMƏLCU

  ə. və f. arzulayan, uman

  Tam oxu »
 • ƏMƏLƏ

  ƏMƏLƏ1 ə. düzəlmə, yaranma. ƏMƏLƏ2 ə. «amil» c. işçilər, fəhlələr

  Tam oxu »
 • ƏMƏLİ

  ə. 1) təcrübi, tətbiqi; 2) süni

  Tam oxu »
 • ƏMƏLİYYAT

  ə. «əməli» c. bir işin həyata keçirilməsi üçün tədbir(lər)

  Tam oxu »
 • ƏMƏLPƏRVƏR

  ə. və f. arzulayan, arzu edən, ümid edən

  Tam oxu »
 • ƏMİ

  ə. bax əmu

  Tam oxu »
 • ƏMİQ

  ə. dərin

  Tam oxu »
 • ƏMİM

  ə. ümuma aid olan; ümumi

  Tam oxu »
 • ƏMİN

  ə. 1) qorxusuz, qorxmaz; 2) şübhə etməyən, xatircəm olan; 3) təhlükəsiz (yer); 4) əmanət saxlayan, inanılmış; 5) nadinc olmayan; sakit (uşaq haqqında)

  Tam oxu »
 • ƏMİR

  ə. hökmdar, padşah. Əmiri-ləşkər bax əmirülləşkər

  Tam oxu »
 • ƏMİRİ

  ə. 1) əmirə aid olan; şahanə; 2) m. yaxşı, bahalı

  Tam oxu »
 • ƏMİRÜLÇEYŞ

  ə. ordu komandanı

  Tam oxu »
 • ƏMİRÜLLƏŞKƏR

  ə. və f. qoşun başçısı

  Tam oxu »
 • ƏMİRÜLÜMƏRA

  ƏMİRÜL’ÜMƏRA ə. əmirlər əmiri; bəylərbəyi

  Tam oxu »
 • ƏMİZADƏ

  ə. və f. bax əmuzadə

  Tam oxu »
 • ƏMKİNƏ

  ə. «məkan» c. məkanlar, yerlər

  Tam oxu »
 • ƏMLAK

  ə. «mülk» c. 1) mülklər; 2) t. var-yox, dövlət

  Tam oxu »
 • ƏMLƏH

  ə. ən məlahətli; daha məlahətli, duzlu, gözəşirin

  Tam oxu »
 • ƏMMA

  ə. amma

  Tam oxu »
 • ƏMMAMƏ

  ə. ruhanilərin başlarına sarıdıqları sarğı

  Tam oxu »
 • ƏMMAMƏDAR

  ə. və f. 1) başında əmmamə olan; əmmaməli; 2) m. ruhani

  Tam oxu »
 • ƏMMAR

  ƏMMAR(Ə) ə. 1) çox əmr edən, artıq dərəcədə məcbur edən; 2) çağıran

  Tam oxu »
 • ƏMMARƏ

  ƏMMAR(Ə) ə. 1) çox əmr edən, artıq dərəcədə məcbur edən; 2) çağıran

  Tam oxu »
 • ƏMMƏ

  ə. bibi

  Tam oxu »
 • ƏMMƏZADƏ

  ə. və f. bibioğlu

  Tam oxu »
 • ƏMN

  ə. bax əmniyyət (1-ci və 2-ci mənalarda)

  Tam oxu »
 • ƏMNİYYƏ

  ƏMNİYYƏ(T) ə. 1) qorxusuzluq, əmniyyət; 2) rahatlıq, istirahət, əmin-amanlıq; 3) təhlükəsizlik idarəsi

  Tam oxu »
 • ƏMNİYYƏT

  ƏMNİYYƏ(T) ə. 1) qorxusuzluq, əmniyyət; 2) rahatlıq, istirahət, əmin-amanlıq; 3) təhlükəsizlik idarəsi

  Tam oxu »
 • ƏMR

  ƏMR1 ə. buyuruq, göstəriş, komanda. Əmri-Həqq «Haqqın əmri» ölüm, vəfat. ƏMR2 ə. 1) iş; 2) şey, maddə

  Tam oxu »