Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • GƏNCUR

  f. bax gəncvər

  Tam oxu »
 • GƏNCVƏR

  f. xəzinə sahibi, xəzinəsi olan; xəzinədar

  Tam oxu »
 • GƏNDƏ

  f. 1) qoxumuş, iylənmiş; 2) pis, xoşagəlməz

  Tam oxu »
 • GƏNDÜM

  f. buğda

  Tam oxu »
 • GƏNDÜMGUN

  f. bax gəndümi

  Tam oxu »
 • GƏNDÜMXAL

  f. və ə. buğda dənəsi boyda xalı olan (gözəl haqqında)

  Tam oxu »
 • GƏNDÜMİ

  f. buğdayı

  Tam oxu »
 • GƏR

  f. «əgər»in şeirdə işlənən qısaldılmış şəkli

  Tam oxu »
 • GƏRÇİ

  f. «əgərçi»nin şeirdə işlənən qısaldılmış şəkli

  Tam oxu »
 • GƏRD

  GƏRD1 f. 1) toz , torpaq; 2) m. dərd, kədər, hüzn, qəm. GƏRD2 f. bax gərdan. GƏRD3 f. 1) çevrə, dairə; 2) dönmə, dolanma, dövr

  Tam oxu »
 • GƏRDALUD

  f. toza bulaşmış, toza batmış

  Tam oxu »
 • GƏRDAN

  f. gəzən, dolaşan

  Tam oxu »
 • GƏRDƏN

  f. boyun

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNBƏND

  f. 1) boyunbağı; 2) arabaya, cütə və s. qoşarkən xamutun altından atın boynuna keçirilən qoşqu aləti

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNDADƏ

  f. «boyun vermiş» m. boyun əymiş; tabe

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNƏFZA

  f. «boyun yüksəldən» bax gərdən-fəraz

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNFƏRAZ

  f. m. məğrur, təkəbbürlü, lovğa

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNKEŞ

  f. «boyun çəkən» m. sözə qulaq asmayan, inadcıl, tərs

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNSƏVAR

  f. boynuna minmiş, ağalıq edən

  Tam oxu »
 • GƏRDİDƏ

  f. dönmüş, dolanmış

  Tam oxu »
 • GƏRDİŞ

  f. 1) əldən-ələ gəzmə; 2) gəzinti, seyr; 3) dolanma; 4) qrammatikada: hallanma. Gərdişi-dövran zəmanə, dövranın gərdişi

  Tam oxu »
 • GƏRDİŞGAH

  f. gəzinti yeri; seyrəngah

  Tam oxu »
 • GƏRDUN

  f. 1) dönən, fırlanan; 2) fələk, dünya; 3) göy, səma

  Tam oxu »
 • GƏRDUNƏ

  f. minik və ya yük arabası

  Tam oxu »
 • GƏRDUNƏNİŞİN

  f. arabaya minən; sərnişin

  Tam oxu »
 • GƏRDÜQÜBAR

  f. və ə. 1) toz-torpaq; 2) m. dərd-qəm, qəm-qüssə

  Tam oxu »
 • GƏRKƏS

  f. bax kərkəs

  Tam oxu »
 • GƏRM

  f. 1) isti(lik); 2) isti, qaynar; 3) m. məşğul, məşğul olan; 4) m. alveri şirin gedən, bazarı yaxşı olan

  Tam oxu »
 • GƏRMA

  f. bərk isti

  Tam oxu »
 • GƏRMABƏ

  f. hamam

  Tam oxu »
 • GƏRMAGƏRM

  f. lap qızmış, qızğın

  Tam oxu »
 • GƏRMƏK

  f. tezyetişən qovun növü

  Tam oxu »
 • GƏRMXİZ

  f. 1) tez oyanan, yuxudan tez duran; 2) m. zirək, cəld

  Tam oxu »
 • GƏRMİ

  f. 1) istilik, hərarət; 2) səy, çalışqanlıq

  Tam oxu »
 • GƏRMİYYƏT

  f. və ə. 1) istilik, hərarət; 2) m. məhəbbət, səmimiyyət

  Tam oxu »
 • GƏRMSAR

  f. qışlaq // aran

  Tam oxu »
 • GƏRMÜ SƏRD

  f. isti-soyuq

  Tam oxu »
 • GƏŞT

  f. 1) gəzişmə, gəzinti; 2) keçmə, getmə, ötmə

  Tam oxu »
 • GƏŞTÜ GÜZAR

  f. gəzib-dolanma, seyr; səyahət

  Tam oxu »
 • GƏVƏZN

  f. dağ kəli

  Tam oxu »
 • GƏZ

  GƏZ1 f. 1) yolğun (ağac); 2) həmin ağacdan düzəldilmiş qısa təlim oxu. GƏZ2 f. uzunluq ölçüsü vahidi

  Tam oxu »
 • GƏZAF

  GƏZAF(Ə) 1) şişirtmə, mübaliğə; 2) əsassız, mənasız; 3) çox, lap çox

  Tam oxu »
 • GƏZAFƏ

  GƏZAF(Ə) 1) şişirtmə, mübaliğə; 2) əsassız, mənasız; 3) çox, lap çox

  Tam oxu »
 • GƏZAFƏGU

  f. boşboğaz, naqqal

  Tam oxu »
 • GƏZAFPƏSƏND

  f. boşboğazlıqdan zövq alan, laqqırtıdan xoşlanan

  Tam oxu »
 • GƏZƏND

  f. zərər, ziyan

  Tam oxu »
 • GİDYƏ

  f. dilənçi, yolçu

  Tam oxu »
 • GİL

  f. 1) əsasən tikintidə, heykəltəraşlıqda və s. işlədilən torpaq növü; 2) palçıq

  Tam oxu »
 • GİLAVƏR

  f. cənub küləyi, gilavar

  Tam oxu »
 • GİLAYƏ

  f. bax gilə

  Tam oxu »