MİSTİK

sif.
1. Mistikaya, mistisizmə aid olan, mistikadan ibarət olan, mistika mahiyyəti daşıyan. Mistik etiqadlar.
2. məc. Sirli, müəmmalı, anlaşılmaz, fövqəltəbii.
MİSTER
MİSTİKA

Digər lüğətlərdə