OYAQ

1. OYAQ [Yatmayan:] Oyaq qalıb yenə də; O, gecəni sübhəcən (B.Vahabzadə); AYIQ Püstə: Hər gecə Şaki teatra gələnə kimi ayıq qalıb, onun yeməyini hazır edərdi, sonra özü rahat olardı (S.S.Axundov); BİDAR (kl.əd.) Bidar olanın başı salamat ola, heyhat! (M.Ə.Sabir); YUXUSUZ Yuxusuz maral tək hərdən süzülüb; Axan gözlərinin sədəqəsi canım (Q.Zakir); OYANIQ.

2. oyaq bax sayıq

OVUŞDURMAQ
OYANMAQ

Digər lüğətlərdə