QÜBBƏVARİ

bax qübbəşəkilli.
QÜBBƏŞƏKİLLİ
QÜDDƏ

Digər lüğətlərdə