Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QE

  “Q” hərfinin və bu hərflə işarə olunan səsin adı

  Tam oxu »
 • QEYB

  [ər.] 1. Hazır və göz önündə olmama; qaiblik. □ Qeyb etmək – itirmək, əldən çıxarmaq. Hərgah siz buna razılıq versəniz, burada qeyb edə biləcəyiniz bu

  Tam oxu »
 • QEYBƏT

  is. [ər.] 1. Birinin (özü olmadığı halda) haqqında danışma, yaxud əleyhinə söz söyləmə, dalınca danışma

  Tam oxu »
 • QEYBƏTCİL

  sif. Qeybət etməyi sevən

  Tam oxu »
 • QEYBƏTÇİ

  is. Qeybət edən, dalca danışan, dedi-qoduçu. [Bahar Mahmuda:] Mən tənbələm? Mən qeybətçiyəm? Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • QEYBƏTÇİLİK

  is. Qeybətçi adamın xasiyyəti, söz gəzdirmə xasiyyəti, dedi-qoduçuluq

  Tam oxu »
 • QEYD₂

  is. [ər.] Fikir, qayğı, narahatlıq, əndişə. Ah, bilməm neyləyim, qurtulmaq olmaz qeyddən. Füzuli. Sabira! Ey əsiri-qeydibəla! Şeirdir gərçi şiveyi-şüə

  Tam oxu »
 • QEYD

  is. [ər.] 1. Qısa surətdə yazma. Bloknotda edilən qeydlər. – …Gözləri yazı stolunun üstündəki qeydlərinə sataşdı

  Tam oxu »
 • QEYDÇİ

  is. Qeyd edən, siyahıya alan; idarəyə gələn və oradan göndərilən kağızları dəftərə qeyd edən işçi

  Tam oxu »
 • QEYDÇİLİK

  is. Qeydçi vəzifəsi və işi

  Tam oxu »
 • QEYDEDİCİ

  is. fiz. Hər hansı bir hadisəni qeyd edən cihaz

  Tam oxu »
 • QEYDKEŞ

  sif. [ər. qeyd və fars. …keş] Qeydə qalan, qayğı çəkən, diqqətli, mehriban. Qeydkeş ata. – Yaraları qeydkeş əllərlə sarınıb sağalan döyüşçülər xəstəxa

  Tam oxu »
 • QEYDKEŞLİK

  is. Qeyd çəkmə, qeydə qalma, qayğıya qalma; qayğıçılıq. Qeydkeşlik göstərmək. Ata-ananın öz övladlarına qarşı qeydkeşliyi

  Tam oxu »
 • QEYDLİ

  sif. Qayğılı, qayğısı olan, hər bir şeyin fikrini çəkən

  Tam oxu »
 • QEYDSİZ

  sif. 1. Qayğısı, fikri, dərdi, qəmi olmayan; hər şeyi qulaqardına vuran; laqeyd. O, çox qeydsiz adamdır

  Tam oxu »
 • QEYDSİZ-ŞƏRTSİZ

  zərf Heç bir şərt olmadan, heç bir məhdudlaşdırıcı şərt olmadan; sözsüz. Qeydsiz-şərtsiz təslim olmaq

  Tam oxu »
 • QEYDSİZLİK

  is. Qeydsiz adamın halı; qayğısızlıq

  Tam oxu »
 • QEYR

  [ər.] bax qeyri 3-cü mənada. Edəsən qeyr ilə seyri-gülüstan; Xəstə Zakir qala külxan içində. Q.Zakir

  Tam oxu »
 • QEYRƏT

  is. [ər.] 1. Vətən, xalq, ailə namusu; ən əziz və müqəddəs sayılan bir şeyin təəssübünü çəkmə, şərəfini, heysiyyətini qoruma

  Tam oxu »
 • QEYRƏTKEŞ

  sif. və is. [ər. qeyrət və fars. …keş] Qeyrət çəkən; vətən, xalq, ailə namusu çəkən (adam)

  Tam oxu »
 • QEYRƏTLƏNDİRMƏ

  “Qeyrətləndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • QEYRƏTLƏNDİRMƏK

  f. Qeyrətə gətirmək, ruhlandırmaq, ürəkləndirmək

  Tam oxu »
 • QEYRƏTLƏNMƏ

  “Qeyrətlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • QEYRƏTLƏNMƏK

  f. Qeyrətə gəlmək, səy etmək, cəhd etmək, ruhlanmaq, fəaliyyətə gəlmək, cəsarətə gəlmək, ürəklənmək

  Tam oxu »
 • QEYRƏTLİ

  sif. Öz vətəninin, xalqının, yaxın adamlarının qeyrətini çəkən, şərəf və namusunu qoruyan. Hər birimiz guya millətin ən qeyrətli hamisi, canıyananı do

  Tam oxu »
 • QEYRƏTMƏND

  [ər. qeyrət və fars. …mənd] köhn. bax qeyrətli. Qeyrətmənd və sahibi-namus şəxs belə səltənətdən ar edər və belə padşahlardan bizar olar

  Tam oxu »
 • QEYRƏTPƏRƏST

  [ər. qeyrət və fars. …pərəst] bax qeyrətli

  Tam oxu »
 • QEYRƏTSİZ

  sif. Qeyrəti, namusu, heysiyyəti olmayan. Dərdlərimiz daha da; Ürəkdə köz-köz olur; Bu haqdır, ağladıqca; Kişi qeyrətsiz olur

  Tam oxu »
 • QEYRƏTSİZLİK

  is. Qeyrəti, namusu, heysiyyəti olmama. [Şahların] qəfləti və qeyrətsizliyi üzündən vətənimiz … ən acınacaqlı bir vəziyyətə düşmüşdür

  Tam oxu »
 • QEYRİ

  1. qoş. Başqa. Səndən qeyri. Ondan qeyri. Əhməddən qeyri heç kəsin yazısı hazır deyil. – Ey sevdiyim, səndən qeyri kimim var? M

  Tam oxu »
 • QEYRİ-...

  Bir para sözlərin qabağına gətirilərək “olmayan” mənasında mürəkkəb sifət və zərf düzəldilir; məs.: qeyri-təbii, qeyri-rəsmi, qeyri-iradi

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ADİ

  sif. [ər.] Adi olmayan, adətdən kənar, fövqəladə, görünməmiş. Qeyriadi istedad. Qeyri-adi sevinc. Qeyri-adi gözəllik

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ADİLİK

  is. Qeyri-adi şeyin halı; adətdən kənar olma; qeyri-adi hal, qeyriadi şey (hadisə). İlyas bu gün hər tərəfdə bir qeyri-adilik hiss edirdi

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ANTAQONİST

  sif. [ər. qeyri və yun. antaqonist] fəls. Antaqonist olmayan. Qeyri-antaqonist ziddiyyət

  Tam oxu »
 • QEYRİ-BELƏ

  sif. dan. Başqa cür. Belədir, ya qeyri-belə?

  Tam oxu »
 • QEYRİ-BƏDİİ

  sif. [ər.] Bədii olmayan. Qeyri-bədii əsər

  Tam oxu »
 • QEYRİ-BƏDİİLİK

  is. Qeyri-bədii şeyin halı

  Tam oxu »
 • QEYRİ-BƏRABƏR

  sif. və zərf Bir bərabərdə olmayan, bir bərabərdə getməyən. Qeyri-bərabər inkişaf. – Qeyri-bərabər döyüşdən qalib çıxa bilməyəcəklərini başa düşdükdən

  Tam oxu »
 • QEYRİ-BƏRABƏRLİK

  is. Qeyri-bərabər olma

  Tam oxu »
 • QEYRİ-CAİZ

  sif. [ər.] köhn. Caiz olmayan, icazə verilməyən, rüsxət verilməyən; qadağan

  Tam oxu »
 • QEYRİ-CİDDİ

  sif. Ciddi olmayan, ciddiyyətsiz. Qeyri-ciddi adam. – Musiqili əsərlərin zərəri və öz tərbiyəvi roluna görə drama nisbətən üçüncü dərəcəli əhəmiyyətə

  Tam oxu »
 • QEYRİ-CİDDİLİK

  is. Ciddi olmama; qeyri-ciddi iş, hərəkət, söz; ciddiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ELMİ

  sif. [ər.] Elmi prinsiplərə əsaslanmayan, elmə zidd olan, həqiqi elmə aid olmayan, elmdən uzaq olan. Qeyri-elmi mübahisə

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ELMİLİK

  is. Elmi prinsiplərə əsaslanmama, elmə aid olmama, elmə zidd olma, elmdən uzaqlıq

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ƏDƏBİ

  sif. [ər.] Ədəbi olmayan, qaba, kobud, vulqar. Qeyri-ədəbi söz, ifadə

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ƏDƏBİLİK

  is. Qeyri-ədəbi olma, qabalıq, vulqarlıq. Sözün qeyri-ədəbiliyi

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ƏXLAQİ

  sif. [ər.] Əxlaq normalarına zidd olan, əxlaq qaydalarına uymayan

  Tam oxu »
 • QEYRİ-ƏSGƏRİ

  bax qeyri-hərbi

  Tam oxu »
 • QEYRİ-FƏAL

  sif. [ər.] Fəal olmayan, passiv

  Tam oxu »
 • QEYRİ-HƏQİQİ

  sif. [ər.] Doğru olmayan, həqiqi olmayan; saxta. // Yalançı, səmimi olmayan. Qeyri-həqiqi dost

  Tam oxu »