Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QA

  təql. Qarğanın çıxardığı səs. Böylə sözdən fərəhlənib qarğa; Ağzını açdı, ta ki etsin qa! M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • QAAN

  is. tar. Türk, monqol və tatar xanları üçün “hökmdarlar hökmdarı” mənasında işlədilən ünvan; xaqan

  Tam oxu »
 • QAB

  is. 1. İçərisinə şey qoymaq və ya içərisində şey saxlamaq üçün məişət avadanlığı. Saat qabı. Şeyləri qoymaq üçün qab lazımdır

  Tam oxu »
 • QAB-QACAQ

  top. İçərisində xörək hazırlamaq, yaxud içərisinə yemək şeyləri qoymaq üçün qablar. Qab-qacaq mağazası

  Tam oxu »
 • QAB-QAŞIQ

  top. Süfrəyə lazım olan qab, qaşıq və s. komplekti. Belə tutaq ki, sən evində bir pişik saxlayırsan və bu pişik yaxşı dolanmır; məsələn, qab-qaşığı gə

  Tam oxu »
 • QAB-QAZAN

  top. İçərisində xörək bişirilən və ya içinə xörək qoyulan mətbəx ləvazimatı. [Xortdan:] Görürsən neçəsi … qabqazanın arasında, taxçalarda qıvrılmış ya

  Tam oxu »
 • QABA

  sif. 1. Kobud, sərt, cod. Qaba yun. Qaba parça. Qaba mahud. Qaba yem. 2. Qeyri-mədəni, ədəbsiz, nəzakətsiz, kobud; tərbiyəyə zidd

  Tam oxu »
 • QABAĞARDAN

  is. dan. Qalayçı

  Tam oxu »
 • QABAQ₁

  is. 1. bot. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən, yerə yayılan iriyarpaqlı bir bitkinin uzunsov, ya girdə, sarımtıl və ya yaşıl meyvəsi; balqabaq, kudu

  Tam oxu »
 • QABAQ

  1. zərf Əvvəl, irəli. Üç gün bundan qabaq gəlmişəm. – Bir ay bundan qabaq övrətim və uşaqlarımı da götürüb Ağdamdan Bakıya köçürmüşəm

  Tam oxu »
 • QABAQ-QABAĞA

  zərf Qarşı-qarşıya, üz-üzə, üzbəüz, bir-birinin önündə. Cəlal və müəllim diz üstə qabaq-qabağa oturub dərs oxuyurlar

  Tam oxu »
 • QABAQ-QARŞI

  zərf Qabaq-qabağa, qarşıqarşıya, üz-üzə. Sadıq xanla Məmməd bəyin gözlərinə yuxu getmirdi: qabaq-qarşı oturub sabahın dərdinə qalmışdılar

  Tam oxu »
 • QABAQ-QƏNŞƏR

  is. Qabaq, göz qabağında olan, görünən yer. Qabaq-qənşər qayalıqda kəklik oxuyur; Var ol səni, xallı pəri, bu təbrik üçün

  Tam oxu »
 • QABAQCA

  zərf Əvvəlcə, əvvəldən, irəlicə, irəlidən. Mən qabaqca söyləmişdim. Qabaqca hazırlaşmaq lazımdır. – Qabaqca Münəvvər xanım anası ilə görüşürdü: – Ana,

  Tam oxu »
 • QABAQCADAN

  zərf Qabaqdan, əvvəldən, irəlicədən. Qabaqcadan şərtləşmək. Qabaqcadan xəbər vermək. – Mən bir az tez gəldim ki, qabaqcadan sizi görüm

  Tam oxu »
 • QABAQCIL

  sif. 1. Ən şüurlu, ən gözüaçıq, ən təşəbbüslü; işdə, mübarizədə hamıdan irəlidə gedən, ən fəal. Cəmiyyətin ən qabaqcıl adamları

  Tam oxu »
 • QABAQCILLIQ

  is. Hər hansı bir işdə qabaqcıl olma, ön sırada olma; birincilik, təşəbbüsçülük. İşdə qabaqcıllıq. Dərsdə qabaqcıllıq

  Tam oxu »
 • QABAQDA

  zərf 1. İrəlidə, qabaq tərəfdə. Qabaqda oturmaq. □ Qabaqda gedən – 1) irəlidə gedən; 2) məc. yol göstərən, başçılıq edən, rəhbərlik edən

  Tam oxu »
 • QABAQDAKI

  sif. Qabaqda, irəlidə olan; qabaqda duran, ya oturan. Qabaqdakı evlər. – Atları sürüb, qabaqdakı adama yetişdilər

  Tam oxu »
 • QABAQDAN

  zərf 1. Qabaq tərəfdən, ön tərəfdən; qarşı tərəfdən; qarşıdan. Evin qabaqdan görünüşü. – Mən gedirdim, dostum çıxdı qabaqdan; Acı sözün salmaz məni da

  Tam oxu »
 • QABAQGÖRƏN

  sif. Gələcəyi görən, bəsirətli, açıqfikirli; qabaqcıl, tərəqqipərvər. Xalqın bütün açıqfikirli, qabaqgörən igid və namuslu oğulları … alçaq düşmənlərl

  Tam oxu »
 • QABAQGÖRƏNLİK

  is. Qabağı görmə, gələcəyi görmə; açıqfikirlilik, bəsirət

  Tam oxu »
 • QABAQKI

  sif. Əvvəlki, əvvəldə olan, keçmişdə olan. Qabaqkı məsələ. – Gözəl sonra ikinci uşağı Atabəyə verdi, yenə qabaqkı sözünü təkrar etdi

  Tam oxu »
 • QABAQLAMA

  “Qabaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABAQLAMAQ

  f. 1. Bir hadisənin baş verməsinə mane olmaq üçün qabaqcadan tədbir görmək, baş verməyə qoymamaq, qabağını almaq

  Tam oxu »
 • QABAQLANMA

  “Qabaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABAQLANMAQ

  məch. Qarşılanmaq, önlənmək

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞDIRMA

  “Qabaqlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞDIRMAQ

  1. Tutuşdurmaq, müqayisə etmək. 2. Bir-biri ilə üzləşdirmək, üz-üzə gətirmək

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞMA

  “Qabaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABAQLAŞMAQ

  f. Qarşılaşmaq, qarşıqarşıya gəlmək, üz-üzə gəlmək; üz-üzə durmaq. Tənbur ilə telli sazı; Qabaqlaşıb çalaq, barı! S

  Tam oxu »
 • QABAQLIQ₁

  is. 1. Qadınların alınlarına vurduqları qızıl, gümüş və s.-dən bəzək. 2. Döşlük

  Tam oxu »
 • QABAQLIQ₂

  is. Qabaq əkilmiş yer

  Tam oxu »
 • QABALAŞDIRILMA

  “Qabalaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABALAŞDIRILMAQ

  məch. Kobudlaşdırılmaq, qaba şəklə salınmaq; zəriflikdən, incəlikdən məhrum edilmək

  Tam oxu »
 • QABALAŞDIRMA

  “Qabalaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABALAŞDIRMAQ

  f. Kobudlaşdırmaq, qaba şəklə salmaq; zəriflikdən, incəlikdən məhrum etmək

  Tam oxu »
 • QABALAŞMA

  “Qabalaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABALAŞMAQ

  f. Qaba olmaq; zərifliyini, incəliyini itirmək; kobudlaşmaq, codlaşmaq

  Tam oxu »
 • QABALIQ

  is. 1. İncəlikdən, zəriflikdən məhrum olma; kobudluq, codluq. Mahudun qabalığı. Dərinin qabalığı. Tikişin qabalığı dərhal nəzərə çarpır

  Tam oxu »
 • QABAN

  is. Vəhşi donuzun erkəyi. Qaban əti. Qaban ovu. Çöl donuzuna qaban da deyilir. – Kənddən bir dənə biyar araba gətirib, qabanın cəmdəyini içinə yıxıb,

  Tam oxu »
 • QABAR

  is. 1. Bədəndə dərinin altında əmələ gələn sulu qabarcıq; suluq. □ Qabar olmaq – bax qabarlamaq 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • QABAR-QABAR

  sif. Hər tərəfi qabarlı, qabarla örtülmüş. Əlləri qabar-qabar (z.) olmaq. – Yaralarım qabar-qabar; Gəldi yardan doğru xəbər

  Tam oxu »
 • QABARBÖCƏYİ

  is. zool. İnsan bədəninə toxunduqda və ya əzildikdə dəridə qabar əmələ gətirən bir böcək

  Tam oxu »
 • QABARCIQ

  is. Kiçik qabar

  Tam oxu »
 • QABARCIQLANDIRMA

  “Qabarcıqlandırmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • QABARCIQLANDIRMAQ

  f. Qabarcıqlar əmələ gətirmək

  Tam oxu »
 • QABARCIQLANMA

  “Qabarcıqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QABARCIQLANMAQ

  f. 1. bax qabarlamaq 1-ci mənada. Əllərimin dərisi qabarcıqlanmışdı, soyulmuşdu, xalam hər iki əlimi qatıqla suvayıb tənziflə bağlamışdı və qabağına s

  Tam oxu »
 • QABARCIQLI

  sif. Üzərində qabarcıqlar olan, qabarcıqla örtülü

  Tam oxu »