Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QU

  is. 1. Ördək fəsiləsinə mənsub ağ (nadir hallarda qara) yumşaq tüklü, uzun boyunlu, gözəl iri su quşu; sona

  Tam oxu »
 • QU QUŞU

  is. 1. Ördək fəsiləsinə mənsub ağ (nadir hallarda qara) yumşaq tüklü, uzun boyunlu, gözəl iri su quşu; sona

  Tam oxu »
 • QUÁŞ

  is. [fr.] 1. Qeyri-şəffaf sulu rəng. 2. Həmin rəng ilə çəkilən şəkil

  Tam oxu »
 • QUBA

  is. şair. Vəhşi qaz. Sona tək silkinib gərdən çəkəndə; Bənzəyirsən quba-qaza, Müşkünaz! Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • QUBA-QAZ

  is. şair. Vəhşi qaz. Sona tək silkinib gərdən çəkəndə; Bənzəyirsən quba-qaza, Müşkünaz! Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • QUBAR

  is. [ər.] 1. klas. Toz, torpaq. 2. məc. Kədər, dərd, qəm, qüssə. Getdi o köhnə qubari ki, gözümdə var idi

  Tam oxu »
 • QUBARLANMA

  “Qubarlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUBARLANMAQ

  f. Son dərəcə kədərlənmək, qəmlənmək, qüssələnmək. Onun əlindən ürəyim qubarlandı

  Tam oxu »
 • QUBARLATMA

  “Qubarlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUBARLATMAQ

  icb. Son dərəcə kədərləndirmək, qəmləndirmək, qüssələndirmək

  Tam oxu »
 • QUBARLI

  sif. Dərdli, kədərli, qəmli, ürəyi dərdli. Dərdli, qubarlı aşıq; Gəlib görünür yenə. M.Rahim

  Tam oxu »
 • QUBERNÁT

  “Qubernator” sözünün vaxtı ilə canlı danışıq dilində işlənmiş forması. Ərzə verdim keçən qubernatə; Keçmədi, heyf, ərzə isbatə

  Tam oxu »
 • QUBERNÁTOR

  [lat.] tar. 1. 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada quberniya (vilayət) rəisi; vali. Qubernator həmişə deyərdi: “Poçt yolundakı çaparxanaların hər b

  Tam oxu »
 • QUBERNATORLUQ

  is. tar. 1. Qubernator (vali) vəzifəsi. 2. Qubernatorun (valinin) idarəsi altında olan vilayət

  Tam oxu »
 • QUBERNİYA

  [lat.] Çar Rusiyasında və rayonlaşmadan qabaq SSRİ-də əsas inzibati ərazi vahidi; vilayət. …Bunu biz bilirik ki, Gəncə quberniyasının aclarından ötrü

  Tam oxu »
 • QUCAQ

  is. 1. Qolları açdıqda döş ilə qollar arasında əmələ gələn boşluq. Bayram aşağı əyildi, yerə sərilmiş fəhlələrdən birini qucağına alıb ortadan çıxartd

  Tam oxu »
 • QUCAQ-QUCAQ

  zərf Çox, lap çox, çoxlu miqdarda, bollu, bol-bol. Adsız ölən igidlərin o pərişan məzarına; Çiçək səpir qucaqqucaq, gül dağıdır ətək-ətək

  Tam oxu »
 • QUCAQLAMA

  “Qucaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUCAQLAMAQ

  f. 1. Nəvaziş və mehribanlıq əlaməti olaraq birini qolları arasına alıb döşünə basmaq, ağuşuna almaq

  Tam oxu »
 • QUCAQLANMA

  “Qucaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUCAQLANMAQ

  məch. 1. Qollar arasına alınmaq, ağuşa alınmaq. 2. məc. Əhatə olunmaq, dövrələnmək. Bu yer qalın, sıx meşəlik, çılpaq qayalıq uçurumlu dərələrlə qucaq

  Tam oxu »
 • QUCAQLAŞMA

  “Qucaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUCAQLAŞMAQ

  qarş. 1. Bir-birini qucaqlamaq, bir-birinə sarılmaq, bir-birini bağrına basmaq; qol-boyun olmaq. İki qardaş bir-birini görüncə qucaqlaşdılar

  Tam oxu »
 • QUCMA

  “Qucmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUCMAQ

  bax qucaqlamaq. Yalançı nəfsə uymuşsan, qucursan dünyanı nədir? Nəsimi. Nola mən divanə qucsam sən pərini hər gecə

  Tam oxu »
 • QUCU

  uş. dil. Balaca uşaqları qucağa çağırarkən deyilən söz. Gəl qucuma!

  Tam oxu »
 • QUCULMAQ

  bax qucaqlanmaq

  Tam oxu »
 • QUCUM

  is. xüs. Bir şeyin dairəsinin ölçüsü, uzunluğu. …At fermalarında yetişdirilmiş və cıdır sınaqlarından keçmiş Qarabağ tipli 13 baş ayğırın orta hesabla

  Tam oxu »
 • QUCUMAQ

  bax qucaqlamaq

  Tam oxu »
 • QUDA

  is. Gəlin ilə oğlanın ata-analarının bir-birinə olan qohumluq münasibəti. İki quda ötə-bəridən məhəbbətlə danışdılar

  Tam oxu »
 • QUDALAŞMA

  “Qudalaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUDALAŞMAQ

  f. Bir-birinə quda olmaq; qız almaq və ya qız verməklə biri ilə qohum olmaq

  Tam oxu »
 • QUDALIQ

  is. Quda olma; oğul evləndirmək və ya qız vermək nəticəsində əmələ gələn qohumluq əlaqəsi

  Tam oxu »
 • QUDÓK

  is. [rus.] Fit, uğultu, fit səsi. Təşkilat [çar] hökumət məmurlarını azdırmaq fikri ilə, o gün bir-birindən az fasiləli olaraq bütün mədənlərdə qudok

  Tam oxu »
 • QUDRON

  [fr.] tex. Mazut qalıqlarından istehsal edilən, başlıca yol tikilişində və s.-də işlədilən qara qatran maddəsi

  Tam oxu »
 • QUDRONLAMA

  xüs. “Qudronlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUDRONLAMAQ

  f. xüs. Qudronla örtmək, qudron döşəmək (salmaq). Yolları qudronlamaq

  Tam oxu »
 • QUDRONLANMA

  “Qudronlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUDRONLANMAQ

  məch. xüs. Qudronla örtülmək, qudron döşənmək (salınmaq)

  Tam oxu »
 • QUDRONLANMIŞ

  f.sif. xüs. Qudronla örtülmüş, qudron döşənmiş (salınmış). Qudronlanmış şose

  Tam oxu »
 • QUDRONLU

  sif. Qudron qatışıqlı, tərkibində qudron olan

  Tam oxu »
 • QUDURĞAN

  sif. Azğın, həddini azmış, qudurmuş; harın. …Qudurğan dövlətli cavanları arvada latayıl söz qoşub oxuyur, onu biabır edirdilər

  Tam oxu »
 • QUDURĞANCASINA

  zərf Qudurğan adam kimi, azğıncasına, həyasızcasına

  Tam oxu »
 • QUDURĞANLAŞMAQ

  f. Qudurğan olmaq, azğınlaşmaq, qudurmaq, həddini azmaq, cızığından çıxmaq; harınlaşmaq, həyasızlaşmaq

  Tam oxu »
 • QUDURĞANLIQ

  is. Qudurma, həddini aşma, cızığından çıxma, azğınlıq; həddindən artıq lovğalıq, həyasızlıq; harınlıq; qudurğancasına hərəkət

  Tam oxu »
 • QUDURMA

  “Qudurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QUDURMAQ

  f. 1. Quduz olmaq, quduzluq xəstəliyinə tutulmaq. 2. məc. Son dərəcə hiddətlənmək; hirsindən, acığından özünü itirmək dərəcəsinə gəlmək

  Tam oxu »
 • QUDURMUŞ

  1. f.sif. Quduzluq xəstəliyinə tutulmuş, quduz olmuş. Qudurmuş it. – [Molla bacı:] Paxıllıqdan qudurmuş itə dönüb yan-yörəni dalayırsan

  Tam oxu »
 • QUDURMUŞCASINA

  bax quduzcasına

  Tam oxu »
 • QUDURTMA

  “Qudurtmaq”dan f.is

  Tam oxu »