Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QLADİÁTOR

  is. [lat.] Qədim Romada: sirklərdə bir-biri ilə və ya vəhşi heyvanlarla vuruşmaq üçün qullardan, əsirlərdən, yaxud məhkum edilmiş adamlardan hazırlana

  Tam oxu »
 • QLADİATORLUQ

  is. Qladiatorun işi, peşəsi. Bəzən varlı romalılar da öz qullarının bir hissəsini qladiatorluğa verirdilər

  Tam oxu »
 • QLADİOLUS

  is. [lat.] Süsənkimilər fəsiləsindən çoxillik bitki növü; qarğasoğanı

  Tam oxu »
 • QLÁSNI

  [rus.] tar. 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada: şəhər dumasının və ya başqa seçkili idarənin üzvü

  Tam oxu »
 • QLAUKÓMA

  [yun.] tib. Göz mayesi təzyiqinin artması şəklində təzahür edən ağır göz xəstəliyi

  Tam oxu »
 • QLAVÁ

  [rus.] tar. 1917-ci il inqilabından qabaq: şəhər idarəsi rəisi, bələdiyyə idarəsi başçısı. Əvvəl, yəni iki il bundan əqdəm Xudayar bəy qlava yanında ç

  Tam oxu »
 • QLİSERİ́N

  [yun.] Yağlardan hasil edilən, texnikada, ətriyyat istehsalında və s.-də işlədilən dadı şirintəhər qatı maye; ən sadə üçatomlu spirt

  Tam oxu »
 • QLİSSÁNDO

  [ital.] mus. Barmaqları fortepianonun dilləri, arfa, yaxud skripka kimi alətlərin simləri üzərindən yüngülcə və cəld sürüşdürməkdən ibarət çalma üsulu

  Tam oxu »
 • QLİ́SSER

  [fr.] Yastıdibli, itigedən qayıq

  Tam oxu »
 • QLOBAL

  [lat.] Bütün Yer kürəsini bürüyə bilən. Qlobal hadisələr

  Tam oxu »
 • QLÓBUS

  [lat.] Adətən öz oxu ətrafında fırlanan Yer kürəsinin modeli. Saçlarını geriyə daramış, uzunbığlı, ucaboylu müəllim əlində qlobus qapı ağzında göründü

  Tam oxu »
 • QLÜKÓZA

  is. [yun.] Üzüm şəkəri. “Qlükoza” adı yunanca “qlükos” sözündən gəlir ki, bu da “şirin” deməkdir və maddənin şirin dadı olduğunu göstərir

  Tam oxu »
 • QNEYS

  is. [alm.] Qədim metaforik süxur

  Tam oxu »
 • QNOSEOLÓGİYA

  [yun.] fəls. İdrak nəzəriyyəsi; fəlsəfənin, idrakın mənbələrindən, imkanlarından və vasitələrindən bəhs edən şöbəsi

  Tam oxu »
 • QNOSEOLOJİ́

  sif. fəls. Qnoseologiyaya, idrak nəzəriyyəsinə aid olan. Qnoseoloji görüşlər

  Tam oxu »
 • QOBELEN

  is. [fr.] Əllə toxunmuş şəkilli divar xalçası

  Tam oxu »
 • QOBÓY

  is. [fr.] Nəfəsli musiqi aləti

  Tam oxu »
 • QOBU

  is. 1. Sel və ya çay sularının uzun müddət axması və ya zəlzələ nəticəsində əmələ gələn çuxur, çuxur yer, kiçik dərə

  Tam oxu »
 • QOBUR

  is. Dəridən, ağacdan və s.-dən düzəldilmiş tapança və ya tüfəng qabı. Elmar … tapança qoburunu tapdı

  Tam oxu »
 • QOBURLU

  sif. Qoburu olan, qobura qoyulmuş, qobur içində olan. Ələmdar beşaçılan tüfəngini, taxta qoburlu mauzerini, patrondaşlarını götürüb yaraqlandı

  Tam oxu »
 • QOBUSTAN

  is. [qobu və fars. …stan] Qobuluq, düzənlik

  Tam oxu »
 • QOBUZ

  bax qopuz

  Tam oxu »
 • QOCA

  1. sif. Yaşlı, qocalmış (cavan ziddi). Qoca kişi. Qoca kəndli. Qoca alim. Qoca at. – Bahadır hələ üzünü yumamış, ev yiyəsi qoca arvad Bahadırı çay içm

  Tam oxu »
 • QOCAFƏNDİ

  sif. Qoca üçün əlverişli, qocaya yaraşan, qocaya münasib olan

  Tam oxu »
 • QOCALAŞDIRMA

  “Qocalaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOCALAŞDIRMAQ

  f. Qoca göstərmək. Bu paltar onu lap qocalaşdırır

  Tam oxu »
 • QOCALAŞMA

  “Qocalaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOCALAŞMAQ

  f. Yavaş-yavaş qocalmaq, qocalıq yaşına dolmaq

  Tam oxu »
 • QOCALI-CAVANLI

  top. Qocalar və cavanlar hamısı. Qocalı-cavanlı hamısı təzə paltar geyinmişdi. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • QOCALIQ

  is. 1. Qoca adamın, heyvanın və ya ağacın halı. Ay ağalar, tutdu qoldan; Bixəbər birdən qocalıq. Molla Cümə

  Tam oxu »
 • QOCALMA

  “Qocalmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOCALMAQ

  f. 1. Qoca olmaq, qocalıq yaşına dolmaq. O çox tez qocaldı. – Cavanlar gəldi dünyayə, qocaldım, heyf, pir oldum

  Tam oxu »
 • QOCALMIŞ

  f.sif. 1. Qoca yaşına çatmış; qoca. Qocalmış kişi. Qocalmış şair. 2. Köhnəlmiş, gücdən düşmüş, yıpranmış

  Tam oxu »
 • QOCALTMA

  “Qocaltmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOCALTMAQ

  1. icb. Vaxtından tez qocalmasına səbəb olmaq. Dərd onu qocaltdı. 2. f. Qoca kimi göstərmək, qoca göstərmək

  Tam oxu »
 • QOCAMAN

  sif. 1. Yaşlı, çox yaşayıb yaratmış, təcrübə qazanmış; uzunmüddətli xidmət və fəaliyyətinə görə hamının hörmətini qazanmış; əməkdar

  Tam oxu »
 • QOCAYANA

  bax qocafəndi

  Tam oxu »
 • QOÇ

  is. 1. Qoyunun erkəyi, damazlıq erkək qoyun. Qoç döyüşünə qoç dayanar. (Ata. sözü). □ Qoç döyüşdürmək – keçmişdə: əyləncə üçün xüsusi təlim verilmiş q

  Tam oxu »
 • QOÇAQ

  sif. İgid, şücaətli, rəşadətli, qorxmaz; mərd. [Heydər bəy:] …Handa bir rəşid və qoçaq adam cürət edib bir yük, iki yük çıxarda bilər

  Tam oxu »
 • QOÇAQCASINA

  zərf Qoçağa layiq bir surətdə, igidliklə, mərdliklə. Qoçaqcasına hərəkət

  Tam oxu »
 • QOÇAQLANMAQ

  bax qoçaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • QOÇAQLAŞMA

  “Qoçaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOÇAQLAŞMAQ

  f. Qoçaq olmaq, igidləşmək, cəsurlaşmaq, ürəklənmək. // Zirəkləşmək

  Tam oxu »
 • QOÇAQLIQ

  is. İgidlik, rəşadət, şücaət, mərdlik. Qoçaqlıq göstərmək. – [Tarverdi:] A qardaş, bircə qulaq as, gör nə deyirəm, sən qoçaqlığı lap qələt anlayırsan

  Tam oxu »
 • QOÇBAŞI

  is. tar. Qədim müharibələrdə: qalaların divarlarını dəlmək üçün bir tərəfinə qoyun başı kimi dəmir taxılmış tirdən ibarət hərb aləti

  Tam oxu »
 • QOÇBAZ

  is. [qoç və fars. …baz] Köhnə məişətdə: döyüşdürmək üçün qoç saxlayan və bu işlə məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • QOÇBAZLIQ

  is. Köhnə məişətdə: döyüşdürmək üçün qoç saxlama və qoç döyüşdürmə. Mollaxanadan qovulan gündən etibarən uşaq fikrini quşbazlıq, qoçbazlıq … və bu kim

  Tam oxu »
 • QOÇBUYNUZU

  sif. və zərf Qoçbuynuzu kimi buruq. [Zöhrə] … birçəklərini qoçbuynuzu burdu, sonra balaca darağı ilə telini darayıb, birçəklərinin arasında qırçınladı

  Tam oxu »
 • QOÇLUQ

  is. dan. İgidlik, qoçaqlıq, ürəklilik, diribaşlıq, zirəklik, dilavərlik

  Tam oxu »
 • QOÇU

  is. köhn. Keçmişdə: xalqa əziyyət verən, camaatı qorxu altında saxlayan, tədhiş edən, qan tökməkdən çəkinməyən, özbaşınalıq edən adam; qolugüclü

  Tam oxu »