Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QRADONAÇALNİK

  [rus. градоначальник] 1917-ci il inqilabından qabaqkı Rusiyada xüsusi əhəmiyyəti olan şəhərlərdə qubernator hüququnda olan polis rəisi

  Tam oxu »
 • QRAF

  [alm.] Qərbi Avropada və 1917-ci il inqilabından qabaqkı Rusiyada (knyaz ilə baron arasında orta) zadəgan rütbəsi və bu cür rütbəsi olan adam

  Tam oxu »
 • QRAFÁ

  [yun.] Cədvəllərdə iki vertikal xətt arasındakı sütun; bölmə

  Tam oxu »
 • QRAFÉM

  is. [yun.] Yazılı nitqin ən kiçik vahidi; hərf

  Tam oxu »
 • QRÁFİK₁

  [yun.] Qrafika mütəxəssisi olan rəssam. Qrafiklərin sərgisi

  Tam oxu »
 • QRÁFİK₂

  [yun.] 1. Müxtəlif proseslərin kəmiyyətcə vəziyyətinin cizgilərlə (xətlərlə) təsviri. Hava təzyiqinin dəyişməsini göstərən qrafik

  Tam oxu »
 • QRAFİ́K₃

  sif. Qrafikaya aid olan; qrafika əsasında təsvir edilən. Səslərin qrafik təsviri. Qrafik üsul

  Tam oxu »
 • QRÁFİKA

  [yun.] 1. Əşyanın şəklini boyasız olaraq xətlər, cizgilər vasitəsilə çəkmə üsulu. Qrafika əsərləri. Füzulinin qrafika üsulu ilə çəkilmiş şəkli

  Tam oxu »
 • QRAFİ́N

  is. [ital.] Su, içki və başqa mayelər tökmək üçün şüşədən, yaxud büllurdan dar, uzunboğaz qab. Şüşə qrafin

  Tam oxu »
 • QRAFİ́NYA

  [rus.] Qraf arvadı, yaxud qızı

  Tam oxu »
 • QRAFİ́T

  [alm.] 1. Qurğuşun parıltısına çalar qara rəngli mineral. 2. Karandaşın içərisinə qoyulan bu mineraldan, yaxud başqa rəngli maddədən ibarət mil

  Tam oxu »
 • QRAFLIQ

  is. 1. Qraf titulu, qraf ünvanı. 2. Feodalizm quruluşunda: qraf mülkləri, qraf malikanəsi. 3. İngiltərədə, İrlandiyada, ABŞ-da, Kanadada və bəzi başqa

  Tam oxu »
 • QRAM

  [fr.] Metr ölçü sisteminin çəki vahidi (1 kub santimetr suyun çəkisinə bərabərdir). ◊ Qram-atom kim. fiz

  Tam oxu »
 • QRAMMATİ́K

  sif. Qrammatikaya aid olan, qrammatikaya əsaslanan. Dilin qrammatik quruluşu. Qrammatik təhlil. Qrammatik qanunlar

  Tam oxu »
 • QRAMMÁTİKA

  is. [yun.] 1. Dilçilik elminin söz və cümlənin quruluşunu öyrənən və buna müvafiq olaraq iki hissədən – morfologiya və sintaksisdən ibarət olan bölməs

  Tam oxu »
 • QRAMMOFÓN

  [yun.] Xüsusi lövhəciklərə (vallara) yazılmış səsləri eynən təkrar edən borulu musiqi cihazı; borulu patefon

  Tam oxu »
 • QRAN₂

  is. [fars.] Bir riala bərabər İran gümüş pulu. Eybi yoxdur, Yusif əmi, beş-altı qran hazır elə ki, verək seyidlərə

  Tam oxu »
 • QRAN₁

  [lat.] riyaz. 0,062 qrama bərabər aptek çəki vahidi

  Tam oxu »
 • QRANÁT

  [ital.] 1. Partlayıcı top gülləsi; qumbara. □ Əl qranatı – əl ilə atılan kiçik qumbara. 2. idm. Yüngül atletikada: uzağa və ya hədəfə atılan idman alə

  Tam oxu »
 • QRANATATAN

  is. hərb. Qranat atmaq üçün silah

  Tam oxu »
 • QRANİ́T

  [ital.] Çox bərk süxur (daş). Daş qayaya baxdım, dedim: qranitin nə bərkdir; Dedi: sənin tanklarından mənim daşım köyrəkdir

  Tam oxu »
 • QRANLIQ

  is. Saylarla birlikdə qranın miqdarını bildirir. Düyünçədə ağır günlər üçün saxlanılmış on dənə iki qranlıq pul vardı

  Tam oxu »
 • QRANT

  “Kran” sözünün danışıq dilində işlənən forması. İki qrantdan su şırıltı ilə tökülürdü iki hovuza. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • QRANUL

  is. [lat.] Dənəvərləşdirilmiş qatışıq yem

  Tam oxu »
 • QRAVİTÁSİYA

  is. [lat.] fiz. Ümumdünya cazibəsi

  Tam oxu »
 • QRAVÜRA

  [fr.] Hər hansı bir bərk materialın (metal, ağac, şüşə və s.) hamar üzündə qazılmış və ya aşındırılmış şəkil, naxış

  Tam oxu »
 • QRAVÜRAÇI

  is. Qravüra ustası

  Tam oxu »
 • QRÉYDER

  [ing.] tex. 1. Yol saldıqda, yaxud təmir etdikdə torpaq laylarını kəsib kənara çəkmək, habelə suvarma kanalları çəkmək və s

  Tam oxu »
 • QREYDERÇİ

  is. xüs. Qreyder maşınında işləyən fəhlə. Qreyderçilər arasında yarış genişlənmişdi

  Tam oxu »
 • QRİ́FEL

  [alm.] Daşaoxşar xüsusi materialdan düzəldilmiş yazı taxtası üzərində yazmaq üçün daş qələm

  Tam oxu »
 • QRİM

  [ital.] Aktyorun səhnədə ifa edəcəyi rola görə üzünə lazımi şəkil verməsi üçün işlədilən vasitələr (boyalar, bığ, saqqal, saç və s

  Tam oxu »
 • QRİMÇİ

  is. Qrim hazırlayan və qrimləmə işində aktyora kömək edən teatr işçisi; qrim mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • QRİMLƏMƏ

  “Qrimləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • QRİMLƏMƏK

  f. Qrim vasitəsilə üzünə lazımi surət vermək. Artistləri qrimləmək

  Tam oxu »
 • QRİMLƏNMƏ

  “Qrimlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • QRİMLƏNMƏK

  qayıd. Üzünə qrim vurmaq. Artist güzgünün qabağında oturub qrimlənir

  Tam oxu »
 • QRİMLƏNMİŞ

  f.sif. Üzünə qrim vurmuş. Qrimlənmiş artistlər

  Tam oxu »
 • QRİMLƏTMƏK

  icb. Qrim vurdurmaq

  Tam oxu »
 • QRİMLİ

  sif. Üzündə qrim olan, üzünə qrim vurmuş

  Tam oxu »
 • QRİP

  [fr.] tib. Nəfəs yollarının iltihabı, qol və qıçların ağrıması, əzginlik və s. şəklində təzahür edən çox yoluxucu xəstəlik

  Tam oxu »
 • QRİPLİ

  sif. və is. Qrip xəstəliyinə tutulmuş (adam)

  Tam oxu »
 • QROSSMÉYSTER

  [alm.] Şahmat ustalarına verilən yüksək ad və bu adı almış şahmatçı

  Tam oxu »
 • QROSSMEYSTERLİK

  is. şahm. Qrossmeyster adı

  Tam oxu »
 • QRUP

  is. [alm.] 1. Bir yerdə, bir-birinə yaxın olan bir neçə adam, heyvan, şey və s.; dəstə. Bir qrup adam

  Tam oxu »
 • QRUPBAZ

  is. [alm. qrup və fars. …baz] Qrupbazlıqla məşğul olan adam; dəstəbaz

  Tam oxu »
 • QRUPBAZLIQ

  is. Ümumi mənafe ziddinə olaraq məhdud bir qrupun mənafeyini müdafiə etmə; hər hansı bir kollektivin işində vəhdət olmaması, dəstələrə ayrılma; dəstəb

  Tam oxu »
 • QRUPCUQ

  is. Kiçik qrup, balaca qrup, balaca dəstə

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞDIRILMA

  “Qruplaşdırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞDIRILMAQ

  məch. Qrup-qrup düzəldilmək, qruplar şəklində birləşdirilmək, dəstə-dəstə edilmək; təsnif edilmək

  Tam oxu »
 • QRUPLAŞDIRILMIŞ

  f.sif. Qrup-qrup düzəldilmiş, qruplar şəklində birləşdirilmiş, dəstə-dəstə edilmiş; təsnif edilmiş

  Tam oxu »