Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QVÁRDİYA

  [fr.] 1. Ən yaxşı seçmə qoşun hissələri. Qvardiya polku. Qvardiya hissələri. Qvardiya mayoru. 2. məc

  Tam oxu »
 • QVARDİYAÇI

  is. Qvardiyada xidmət edən əsgər, zabit. Qvardiyaçılarımız düşmən üzərinə hücuma keçəndə qarı, boranı nəzərə almırdılar

  Tam oxu »
 • QVAYULA

  [isp.] İlk vətəni Şimali Amerika olan, Orta Asiya və Qafqazda bitən və kökündə kauçuk maddəsi olan həmişəyaşıl, alçaq kol bitkisi

  Tam oxu »
 • L

  Azərbaycan əlifbasının on səkkizinci hərfi. bax el

  Tam oxu »
 • LABİRİ́NT

  [yun.] 1. Qədim Yunanıstanda və Misirdə: çıxılması çətin, dolanbac və dolaşıq yolları olan böyük bina, tikili

  Tam oxu »
 • LABORÁNT

  [lat. laborans – işləyən] 1. Laboratoriyada çalışan elmi və ya texniki işçi. Baş laborant. Laborant vəzifəsi

  Tam oxu »
 • LABORANTLIQ

  is. Laborant vəzifəsi, işi. Laborantlıq etmək

  Tam oxu »
 • LABORATÓRİYA

  [lat. laboratorium – işləmək] 1. Elmi və ya texniki təcrübələr, tədqiqat üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq; belə təcrübə, tədqiqat aparılan müəssi

  Tam oxu »
 • LABÜD

  zərf [ər.] 1. Yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq. …Bayramda həlviyyat xonçası üstə bir əlbisəlik ipək parça labüd gedəcəkdir

  Tam oxu »
 • LABÜDDƏN

  zərf [ər.] 1. Hökmən, məcburən, mütləq. [Ağası bəy Vaqifə:] Əgər Məmməd bəy … mane ola bilməzsə … labüddən vuruşma olacaqdır

  Tam oxu »
 • LABÜDLÜK

  is. Heç bir şeylə qarşısı alına bilməmə; qaçılmazlıq, önüalınmazlıq, zərurilik. Hadisənin labüdlüyü

  Tam oxu »
 • LACİVƏRD

  is. [fars.] Tünd-mavi rəngli qiymətli daş. // Bu daşın rəngi – tünd-mavi rəng. Lacivərd boşqab. – Lacivərd göylərin ətəklərini; Sarmış altun saçaqlı b

  Tam oxu »
 • LACİVƏRDİ

  sif. [fars.] Tünd-mavi rəngli, lacivərd rəngində; göy. Lacivərdi kasa. Lacivərdi səma. – Qələmkar süfrənin üstünə lacivərdi saxsı boşqablarda … yemişl

  Tam oxu »
 • LACİVƏRDLİK

  is. Lacivərd rəngində olma; tünd-mavilik, göylük

  Tam oxu »
 • LAÇIN

  is. 1. Keçmişdə quş ovlamaq üçün saxlanılan şahin cinsindən yırtıcı, alıcı quş. Laçın yatağıdır bizim məkanlar

  Tam oxu »
 • LAD

  [rus.] Musiqidə: səs sırasını qurma, səsləri yerləşdirmə üsulu; musiqi əsərinin quruluşu. Rast, şur, segah, şüştər, çargah, bayatı-şiraz və humayun Az

  Tam oxu »
 • LAƏQƏL

  zərf [ər.] klas. Ən azı, heç olmazsa. Gecə-gündüz hər zaman olsa müsavi, eyd olur; Laəqəl, ey bixirəd, mən görmüşəm yüz ayü il

  Tam oxu »
 • LAƏQƏLLƏN

  zərf [ər.] klas. Ən azı, heç olmazsa. Gecə-gündüz hər zaman olsa müsavi, eyd olur; Laəqəl, ey bixirəd, mən görmüşəm yüz ayü il

  Tam oxu »
 • LAƏLAC

  sif. və zərf [ər.] Əlacsız, çarəsiz. □ Laəlac qalmaq (olmaq) – çarəsiz qalmaq, əlacı kəsilmək, çıxılmaz vəziyyətdə olmaq, məcburiyyət qarşısında qalma

  Tam oxu »
 • LAF

  is. [fars.] Mükalimə, söhbət, danışıq, söz. Gər doğru isə vəfadə lafın; Məndən nə üçündür inhirafın? Füzuli

  Tam oxu »
 • LAFÉT

  [fr.] 1. Top altlığı, top qundağı. 2. Traktor və başqa nəqliyyatın dalına qoşulan yük arabası. Pambığın daşınması üçün 4 yük avtomobili və 3 lafet ayr

  Tam oxu »
 • LAFETLİ

  sif. Lafeti olan, lafet qoşulan. Lafetli traktor

  Tam oxu »
 • LAĞ

  is. [fars.] Rişxənd, istehza, ələ salma, masqara. Bu sual [kişiyə] yersiz, bir az da lağ kimi gəldi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • LAĞ-LAĞ

  sif. və zərf 1. Boş, mənasız. □ Lağ-lağ danışmaq – boş-boş danışmaq. Getdi, mənə nə, fəhləliyin badə, əkinçi; Lağlağ danışıb başlama fəryadə, əkinçi!

  Tam oxu »
 • LAĞ-LOĞAZ

  lağ-loğaza qoymaq – bax lağa qoymaq (“lağ”da)

  Tam oxu »
 • LAĞAN

  is. məh. İtə xörək verilən qab

  Tam oxu »
 • LAĞBAZ

  [fars.] bax lağçı. LAĞBAZLIQbax lağçılıq. Nazxanım bərkdən gülərək eyni lağbazlıqla (z.) oğlanın ardınca qışqırdı

  Tam oxu »
 • LAĞCIL

  bax lağçı. Lağcıl adam

  Tam oxu »
 • LAĞCILLIQ

  bax lağçılıq

  Tam oxu »
 • LAĞÇI

  is. Rişxəndçi, istehzaçı, adam ələ salan, lağ etməyi sevən adam

  Tam oxu »
 • LAĞÇILIQ

  is. Adam ələ salma, lağ etməyi sevmə; rişxəndçilik

  Tam oxu »
 • LAĞIM

  is. 1. Yeraltı yol, yer altında qazılmış üstüörtülü xəndək. Ağaclar dibində hava topları, hər tərəfdə gözətçi dəstələr qoyulduğunu, əyri lağımlar qazı

  Tam oxu »
 • LAĞIMATAN

  bax lağımçı. Qız gördü ki, lağımçı gəlir. Tez lağımatanın qabağına çıxıb dedi… (Nağıl)

  Tam oxu »
 • LAĞIMÇI

  is. 1. Yeraltı yol qazıyan usta; lağımatan. [Qız:] Ey lağımçı, bu qalaçadan padşahın dustaqxanasına lağımı neçə günə atarsan? (Nağıl)

  Tam oxu »
 • LAĞIMÇILIQ

  is. Lağımçının işi, peşəsi, sənəti. Lağımçılıq eləmək

  Tam oxu »
 • LAĞIRTI

  bax laqqırtı. …O heç gözlənmədən bu və ya digər qapını açıb girər, saatlarla min cür boş-boş əhvalatlardan danışıb lağırtı vurar

  Tam oxu »
 • LAĞLAĞI₁

  sif. Çoxdanışan, boşboğaz, naqqal: ağzına və ağlına gələni danışan. Lağlağı adam. // İs. mənasında. [Dilmanc:] Ay kişi, Danabaş kəndində nə çox lağlağ

  Tam oxu »
 • LAĞLAĞI₂

  bax lağ. Lağlağı eləmək. Lağlağıya qoymaq

  Tam oxu »
 • LAĞLAĞIÇI

  sif. bax lağlağı1. Əhali Nadir ilə Zeynəbin görüşməsini bildi, … lağlağıçı adamlar da onlara bir neçə söz qoşdular

  Tam oxu »
 • LAĞLAĞILIQ

  is. Boş-boş və çox danışma; naqqallıq, boşboğazlıq. Lağlağılıq etmək

  Tam oxu »
 • LAHUT

  [ər.] klas. şair. İlahilik, ülviyyət

  Tam oxu »
 • LAHUTİ

  [ər.] klas. şair. İlahi. [Yaşlı kişi:] Özümü lahuti bir mənzərə qarşısında təsəvvür edirdim. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • LAX₁

  sif. 1. Çürüyüb pis qoxu verən, qoxumuş, xarab olmuş. Bu pula heç bir lax yumurta verməzlər. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • LAX₂

  sif. Yerində möhkəm durmayan, laxlayan, tərpənən, boş. Stulun qıçları laxdır. – Zavodun … pəncərələri, kiçik qapıları lax, dəzgahları isə köhnə və ibt

  Tam oxu »
 • LAX-TAX

  dan. sif. Boş, sakit, səssiz, kimsəsiz, adamsız. Axundun lax-tax evi bu gün gəlib-gedən ilə dolu idi

  Tam oxu »
 • LAXBALAX

  zərf dan. Hər iki tərəfi açıq, taybatay, laybalay. Pəncərə laxbalax açıqdır. – [Qaraqaş] bir təpik qapıya çəkdi, qapı laxbalax açıldı

  Tam oxu »
 • LAXLADILMA

  “Laxladılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LAXLADILMAQ

  məch. Lax hala salınmaq, boşaldılmaq. Mizin ayaqları laxladılıb

  Tam oxu »
 • LAXLAMA

  “Laxlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • LAXLAMAQ

  f. Yerindən oynamaq, yerində möhkəm durmamaq, lax olmaq, tərpənmək, boşalmaq; möhkəmliyini, sabitliyini itirmək

  Tam oxu »