Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QİBLƏ

  is. [ər.] 1. Namaz qılarkən müsəlmanların üzlərini çevirdikləri tərəf (Məkkədə müqəddəs sayılan Kəbə adlı binanın səmti)

  Tam oxu »
 • QİBLƏGAH

  is. [ər. qiblə və fars. …gah] 1. din. Qiblə yeri, qiblə tərəfi (bax qiblə 1-ci mənada). 2. Keçmişdə padşahlara verilən ünvanlardan biri

  Tam oxu »
 • QİBLƏNÜMA

  is. [ər. qiblə və fars. …nüma] Kompasın köhnə adı. O zamanlar hələ yoxmuş qiblənüma; Bilən yoxmuş elmin böyük qüdrətini

  Tam oxu »
 • QİBT

  is. [ər.] Sonralar ərəblərlə qarışmış qədim Misir əhalisinin adı

  Tam oxu »
 • QİBTƏ₂

  is. [ər.] Kompas, qibləni göstərən

  Tam oxu »
 • QİBTƏ₁

  is. [ər.] Başqasının üstünlüyünü, müvəffəqiyyətini, xoşbəxtliyini və başqa yaxşı cəhətlərini görüb, bunların özündə də olmasını arzulama, bunların həs

  Tam oxu »
 • QİBTƏKEŞ

  sif. [ər. qibtə və fars. …keş] Qibtə çəkən, qibtə edən

  Tam oxu »
 • QİBTİ

  is. [ər.] 1. Qibt qövmünə mənsub olan adam (bax qibt). 2. Misirdən keçərək, Avropanın bəzi ölkələrinə yayılmış qaraçılara verilən ad

  Tam oxu »
 • QİDA

  is. [ər.] 1. İnsan və heyvan orqanizminin və bitkilərin yaşaması üçün lazım olan bəsləyici maddələr, yeyilən və içilən şeylər

  Tam oxu »
 • QİDALANDIRICI

  sif. Qida verən, bəsləyici, qida üçün yararlı, cana faydalı. Qidalandırıcı maddələr

  Tam oxu »
 • QİDALANDIRILMA

  “Qidalandırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QİDALANDIRILMAQ

  məch. Qida verilmək, yedirilib-bəslənilmək; yedirilmək, bəslənmək

  Tam oxu »
 • QİDALANDIRMA

  “Qidalandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QİDALANDIRMAQ

  f. Qida vermək, yedirib-bəsləmək, yedirmək. Uşağı vaxtlıvaxtında qidalandırmalı. Bədəni qidalandıran maddələr

  Tam oxu »
 • QİDALANMA

  “Qidalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QİDALANMAQ

  f. Qida almaq, bəslənmək, qida ilə təmin olunmaq, qida kimi qəbul etmək, yeyib-içmək. Meyvə ilə qidalanmaq

  Tam oxu »
 • QİDALI

  sif. Tərkibində bəsləyici maddələr olan, orqanizmi qidalandıran. Qidalı yemək. Qidalı yemlər. Qidalı maddələr

  Tam oxu »
 • QİDALILIQ

  is. Qidalı olma, bəsləyici olma; bəsləyicilik; qidalı şeyin keyfiyyəti. Yeməyin qidalılığı. Yemin qidalılığı

  Tam oxu »
 • QİDASIZ

  sif. Qidası olmayan, tərkibində qida maddələri olmayan və ya çox az olan. Qidasız maddə. Qidasız yemək

  Tam oxu »
 • QİDASIZLIQ

  is. Qidasız şeyin keyfiyyəti; qidanın, qida maddələrinin olmaması, ya azlığı

  Tam oxu »
 • QİLAF

  is. [ər.] Qın, silah qabı. Onlar öz bəxtlərini bir daha sınamaq üçün qılınclarını qılafından çıxarmaq istəyirlər

  Tam oxu »
 • QİLAFLI

  sif. Qilafı olan, qınlı

  Tam oxu »
 • QİLMAN

  is. [ər.] Dindarlara görə, cənnət xidmətçiləri, behişt xidmətçiləri

  Tam oxu »
 • QİLÜ QAL

  is. [ər.] Mübahisə, dedi-qodu, söz, danışıq. Mehrü məhəbbətin gecə bu minval; Çıxar aralıqdan olan qilü qal

  Tam oxu »
 • QİLÜ QALÇI

  sif. və is. Qilü qal salan, qalmaqalçı, davakar, dava-dalaş salan, səsküy salan

  Tam oxu »
 • QİLÜ QALÇILIQ

  is. Qilü qal salan adamın xasiyyəti; qalmaqalçılıq, səs-küy salma, dava-dalaş salma, davakarlıq

  Tam oxu »
 • QİNA₂

  is. [ər.] köhn. 1. Qənaətlənmə. 2. Zənginlik, var-dövlət. 3. Sərvət

  Tam oxu »
 • QİNA₁

  is. [ər.] köhn. Xanəndəlik; nəğmə, hava oxuma; vokal. Avropa səliqəsi ilə keçilən qina dərsləri oxuyanın avazını qüvvətləndirir, səsini artırır və göz

  Tam oxu »
 • QİRAƏT

  is. [ər.] Müəyyən üsul və qayda ilə oxuma. Qiraət dərsi. – …Axşam vaxtı oraya adamlar cəm olub, söhbətə, qiraətə, musiqiyə məşğul olurlar

  Tam oxu »
 • QİRAƏTÇİ

  is. Qiraətlə, mütaliə ilə məşğul olan adam; oxucu

  Tam oxu »
 • QİRAƏTXANA

  is. [ər. qiraət və fars. …xanə] Qiraətlə məşğul olmaq üçün yer (bina, zal, otaq və s.). Klub qiraətxanası

  Tam oxu »
 • QİRAƏTXANAÇI

  is. Qiraətxana müdiri, qiraətxana işçisi

  Tam oxu »
 • QİSAS

  is. [ər.] İntiqam; edilmiş pisliyin, düşmənçiliyin əvəzini çıxma, qanını yerdə qoymamaq. Qisas almaq

  Tam oxu »
 • QİSASÇI

  is. Qisas almağa çalışan, intiqama can atan. Məndən də nə zalım çıxar, oğlum, nə qisasçı; Bir dəfə bunu anla, ipəkdən qəzil olmaz

  Tam oxu »
 • QİSASÇILIQ

  is. Qisasçının niyyəti, işi, hərəkəti, qisas almağa yönəldilmiş fəaliyyət. Qisasçılıq siyasəti

  Tam oxu »
 • QİSİM

  is. [ər.] 1. Bütöv bir şeyin ayrı-ayrı parçası; hissə. Məhsulun bir qismi toplanmışdır. Mətnin bir qismi yığılmışdır

  Tam oxu »
 • QİSİM-QİSİM

  sif. [ər.] Cürbəcür, növbənöv, müxtəlif. Yaqo … Kassio Dezdemonanın mabeynində məhz ülfət və məhəbbət olduğunu qisim-qisim dəlillər ilə ərəbə sübut qı

  Tam oxu »
 • QİSMƏN

  zərf [ər.] Bir şeyin hamısı yox, bir hissəsi; tamamilə yox, bir qədəri; bir qədər. Məsələ qismən həll edildi

  Tam oxu »
 • QİSMƏT

  is. [ər.] 1. Tale, nəsib, qədər, bəxt; bəxtə çıxan şey. [Falçı qarı:] Ay cavan, atdan düş, bir falına baxım

  Tam oxu »
 • QİSSƏ

  is. [ər.] Rəvayət edilən doğru və ya uydurma hekayə, əhvalat; nağıl, hadisə, vaqiə, qəziyyə. Sorma bu gecə silsileyi-zülfi-siyahın; Tulani olan qissəd

  Tam oxu »
 • QİSVƏT

  is. 1. Kobudluq, qabalıq. 2. Daşürəklik, zalımlıq

  Tam oxu »
 • QİŞA

  is. [ər.] anat. Canlı orqanizmin hər hansı bir hissəsinin üstünü örtən bəzi toxumaların adı; örtü, zar, pərdə, təbəqə

  Tam oxu »
 • QİŞALI

  sif. anat. Qişa ilə örtülmüş; pərdəli, örtülü

  Tam oxu »
 • QİTƏ

  is. [ər.] 1. coğr. Yer kürəsinin, okean və dənizlərlə əhatə olunmuş böyük hissələrindən hər biri. Asiya qitəsi

  Tam oxu »
 • QİTƏLƏRARASI

  sif. Yer kürəsinin qitələri arasında hərəkət edən, bir qitədən digər qitəyə, yaxud qitələrə gedib çatan

  Tam oxu »
 • QİYABİ

  sif. [ər.] 1. İşə münasibəti olan şəxsin özü olmadığı və iştirak etmədiyi halda baş verən, görülən. Qiyabi mühakimə

  Tam oxu »
 • QİYABİÇİ

  is. və sif. Qiyabi təhsil alan (tələbə)

  Tam oxu »
 • QİYAFƏ

  [ər.] bax qiyafət. Hələ içəridə qrim vurub, qiyafəsini dəyişdirib qapıdan çıxanda tanıya bilsən, qoçaqsan! – dedi

  Tam oxu »
 • QİYAFƏT

  is. [ər.] Paltar, geyim, üst-baş. Böyükxanım da Münəvvərin əlbisə və qiyafətini mülahizə edib dərin-dərin düşünürdü

  Tam oxu »
 • QİYAQ

  is. bot. Nazik şüy şəklində bitən yarpaqsız ot bitki. [Tarverdi] … yaşıl qiyağa qarışmış ala, qırmızı çiçəkləri yerə tökürdü

  Tam oxu »