Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QOBELEN

  is. [fr.] Əllə toxunmuş şəkilli divar xalçası

  Tam oxu »
 • QOBÓY

  is. [fr.] Nəfəsli musiqi aləti

  Tam oxu »
 • QOBU

  is. 1. Sel və ya çay sularının uzun müddət axması və ya zəlzələ nəticəsində əmələ gələn çuxur, çuxur yer, kiçik dərə

  Tam oxu »
 • QOBUR

  is. Dəridən, ağacdan və s.-dən düzəldilmiş tapança və ya tüfəng qabı. Elmar … tapança qoburunu tapdı

  Tam oxu »
 • QOBURLU

  sif. Qoburu olan, qobura qoyulmuş, qobur içində olan. Ələmdar beşaçılan tüfəngini, taxta qoburlu mauzerini, patrondaşlarını götürüb yaraqlandı

  Tam oxu »
 • QOBUSTAN

  is. [qobu və fars. …stan] Qobuluq, düzənlik

  Tam oxu »
 • QOBUZ

  bax qopuz

  Tam oxu »
 • QOCA

  1. sif. Yaşlı, qocalmış (cavan ziddi). Qoca kişi. Qoca kəndli. Qoca alim. Qoca at. – Bahadır hələ üzünü yumamış, ev yiyəsi qoca arvad Bahadırı çay içm

  Tam oxu »
 • QOCAFƏNDİ

  sif. Qoca üçün əlverişli, qocaya yaraşan, qocaya münasib olan

  Tam oxu »
 • QOCALAŞDIRMA

  “Qocalaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOCALAŞDIRMAQ

  f. Qoca göstərmək. Bu paltar onu lap qocalaşdırır

  Tam oxu »
 • QOCALAŞMA

  “Qocalaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOCALAŞMAQ

  f. Yavaş-yavaş qocalmaq, qocalıq yaşına dolmaq

  Tam oxu »
 • QOCALI-CAVANLI

  top. Qocalar və cavanlar hamısı. Qocalı-cavanlı hamısı təzə paltar geyinmişdi. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • QOCALIQ

  is. 1. Qoca adamın, heyvanın və ya ağacın halı. Ay ağalar, tutdu qoldan; Bixəbər birdən qocalıq. Molla Cümə

  Tam oxu »
 • QOCALMA

  “Qocalmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOCALMAQ

  f. 1. Qoca olmaq, qocalıq yaşına dolmaq. O çox tez qocaldı. – Cavanlar gəldi dünyayə, qocaldım, heyf, pir oldum

  Tam oxu »
 • QOCALMIŞ

  f.sif. 1. Qoca yaşına çatmış; qoca. Qocalmış kişi. Qocalmış şair. 2. Köhnəlmiş, gücdən düşmüş, yıpranmış

  Tam oxu »
 • QOCALTMA

  “Qocaltmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOCALTMAQ

  1. icb. Vaxtından tez qocalmasına səbəb olmaq. Dərd onu qocaltdı. 2. f. Qoca kimi göstərmək, qoca göstərmək

  Tam oxu »
 • QOCAMAN

  sif. 1. Yaşlı, çox yaşayıb yaratmış, təcrübə qazanmış; uzunmüddətli xidmət və fəaliyyətinə görə hamının hörmətini qazanmış; əməkdar

  Tam oxu »
 • QOCAYANA

  bax qocafəndi

  Tam oxu »
 • QOÇ

  is. 1. Qoyunun erkəyi, damazlıq erkək qoyun. Qoç döyüşünə qoç dayanar. (Ata. sözü). □ Qoç döyüşdürmək – keçmişdə: əyləncə üçün xüsusi təlim verilmiş q

  Tam oxu »
 • QOÇAQ

  sif. İgid, şücaətli, rəşadətli, qorxmaz; mərd. [Heydər bəy:] …Handa bir rəşid və qoçaq adam cürət edib bir yük, iki yük çıxarda bilər

  Tam oxu »
 • QOÇAQCASINA

  zərf Qoçağa layiq bir surətdə, igidliklə, mərdliklə. Qoçaqcasına hərəkət

  Tam oxu »
 • QOÇAQLANMAQ

  bax qoçaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • QOÇAQLAŞMA

  “Qoçaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QOÇAQLAŞMAQ

  f. Qoçaq olmaq, igidləşmək, cəsurlaşmaq, ürəklənmək. // Zirəkləşmək

  Tam oxu »
 • QOÇAQLIQ

  is. İgidlik, rəşadət, şücaət, mərdlik. Qoçaqlıq göstərmək. – [Tarverdi:] A qardaş, bircə qulaq as, gör nə deyirəm, sən qoçaqlığı lap qələt anlayırsan

  Tam oxu »
 • QOÇBAŞI

  is. tar. Qədim müharibələrdə: qalaların divarlarını dəlmək üçün bir tərəfinə qoyun başı kimi dəmir taxılmış tirdən ibarət hərb aləti

  Tam oxu »
 • QOÇBAZ

  is. [qoç və fars. …baz] Köhnə məişətdə: döyüşdürmək üçün qoç saxlayan və bu işlə məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • QOÇBAZLIQ

  is. Köhnə məişətdə: döyüşdürmək üçün qoç saxlama və qoç döyüşdürmə. Mollaxanadan qovulan gündən etibarən uşaq fikrini quşbazlıq, qoçbazlıq … və bu kim

  Tam oxu »
 • QOÇBUYNUZU

  sif. və zərf Qoçbuynuzu kimi buruq. [Zöhrə] … birçəklərini qoçbuynuzu burdu, sonra balaca darağı ilə telini darayıb, birçəklərinin arasında qırçınladı

  Tam oxu »
 • QOÇLUQ

  is. dan. İgidlik, qoçaqlıq, ürəklilik, diribaşlıq, zirəklik, dilavərlik

  Tam oxu »
 • QOÇU

  is. köhn. Keçmişdə: xalqa əziyyət verən, camaatı qorxu altında saxlayan, tədhiş edən, qan tökməkdən çəkinməyən, özbaşınalıq edən adam; qolugüclü

  Tam oxu »
 • QOÇUBAZLIQ

  is. köhn. Keçmişdə: varlıların qoçu saxlaması, qoçulara arxalanması. // Qoçuluq etmə, qoçuluqla məşğul olma; xalqı tədhiş edib əziyyət vermə; qoçuları

  Tam oxu »
 • QOÇULUQ

  is. köhn. Qolçomaqlıq, qolugüclülük, zorakılıq. // Qoçuların başlı-başınalığı. Doğrudan da, mədənlərdə oğurluq, qoçuluq gündən-günə artırdı

  Tam oxu »
 • QODU-QODU

  is. etnoqr. Keçmişdə: arasıkəsilmədən yağış yağdıqda kənd uşaqlarının toplaşıb həyət-həyət gəzərək nəğmə oxuma mərasimi və bu mərasimdə oxunan nəğməni

  Tam oxu »
 • QODUQ

  is. Eşşəyin balası (bəzən söyüş yerində işlənir). Qoduq hürkəndə anasından qabaq düşər. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • QODUQLAMA

  “Qoduqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QODUQLAMAQ

  f. Bala doğmaq, balalamaq (eşşək haqqında)

  Tam oxu »
 • QODUQLANMA

  dan. “Qoduqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QODUQLANMAQ

  f. dan. Birinin qabağında kiçilmək, alçalmaq, yaltaqlanmaq

  Tam oxu »
 • QODUQLUQ

  is. dan. Dustaqxanaya zarafatla verilən ad. Qumru kənd soveti milisini çağırıb, … [Xuduşu] qoduqluğa saldırdı

  Tam oxu »
 • QOĞAL

  is. Kiçik, yağlı və ya yağsız, südlü girdə çörək; kökə. Yağlı qoğal. – Mehmanlara hazır elə min dürlü naharı; Ver küncə qoğalı

  Tam oxu »
 • QOHUM

  is. 1. Biri ilə qohumluq əlaqəsi olan adam. Yaxın qohum. Uzaq qohum. Ata tərəfindən qohum. – Hazırda mən öz qohumlarım və öz elim ilə bərabər cəbhəyə

  Tam oxu »
 • QOHUM-ƏQRƏBA

  top. [qohum və ər. əqrəba] Qohumlar. [Xortdan:] Qohuməqrəba yığılıb onu evdən qovdular, qaldı küçədə

  Tam oxu »
 • QOHUM-QARDAŞ

  top. Qohumlar, əqrəba. Kimim vardır qohum-qardaş el olsun; Qərib öldüm, bikəs öldüm, yad öldüm. M.V.Vidadi

  Tam oxu »
 • QOHUM-QONŞU

  bax qonum-qonşu. Mirzə Kələntəri həyətdə görməyən qohum-qonşu təəccüblə ondan soruşdular. S.Rəhimov. Qohum-qonşu qadınlarla görüşmək Büləndi çox yormu

  Tam oxu »
 • QOHUM-QUDA

  bax qohum 1-ci mənada. Hacı Abtalıb istəyir səninlə qohum-quda olsun. H.Sarabski

  Tam oxu »