QIJHAQIJ

zərf Çox sürətlə, çox iti, qıjıltı ilə.
Araz qıjhaqıj axır, dumanlı gecədir, gahgah ildırım çaxır. M.F.Axundzadə.
Adətimiz daş idi dəva günü; Tullar idik əldə sapan, qıjhaqıj. M.Ə.Sabir.
Sellər qıjhaqıjla tüğyan edirdi. İ.Əfəndiyev.

QIJ-QIJ
QIJI

Digər lüğətlərdə