QİYMƏLƏMƏ

Qiymələmək”dən f.is.
QİYMƏQOVURMA
QİYMƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə