RƏB

Bax: rəbb. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

RASLAMAQ
RƏHLƏT ƏRƏB

Digər lüğətlərdə