SAĞRAQ

Badə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAĞIŞ
SAHİR ƏRƏB