SALINDIRMAQ

Bir şeyi sallamaq, sallatmaq, asmaq; buraxmaq, endirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SALIQ
SALINMAQ