ƏQL

Bax: əqil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ƏQİL ƏRƏB
ƏL-ƏHDİ MİNƏL-VƏFA

Digər lüğətlərdə