AŞIT

Gədik, keçid. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AŞIQ1
AŞNA