Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • APUL-APUL

  Ləngər vura-vura. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARAXÇIN

  ər. ərəq + fars. çin Qiymətli parçadan, çox vaxt tirmədən tikilib, üstü güləbətin (zərli) və ya ipək sapla naxışlanmış baş geyimi; təsək

  Tam oxu »
 • ARAQÇIN

  Bax: araxçın. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu durnanın başındakı çıqqanı yolub, Eyvazın araqçınına sancdı

  Tam oxu »
 • ARAMGAH FARS

  1. İstirahət yeri, dayanılan yer; məskən, mənzil. 2. Məcazi mənada: qəbir mənasında. Dastanda birinci mənada işlənir

  Tam oxu »
 • ARASTƏ FARS

  1. Bəzəkli, bəzənmiş. 2. Nizam və qaydası olan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Məclis arasteydi, söhbətin keçdi, Könül sərxoş oldu, yoluna düşdü, Namən

  Tam oxu »
 • ARƏSTƏ

  Bax: arastə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə ki məclis arəstə oldu, hər kəs öz yerini tutdu, xotkar dedi

  Tam oxu »
 • ARƏSTƏ OLMAQ

  Nizam və qaydada olmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ARĞAB

  Həlqə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARĞIŞ

  Karvan, qəriblikdə olanın yanına göndərilən şəxs, xəbər aparan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARĞUN

  Siçan-siçovul qəbilindən heyvan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARXALIQ

  Yaxası düyməli, beli büzməli (və ya büzməsiz) üst paltar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Baxdı ki, bu atlı əynində çuxa, ayağında başmaq, qanovuz arxal

  Tam oxu »
 • ARI

  Təmiz, saf, xalis, duru, parlaq, pak. Müasir dilimizdə aydan arı, sudan duru ifadəsinin tərkibində və arıtlamaq, artlamaq, arınmaq feillərinin kökündə

  Tam oxu »
 • ARIĞINAQ

  Arıq sözünün azaltma dərəcəsi; arıqtəhər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Paşa gördü xalxalda iki uzun orta, arığınağ, çöpüylü qulan bağlanıb, bildi ki,

  Tam oxu »
 • ARITMAQ

  Boğazını arıtmaq: öskürməklə boğazını təmizləmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Vəzir qurcalandı, boğazını arıtdı, içini çəkdi

  Tam oxu »
 • ARİZ ƏRƏB

  Zühur edən, ortaya çıxan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Görmürsənmi, heç Allah da kasıbın tərəfində deyil! Təzəcə Hüseynəli xandan xilas olmuşduq, Əmi

  Tam oxu »
 • ARQA

  1. Arxa, ard, dal. 2. Kömək, köməkçi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARQIÇ

  Arxac; yazda sürünün dincəldiyi yer; ətəyi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARQU

  1. İnad, sözə qulaq asmayan. 2. İki divar və ya iki dirək arasına qoyulan ağac. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARQURU

  Köndələn, çarpaz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARMUDU

  Armud şəklində. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Armudu dırnaqlı, hündür boyunlu, Meydana girəndə yüz min oyunlu, Dəyirman mədəli, ac qurd yeyimli, Ortas

  Tam oxu »
 • ARŞIN

  Uzunluq ölçüsü. Azərbaycanda 0,71 metrə bərabər hesab olunmuşdur (müxtəlif ölkələrdə 65,2 sm-dən 112 sm-ə qədər)

  Tam oxu »
 • ARŞIN

  Uzunluq ölçüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Müxtəlif ölkələrdə 65,2 sm-dən 112 sm-ə qədər, Azərbaycanda 0,71 metrə bərabər hesab olunmuşdur

  Tam oxu »
 • ARŞINLIQ

  Bir arşın uzunluğunda, enində ya dərinliyində olan // rəqəmlərlə işləndikdə – ... arşın uzunluğunda olan

  Tam oxu »
 • ARŞUN

  Arşın, uzunluq ölçüsü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ART

  Ard, arxa, bel. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARTUQ

  Artıq, ziyadə, çox, lazım olmayan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARTURMAQ

  Artırmaq; geriyə buraxmaq, sağ buraxmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARU

  Arı, təmiz, saf. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARUQ

  Arıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ARZUMAN FARS

  İstək, məqsəd, məram. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İstanbuldan buta alıb gəlmişəm, İstanbulda arzumanım qalmadı

  Tam oxu »
 • ASİMAN

  Bax: asman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ASMAN FARS

  Göy, səma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, nərəm çıxar asmana, Qoşun qaçar dörd bir yana, əfəndim!                            (“Hasan paşanı

  Tam oxu »
 • ASTAN

  Aslan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nə karasan əl vurasan bostana, Çox igidlər gəib, qalıb yastana, Güc çatmayıb atam kimi astana, Var get, bu yerlər

  Tam oxu »
 • ASUMAN FARS

  Asiman, səma, göy. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ASUMANLU

  Tavanlı; asmanlu gög, tavanı olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • Xörək, yemək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda plov mənasında da işlənir. Səhərdən qalxanda təbil vurulur, Dəryatək çalxanır, göltək durulur, To

  Tam oxu »
 • AŞANMAQ

  Qalxmaq, ucalmaq, dirənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AŞXANA

  aş + fars. xana Yeməkxana. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əlli gün idi ki, Mustafa bəy öz ordusu ilə Koroğluya qonaq idi

  Tam oxu »
 • AŞIQ1

  Xalq xanəndəsi, həm oxuyan, həm çalan, həm də söz qoşan saz şairi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sazın kəllə hissəsində yerləşən, simlərin bağlandığı

  Tam oxu »
 • AŞIT

  Gədik, keçid. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AŞNA

  fars. aşina Dost, yoldaş, tanış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda istehza, kinayə məqsədilə işlənir

  Tam oxu »
 • AŞPAZXANA FARS

  Mətbəx; yemək hazırlanan yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Aşpaz Koroğlunu götürüb aşpazxanaya apardı

  Tam oxu »
 • AŞUQ

  Aşıq; diz qapaqlarından çıxan oynaq sümüyü, diz qapağı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AŞUT

  Bax: aşıt. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AŞUT VERMƏK

  Yol vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AT TORBASI

  Atın başına keçirilən yem torbası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) “Divanü Luğat-it-Türk” də sıpakur (sıp akurı) sözü işlənib

  Tam oxu »
 • ATBAZ

  at + fars. baz At həvəskarı, at sevən adam. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bu Ələmqulu xanın da bir xasiyyətini sənə deyim ki, yaman atbaz idi

  Tam oxu »
 • ATLAS

  1. Üzü hamar parlaq ipək parça növü. 2. Təşbehlərdə: atlaz kimi parlaq, hamar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda həm həqiqi, həm məcazi mənada iş

  Tam oxu »
 • ATLAZ

  Bax: atlas. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AV

  Ov. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »