Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • AV

  Ov. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AVANMAQ

  Dirənmək, göy üzünə dirənmək, ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AVAZ FARS

  1. Səs, səda. 2. Hava, ahəng // mahnı, nəğmə, xoş səs. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Səhər-səhər nə xoş gəlir avazın, Yer hay, məlum, avazın broy!    

  Tam oxu »
 • AVAZƏ

  Bax: avaz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilərim, gəlin bir-bir oturun, Eyvaz nayıb olsun ta mən gəlincə, Rumdan Şama avazəsin götürün, Tabesiz Eyva

  Tam oxu »
 • AVAZIMAQ

  Bax: ayazımaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çən-çiskin avazımışdı. (“Mahru xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ

  Tam oxu »
 • AVGAH

  Ovlaq, oylaq. Gəlib görsən cahıllıqda neylərdim, Həramilər avgahını boylardım. Bəzirgan soyardım, dənglər paylardım, Xas qumaşlar satdım, aldım bir za

  Tam oxu »
 • AVLANMAQ

  Ovlanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AVLAYU

  Ovlayaraq, ovlanaraq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AVSAL

  Dabaq xəstəliyi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AVUC

  Ovuc; əlin iç tərəfi, əl dolusu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYAĞINA AT TUŞAGINI VURMAQ

  Evləndirmək, başını bağlamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYAQ

  Qədəh. Gümüş piyaləlim, altun ayaqlım, Sürahı gərdənlim, qaymaq dodaqlım, O ceyran yerişlim, ayna qabaqlım, Qurbani der: məni candan eylədi

  Tam oxu »
 • AYAQ

  Dəfə, kərə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nə gördün? Nə eşitdin? Bu ayaq hardan gəlirsən? (“Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməyi”)                        

  Tam oxu »
 • AYAQLU

  Ayağı olan, ayaqlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYAQLULAR

  İnsanlar, adamlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYAZIMAQ

  Aydınlaşmaq, göy üzü açılmaq, buluddan, dumandan təmizlənmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Məcazi mənada da rast gəlinir

  Tam oxu »
 • AYDINA

  Söz-söhbət, şayiə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYƏ

  Çağırış, müraciət nidası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əyə şəklində də işlənir. – Ayə, nə var, haraya qaçırsınız? (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

  Tam oxu »
 • AYĞIR

  Döllük erkək at. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlunun ipə-sapa yatmayan, qoruq-qaytaq bilməyən ayğırları ilxı ilə göy ota buraxılmışdı

  Tam oxu »
 • AYĞIRLIQ

  Döllük (erkək at haqqında). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mənim ilxımda aləmdə söylənən cins ayğırlıq atlar var

  Tam oxu »
 • AYIBLU

  Qüsurlu, eyibli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYIBLUCA

  Bax: ayıblu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYIRD

  Ayrıc, yolun ayrıcı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYQIR

  Bax: ayğır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AYQIRLIQ

  Bax: ayğırlıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AYNA

  Cümə günü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYRAN

  Su qarışdırılmış qatığın çalxanması nəticəsində alınan yağdan ayrılan ağartı məhsulu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dedi: – Biz qatığı tiyana

  Tam oxu »
 • AYRIQ

  Ayrısı, özgəsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYRU

  Ayrı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYRUQ

  Ayrı, başqa, bir başqası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYTIŞMAQ

  Deyişmək, höcətləşmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AZĞUN

  Azğın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AZIN GƏLMƏK

  Yolunu itirib gəlmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AZİM ƏRƏB

  1. Böyük, ulu, uca. 2. Çox. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AZQIN DİNLÜ

  Dini doğru olmayan, kafir, haqq dinindən ayrı dinə qulluq edən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AZNAVUR

  Heybətli adam; əsilzadə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BABACUQ

  Atacıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BABAL ƏRƏB

  Günah, məsuliyyət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Doğrudu, bu əclaf on iki min adamımızı qırıb, biz elə etməliyik ki, onun babalına şərik olub odda yan

  Tam oxu »
 • BABAYİ-ƏMİR

  Xüsusi ismin apelyativləşməsi (ümumiləşməsi) nəticəsində yaranıb, “çoxbilmiş, söz altında qalmayan adam” mənasını verir

  Tam oxu »
 • BAC FARS

  1. Bir yerdən başqa bir yerə aparılan mal və s.-dən alınan rüsum, vergi. 2. Qalibin məğlubdan aldığı təzminat, vergi

  Tam oxu »
 • BAC FARS

  1. Bir yerdən başqa bir yerə aparılan mal və s.dən alınan rüsum, vergi. 2. Qalibin məğlubdan aldığı təzminat, vergi

  Tam oxu »
 • BAC-XƏRAC

  Bax: bac. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qıratın üstündə dili təng olan, Paşalar varına talanlar salan, İskəndərtək sudan bac-xərac alan, Bir de, qoç K

  Tam oxu »
 • BACAQLI

  Qızıl pul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Azərbaycanda işlədilən Niderland qızıl dukatları, Avstriya  qızıl sikkələri, həmçinin Fətəli şahın kəsdirdiyi

  Tam oxu »
 • BACUQ

  Bədənin beldən topuğa qədər hissəsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • BAD FARS

  Yel, külək. Biz də gəldik Xançobanın elinə, Bad, əsmə yarımın sünbül telinə! Bir canım var, qoyum sənin yoluna, Ölüncə dönmərəm səndən, Abdulla!      

  Tam oxu »
 • BAD FARS

  Yel, külək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • BAD OLMAQ

  Heç olmaq, puç olmaq, məhv olmaq, hədər getmək. Oğul gedə-gedə bizdən yad oldu, Müjdə gəldi, seyrəqiblər şad oldu, Dağıldı dövlətim tamam bad oldu, Vi

  Tam oxu »
 • BAD OLMAQ

  Heç olmaq, puç olmaq, məhv olmaq, hədər getmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəmirçioğlu, igid çoxdu dünyada, Artdı dərdim, oldu həddən ziyada, Yaxşı

  Tam oxu »
 • BADA

  Bax: badə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gətirsinlər içim bada, Sədrəzəm düşdü oda, Xan Eyvazım düşdü yada, Can qəfəsdən uşdu sandım

  Tam oxu »
 • BADƏ FARS

  1. Şərab, çaxır. 2. Məcazi mənada: şərab piyaləsi. Dastanlarda daha çox buta mənasında işlənir. Buta verilmiş adamları badəli də adlandırırlar (prof

  Tam oxu »