Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ASİMAN

  Bax: asman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ASMAN FARS

  Göy, səma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, nərəm çıxar asmana, Qoşun qaçar dörd bir yana, əfəndim!                            (“Hasan paşanı

  Tam oxu »
 • ASTAN

  Aslan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nə karasan əl vurasan bostana, Çox igidlər gəib, qalıb yastana, Güc çatmayıb atam kimi astana, Var get, bu yerlər

  Tam oxu »
 • ASUMAN FARS

  Asiman, səma, göy. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ASUMANLU

  Tavanlı; asmanlu gög, tavanı olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • Xörək, yemək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda plov mənasında da işlənir. Səhərdən qalxanda təbil vurulur, Dəryatək çalxanır, göltək durulur, To

  Tam oxu »
 • AŞANMAQ

  Qalxmaq, ucalmaq, dirənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AŞXANA

  aş + fars. xana Yeməkxana. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əlli gün idi ki, Mustafa bəy öz ordusu ilə Koroğluya qonaq idi

  Tam oxu »
 • AŞIQ1

  Xalq xanəndəsi, həm oxuyan, həm çalan, həm də söz qoşan saz şairi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sazın kəllə hissəsində yerləşən, simlərin bağlandığı

  Tam oxu »
 • AŞIT

  Gədik, keçid. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AŞNA

  fars. aşina Dost, yoldaş, tanış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda istehza, kinayə məqsədilə işlənir

  Tam oxu »
 • AŞPAZXANA FARS

  Mətbəx; yemək hazırlanan yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Aşpaz Koroğlunu götürüb aşpazxanaya apardı

  Tam oxu »
 • AŞUQ

  Aşıq; diz qapaqlarından çıxan oynaq sümüyü, diz qapağı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AŞUT

  Bax: aşıt. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AŞUT VERMƏK

  Yol vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AT TORBASI

  Atın başına keçirilən yem torbası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) “Divanü Luğat-it-Türk” də sıpakur (sıp akurı) sözü işlənib

  Tam oxu »
 • ATBAZ

  at + fars. baz At həvəskarı, at sevən adam. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bu Ələmqulu xanın da bir xasiyyətini sənə deyim ki, yaman atbaz idi

  Tam oxu »
 • ATLAS

  1. Üzü hamar parlaq ipək parça növü. 2. Təşbehlərdə: atlaz kimi parlaq, hamar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda həm həqiqi, həm məcazi mənada iş

  Tam oxu »
 • ATLAZ

  Bax: atlas. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AV

  Ov. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AVANMAQ

  Dirənmək, göy üzünə dirənmək, ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AVAZ FARS

  1. Səs, səda. 2. Hava, ahəng // mahnı, nəğmə, xoş səs. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Səhər-səhər nə xoş gəlir avazın, Yer hay, məlum, avazın broy!    

  Tam oxu »
 • AVAZƏ

  Bax: avaz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilərim, gəlin bir-bir oturun, Eyvaz nayıb olsun ta mən gəlincə, Rumdan Şama avazəsin götürün, Tabesiz Eyva

  Tam oxu »
 • AVAZIMAQ

  Bax: ayazımaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çən-çiskin avazımışdı. (“Mahru xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ

  Tam oxu »
 • AVGAH

  Ovlaq, oylaq. Gəlib görsən cahıllıqda neylərdim, Həramilər avgahını boylardım. Bəzirgan soyardım, dənglər paylardım, Xas qumaşlar satdım, aldım bir za

  Tam oxu »
 • AVLANMAQ

  Ovlanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AVLAYU

  Ovlayaraq, ovlanaraq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AVSAL

  Dabaq xəstəliyi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AVUC

  Ovuc; əlin iç tərəfi, əl dolusu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYAĞINA AT TUŞAGINI VURMAQ

  Evləndirmək, başını bağlamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYAQ

  Qədəh. Gümüş piyaləlim, altun ayaqlım, Sürahı gərdənlim, qaymaq dodaqlım, O ceyran yerişlim, ayna qabaqlım, Qurbani der: məni candan eylədi

  Tam oxu »
 • AYAQ

  Dəfə, kərə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nə gördün? Nə eşitdin? Bu ayaq hardan gəlirsən? (“Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməyi”)                        

  Tam oxu »
 • AYAQLU

  Ayağı olan, ayaqlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYAQLULAR

  İnsanlar, adamlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYAZIMAQ

  Aydınlaşmaq, göy üzü açılmaq, buluddan, dumandan təmizlənmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Məcazi mənada da rast gəlinir

  Tam oxu »
 • AYDINA

  Söz-söhbət, şayiə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYƏ

  Çağırış, müraciət nidası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əyə şəklində də işlənir. – Ayə, nə var, haraya qaçırsınız? (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

  Tam oxu »
 • AYĞIR

  Döllük erkək at. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlunun ipə-sapa yatmayan, qoruq-qaytaq bilməyən ayğırları ilxı ilə göy ota buraxılmışdı

  Tam oxu »
 • AYĞIRLIQ

  Döllük (erkək at haqqında). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mənim ilxımda aləmdə söylənən cins ayğırlıq atlar var

  Tam oxu »
 • AYIBLU

  Qüsurlu, eyibli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYIBLUCA

  Bax: ayıblu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYIRD

  Ayrıc, yolun ayrıcı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYQIR

  Bax: ayğır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AYQIRLIQ

  Bax: ayğırlıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AYNA

  Cümə günü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYRAN

  Su qarışdırılmış qatığın çalxanması nəticəsində alınan yağdan ayrılan ağartı məhsulu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dedi: – Biz qatığı tiyana

  Tam oxu »
 • AYRIQ

  Ayrısı, özgəsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYRU

  Ayrı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYRUQ

  Ayrı, başqa, bir başqası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AYTIŞMAQ

  Deyişmək, höcətləşmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »